Iindaba zesiXhosa, 08 eyeKhala 2019

Written by on 08/07/2019

Imbi imeko yabangathathi ntweni kwisixeko seKapa

Azakudibana nosodolophu wesixeko sase-Kapa umnu-Dan Plato kuleveki amagosa ekomishoni yamalungelo oluntu kweli malunga nomgaqo-nkqubo obhekiselele kubantu abangenamakhaya.Lekomishoni sele ifumene amakhulu-khulu ezikhalazo kubantu abahlala ezitalatweni nezimalunga nendlela abaphethwe ngayo ezandleni zamagosa kamasipala.Kwiveki ephelileyo isixeko sase-Kapa siye sagxekwa ngokukhupha imidliwo ngakubantu abangenamakhaya kwesisixeko.Umasipala wesisixeko ukhuphe imidliwo eli-199 kwisithuba seenyanga ezintandathu kubantu abangenamakhaya,kwaye siwakhanyele amabango okuba sibahlupha abo bahlala ezitalatweni.Umkomishinala wamalungelo oluntu kweliphondo umnu-Chris Nissen uthi izikhalazo zabo ziquka ukushenxiswa kwempahla yabo,kwakunye namaxwebhu afana nezazisi.Oka-Nisseni uthi ngaphandle kwalamaxwebhu,bazakusokola ukufikelela kwiinkonzo zempilo okanye izibonelelo zikarhulumente.

Indoda ethyolwa ngokubulala abantwana izokuvela enkundleni

Kulindeleke ukuba ibuyele enkundleni namhlalnje indoda yase-Vredenburg etyholwa ngokubulala abantwana balowo ancuma naye kwinyanga ka-May.U-Derek Karlmeyer ujamelene nezimangalo ezimbini zokubulala ngokwayamene nokubhubha kuka-Conray ononyaka omnye ezelwe kwakunye no-Faith Adams oneminyaka emithathu ubudala.Lushiyeke nomothuko uluntu lwase-Louwville e-Vredenberg kulandela ukubhubha kwababantwana.Kutyholwa ukuba u-Karlmeyer waxambulisana nalowo ancuma naye ngentsasa yesehlo.

Loka Gordhan usarhaneleka ityala lakhe lisaqhuba

Umphathiswa wamaqumrhu karhulumente kweli umnu-Pravin Gordhan kulindeleke ukuba abhengeze isicwangciso-nkqubo sakhe kuleveki,nanjengoko elungiselela ukucela umngeni kwigxelo yomkhuseli woluntu u-Advocate Busisiwe Mkhwebane ngakwicandelo lezobuntlola kwiqumrhu lerhafu u-SARS.Ngo-Lwesihlanu u-Advocate Mkhwebane ufumanise ukuba lo ka-Gordhan wanyhasha umgaqo-siseko ngethuba ephumeza ukusekwa kwelicandelo,nalikwabizwa ngokuba licandelo lophando lomngcipheko ophezulu ngethuba wayengumkomishinala kweliqumrhu.U-Advocate Mkhwebane uvakalise ukuba ngumongameli kuphela onegunya lomgaqo-siseko ekubeni amilisele icandelo elifihlakeleyo eliphanda amagosa aphezulu kwakunye nemicimbi yerhafu koosopolitiki.Ukwavakalise ukuba lo ka-Gordhan waxoka malunga nokudibana nosapho lakwa-Gupta.U-Advocate Mkhwebane ngoku ufuna ukuba umongameli u-Ramaphosa,ipalamente kwakunye namapolisa athwalise uxanduva lo ka-Gordhan ngalenyewe.    


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Zibonele FM

Zibonele FM

Current track
TITLE
ARTIST

Background
%d bloggers like this: