Iindaba zesiXhosa, 04 eyeKhala 2019

Written by on 04/07/2019

Isavaliwe indlela eyi-Piesang Valley Drive ngenxa yoqhanqalazo lwabahlali

Amapolisa ku-Mzantsi Kapa abambe abantu ababini ngezimangalo zodushe lwasesidlangalaleni kulandela ugwayimbo kuhola wendlela u-N2 kufutshane nendlela i-Piesang Valley Drive kummandla i-Plattenberg Bay.Abahlali bommandla i-Qolweni bebethintela abantu kwakunye nabakhweli ekubeni bangene kulommandla ngokuvala indlela ngamatayara avuthayo.Ababahlali banyanzelisa ukubonelelwa ngezindlu ezingcono kwakunye neenkonzo ezingundoqo.Bakwaxulube amapolisa ngamatye.Izithuthi ezisixhenkxe eziquka isithuthi sikamasipala kwakunye nesithuthi samapolisa ziye zonakaliswa.Amapolisa asebenzise iziqhumbisi zerhuluwa kwakunye neembumbulu zerhabha ukuchitha-chitha abaqhankqalazi.Ukanti isavaliwe indlela,ngelixa amagosa eyibeke phantsi kweliso elibukhali imeko kulommandla.

Ludabi kubaphathi nabasebenzi base-SABC olungapheliyo

-Imanyano yabasebenzi kwicandelo lezosasazo i-BEMAWU ithi abasebenzi bethutyana nabo basisigxina abafikelela kwiwaka,balishiyile iqumrhu losasazo i-SABC kwezinyanga zigqithileyo,kwaye umba wabasebenzi abangaphaya komlinganiselo kweliqumrhu awunabunyani.Ngethuba umphathiswa wezonxibelelwano kweli unkskz-Stella Ndabeni Abrahams echub’izikhwebu kwakunye nekomiti yepalamente enik’ingqwalasela kwezonxibelelwano izolo,uvakalise ukuba intlekele yezimali kweliqumrhu ibangelwa linani eliphezulu labasebenzi.Umongameli wemanyano i-BEMAWU umnu-Hannes Du Buisson uthi abavumelani nengxelo kamphathiswa Ndabeni Abrahams malunga nemeko yabasebenzi kweliqumrhu.

Lusaphandwa ubulawo labantu abane eClanwilliam

-Amapolisa kummandla i-Clanwilliam,kumgama weekhilomitha ezingama-200 kumantla e-Kapa,aphanda isiganeko sokubulawa kwabantu abane.Oku kusemva kokuba esabele kwisikhalazo kwifama yalammandla.Abantu abane bafunyenwe kwindawo yexhwayelo benamanxeba okudutyulwa entloko,phakathi kwabo yinkwenkwana eneminyaka elishumi ubudala,intwazana eneminyaka eli-12 ubudala,owasetyhini oneminyaka engama-48 ubudala kwakunye nendoda eneminyaka engama-58 ubudala.Osisithethi samapolisa usajini Noloyiso Rwexana uthi iimeko ezingqonge esisiganeko ziyaphandwa,kodwa esithi ngokwengcombolo abayifumeneyo,kubonakala ingathi esisiganeko senzeke kwiintsuku ezilishumi phakathi komhla we-18 nowama-27 kwinyanga ephelileyo.

Bheki Cele wophuli phulo ngokulwa urhwaphilizo

Umphathiswa wamapolisa unjengele Bheki Cele  ucele umngeni kwicandelo loonogada babucala ukuba lisebenzisane kwakunye namapolisa ekusiphuleni nengcambu ulwaphulo-mthetho norhwaphilizo ngaphakathi kwii-Arhente zonyanzeliso-mthetho kweli.Umphathiswa u-Cele ebethetha kwindibano yecandelo loonogada babucala e-Kempton Park izolo.Abathabathi-nxaxheba kwelicandelo basebenzisa lendibano intsuku-mbini ukuze bafumane iindlela zokuqwalasela imiceli-mngeni ejamelene nelicandelo.Oka-Cele uthi kuyabonakala ukuba abanye oonogada babucala kwakunye namagosa esipolisa bayinxalenye yemikhambathi yolwaphulo-mthetho.Uthi sele bebambe amagosa esipolisa aliqela kwakunye namalungu eekhampani zabucala zonogada kweli ngenxa yokubandakanyeka kulomkhwa. 


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Zibonele FM

Zibonele FM

Current track
TITLE
ARTIST

Background
%d bloggers like this: