Iindaba zesiXhosa, 05 eyeKhala 2019

Written by on 05/07/2019

IbisisiKhumbuzo sobom buka Vivian Daniels ongasekhoyo

Usapho letsha-ntliziyo elalichasene nengcinezelo elingasekhoyo unkskz-Vivian Daniels,lumchaze njengomama obeyinkokheli ezinikeleyo.Inkonzo yakhe yesikhumbuzo ibisingethwe kwiholo yesikolo i-Comprehensive School cebu kuhle e-Bellville kumazantsi e-Kapa kubusuku obugqithileyo.Inkokheli ze-ANC kwiphondo le-Ntshona Koloni ndawonye namatsha-ntliziyo abafundi awayesebenza nonkskz-Daniels kwiminyaka yoo-1980,nazo bezimase lenkonzo.Unyana wakhe umnu-Anthony Daniels,nongakhange akwazi ukuzibamba iinyembezi,uvakalise ukuba umama wakhe ebengumntu onothando kuye ubani.Unkskz-Daniels usweleke kwinyanga ephelileyo eneminyaka engama-82 ubudala.Ebesaziwa ngokusebenzisa ikhaya lakhe elise-Bellville njengeziko leengcebiso kubantu abasokolayo ukufumana iinkonzo ezingundoqo kwiminyaka yoo-1970 neyoo-1980.

Kubhubhe abantu abathathu kwintlekele yeBhasi

Kubhubhe abantu abathathu emva kokuba umqhubi webhasi ebebekhwele kuyo ephulekene nolawulo kufutshane nommandla i-Plattenberg Bay ku-Mzantsi Kapa.Abakhweli ababini basagaxeleke ngaphakathi kuyo.Abanye abakhweli abangama-43 bathunyelwe kwizibhedlele ezohlukeneyo benomonzakalo omandla.Ukanti abanye abangama-23 bangeniswe kwiziko loluntu kulommandla.Amagosa ezendlela kwiphondo le-ntshona Koloni athi lebhasi ibihamba kwindlela i-Airport Road ngoqhiza kulentsasa,kwaye lo ngumzila osetyenziswa ukuphepha ugwayimbo olunodushe kulommandla…

Ivaliwe indlela u-N2 ngase Shell Ultra City

Isavaliwe Kusenjalo abasemagunyeni kwezothutho bathi usavaliwe uhola wendlela u-N2 phakathi ko-Shell Ultra City na-Kwanokuthula e-Plattenberg Bay ngenxa yolugwayimbo.Abahlali bommandla i-Qolweni nemimandla engqongileyo bazibandakanye nogwayimbo ukususela ngo-Lwesibini, benyanzelisa iinkonzo ezingcono,eziquka izindlu nemisebenzi.Ababahlali bakwamemelela ukulahla kooceba beengingqi abathathu.Amashishini aliqela aye atyhuthulwa kulommandla,ngelixa ziye iinzame zokuphangwa kwesithuthi semali,ziye zathibazwa ngamapolisa izolo.Umonakalo uqikelelwa kwizigidi zeerandi.Ukanti kusenjalo abantu ababini bazakuvela kwinkundla kamantyi yalammandla namhlanje malunga nezimangalo zokudal’udushe esidlangalaleni.Aba babini baphakathi kweqela labanye abangama-56 ababanjwe izolo e-Qolweni nase-New Horizons.Amapolisa ayibeke phantsi kweliso elibukhali imeko kulommandla.

I-SADTU ifuna inguqu kulwimi lokufundisa ezikolweni

-Imanyano yootitshala kweli i-SADTU ifuna ukucela umngeni kumba wokusetyenziswa kwesingesi njengolwimi lokufundisa kwizikolo zeli.Lemanyano ikwafuna iinguqu kwindlela izikolo ezilawulwa ngayo ndawonye nenkqubo yokufunda.Lemanyano ithi ifuna ukuba iilwimi ze-Afrika zifumane impatho efanayo naleyo yolwimi lwesingesi.Oku kuvakaliswe ngunobhala jikelele walemanyano umnu-Mugwena Maluleke ngethuba ebethetha kwinkomfa yalemanyano yeentsuku ezintathu cebu kuhle e-Kempton Park kwimpuma ye-Rhawuti.


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Zibonele FM

Zibonele FM

Current track
TITLE
ARTIST

Background
%d bloggers like this: