Iindaba zesiXhosa, 28 eyeSilimela 2019

Written by on 28/06/2019

Izinga lezikrelemnqa linyukile kweli

Ilungu lekomiti kasodolophu kwezokhuselo nokhuseleko kwisixeko sase-Kapa umnu-JP Smith uthi ziphantse zaphinda-phindana iziganeko zodushe lwamaqela emigewu kwezinyanga zimbalwa zigqithileyo.Lo ka-Smithi ndawonye nomphathiswa wokhuseleko loluntu kwiphondo le-Ntshona Koloni umnu-Albert Fritz,badibene kwakunye namagosa aphezulu kwinkonzo yesipolisa ukuze bashukuxe iindlela zokwandisa ungenelelo lokuqubisana nolwaphulo-mthetho.Umnu-Fritz uthi ufuna amasebe karhulumente alishumi ukuba asebenze ngobambiswano ukuze kuqutyiswane nolwaphulo-mthetho…FRITZ…-Kusenjalo phakathi kwenyanga ye-Nkanga kunyaka ophelileyo kwakunye neka-Canzibe kulonyaka,zingaphezulu kwama-2 300 iziganeko zokubulala ezibikiweyo,nalapho uninzi lwazo zinxulumene namaqela emigewu.Umnu-Smith uthi esisixeko sibekele bucala isiqingatha sebhillion zeerandi ukuze kuqutyiswane nolwaphulo-mthetho.

 
Izantyala ntyala zemvula khange yenze monakalo

Iziko lolawulo lwentlekele kwisixeko sase-Kapa lithi khange kubekho iziganeko ezimandla zezikhukhula ,nangona kubekho iimvula ezimandla kwakunye nemimoya ebhudla ngamandla kubusuku obugqithileyo.Umsinga womoya obandayo uthwaxe esisixeko kubusuku obugqithileyo kwaye kulindeleke ukuba ine imvula imini yonke namhlanje.Ngaphambili amagosa entlekele avakalise ukuba achophe ezithendeni elindele unongekehli,ingakumbi kwimimandla yamatyotyombe ekumazantsi kwesisixeko.Osisithethi seziko lolawulo lwentlekele kwesisixeko unkszana-Charlotte Powell uthi amagqiza abo enza olunye uhlolo.

Umnu Dan Plato ubeke izigidi zemali bucala ukongeza iincwadi kwezemfundo

Isixeko sase-Kapa sibekele bucala izigidi-gidi zeerandi ukuze siphucule amathala eencwadi.Esisixeko siphumeze isixa-mali sama-40 ezigidi zeerandi elungiselelwe iinkonzo zamathala eencwadi kwakunye nengcombolo kwindibano yebhunga.Usodolophu wesisixeko umnu-Dan Plato uthi lemali izakuchithwa kuphuculo lwamathala eencwadi aliqela,oukuthengwa kwezixhobo zokufunda nezinye izixhobo zokuncedisa abemi besisixeko abangaphezulu kwama-300 000 abasebenzisa amathala eencwadi esisixeko.Umnu-Plato uthi ohlahlo-lwabiwo-mali lwamathala eencwadi lujoliswe ekubeni kubekelwe phambi ukufunda kwakunye nolonwabo.
-Ikomishoni yamalungelo oluntu ivakalise ukuba amalungu osapho lalowo ebesakubayingqonyela yakwa-Bosasa umnu-Gavin Watson,ngoku kuzakufuneka ukuba aphendule enkundleni malunga nesandi sentetho equlethe izithuko ezinocalu-calulo,neye yathi ndi esidlangalaleni.Lowo ebesakuba yingqonyela yemisebenzi kulekhampani nobangela iintetha umnu-Angelo Agrizzi ufikelele kwisivumelwano sembuyekezo kwakunye nalekomishoni kwinkundla kamakulinganwe izolo,evuma ukuba uzakuhlawula isixa-mali sama-200 000 ngokusebenzisa intetho enobuhlanga.Lo ka-Agrizzi uviwe esebenzisa igama eliqala ngo-K kolushicilelo lwesandi noluye lwangeniswa njengobungqina kwikomishoni ka-Zondo ebutsheni balonyaka.Ukanti lo ka-Agrizzi uye waxolisa ngeentetha zakhe.


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Zibonele FM

Zibonele FM

Current track
TITLE
ARTIST

Background
%d bloggers like this: