Iindaba zesiXhosa, 03 eyeKhala 2019

Written by on 03/07/2019

Iziko lokuseleko eKapa lijongene nokombathisa abangathathi ntweni

Isixeko sase-Kapa sithi senze uhlahlo-lwabiwo mali olumalunga nama-700 000 kulonyaka ukuze sibonelele ngeengubo,oomatrasi kwakunye nokutya kwabo bangenamakhaya.Esisixeko sithi lemali izakunikezelwa kwimibutho engajonganga nzuzo,ebonelela ngeendawo zokufihl’intloko kwimimandla eyohlukeneyo.Olilungu lekomiti kasodolophu kwezokhuselo nokhuseleko umnu-JP Smith uthi le yinxalenye yenkqubo yesisixeko yokulungela ixesha lasebusika rhoqo ngonyaka…SMITH JP..

Kusezobanda kakhulu kwisixeko seKapa

Kulindeleke omnye umsinga wengqele eqhaqhazelisa amazinyo ngomso kwiphondo le-Ntshona Koloni.Isebe lolawulo kumngcipheko wentlekele kwisixeko sase-Kapa libongoze uluntu ukuba luzikhwebule kumkhwa wokwabelana ngemiyalezo engenabunyani malunga nesichotho sohlobo lwe-Hurricane ekudizwe ukuba sichwechwela isixeko sase-Kapa.Osisithethi secandelo lolawulo kumngcipheko wentlekele unkszana-Charlotte Powell uthi lemiyalezo ibijikeleza kumaqonga onxibelelwano ukususela ngenjikalanga yayizolo.Inkonzo yemozulu kweli ivakalise ukuba kuzakubakho imimoya ebhudla ngamandla kwakunye nemvula emandla kuleveki,kodwa akuzukubakho ziganeko zemoyezulu zingaqhelekanga ezilindelekileyo.Ukanti osisithethi seziko lohlangulo kumalwandle umnu-Craig Lambinon uthi umsinga womoya obandayo waleveki ukhokhelele kwiimeko zokulatyuza kwamaza olwandle. 

Azobonelelwa icebo amaPolisa ophula umthetho

Urhulumente wephondo le-Ntshona Koloni uphakamise isilumkiso malunga nedabi langaphakathi kwabasemagunyeni kwinkonzo yesipolisa.Umphathiswa wokhuseleko loluntu kweliphondo umnu-Albert Fritz uwagxekile amagosa azibandakanye nelidabi ngelixa amawaka-waka abahlali bephulukana nobom babo kwidabi lamaqela oonqevu.Umnu-Fritz uthi akwabangela inkxalabo amarhe okuba umkomishinala wamapolisa kweliphondo unjengele Khombinkosi Jula,uzakufuduselwa kwiphondo lakwa-Zulu Natal.Oka-Fritz woleke ngokumemelela kumagosa ukuba aphelise umlo phakathi kwawo.Unjengele Jula utyholwa ngokudala iyantlukwano phakathi kwamacandelo amabini alwa ulwaphulo-mthetho,kwanokuqesha ngobuhlobo.

  
i-POPCRU imemelela umanyano eNtshona koloni

 Imanyano yecandelo lesipolisa i-POPCRU imemelele umanyano kwinkonzo yesipolisa kwiphondo le-Ntshona Koloni.Oku kuza nanjengoko isaqhwithi sokubulala nobugewu siqhubekeka nokuvikiva imimandla yoluntu.Lemanyano ithi ixhalabile malunga nomlo othe gqolo ngaphakathi kwinkonzo yesipolisa.Kwingxelo yayo lemanyano ivakalise ukuba kukho amacandelo amabini aye amiliselwa ukuba aqubisane neqondo eliphezulu lolwaphulo-mthetho kweliphondo,kodwa ithi kuyabonakala ukuba lamacandelo ayakhuphisana endaweni yokusebenza ngobambiswano.Elinye lalamacandelo elibizwa ngokuba yi-Major Offences Reaction Team,lasekwa ngumkomishinala wamapolisa kweliphondo unjengele Khombinkosi Jula,ngelixa elinye elibizwa ngokuba yi-Anti-Gang Unity nebelisandulukusekwa kutshanje,nelilawulwa ngundlu-nkulu wamapolisa e-Pitoli.Lemanyano yamapolisa ithi idabi lezikhundla eligqubayo kweliphondo,lizakuphazamisana nezicwangciso zokumilisela uxolo nozinzo kweliphondo,kwaye imemelele kumphathiswa wamapolisa unjengele Bheki Cele ukuba angenelele kulenyewe.

Lehlile ixabiso lamafutha ezithuthi

-Abaqhubi bezithuthi banesizathu sokubhiyoza namhlanjenanjengoko ixabiso lamafutha ezithuthi lehle ngerandi ilitha.Ixabiso lamafutha ezithuthi ohlobo lwe-93ULP ngoku lehle nge-96 Cents ilitha,ngelixa ixabiso lamafutha ohlobo lwe-95 ULP lehle layokuthi finini kwi-95 Cents ilitha.Ixabiso lamafutha e-Diesel lona lehle nge-75 Cents ilitha,iparaffin yona yehle nge-57 Cents ilitha.Kwinyanga ephelileyo isebe lezamandla livakalise ukuba ukwehla kwalamaxabiso amafutha,kubangelwe kukwehla kwamaxabiso amafutha e-Oli kwihlabathi.


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Zibonele FM

Zibonele FM

Current track
TITLE
ARTIST

Background
%d bloggers like this: