Iindaba zesiXhosa, 10 eyeKhala 2019

Written by on 10/07/2019

IiHawks zigqogqile kuManisipala waseGeorge

Ibutho lookhetshe ii-Hawks liqhube inkqubo  yogqogqo nokuthimba kwii-ofisi zikamasipala wase-Goerge ku-Mzantsi Kapa.Oluphando lunxulumene nobuqhophololo kwakunye norhwaphilizo kumba wokugcwaliswa kwezithuba zengqesho.Ngenyanga ka-Tshazimpunzi kunyaka ophelileyo,elibutho langena ngetshova kulomasipala kulandela izityholo zobuqhophololo kwakunye norhwaphilizo ngokuphathelele kubugwenxa kwisiniki-maxabiso.Isithethi selibutho umnu-Philani Nkwalase uthi ugqogqo lwakutshanje luyinxalenye yophando olwahlukileyo.Okwa-Nkwalase uthi akukabikho mntu sele ebanjiwe kwesi isigaba,nanjengoko kusaqhutywa uphando.

Ikomishoni yamalungelo abantu likhuphe igqiza lamagqwetha elizakulwela amalungelo abantu abangena makhaya

Umbutho omele amagqwetha kuzwelonke i-National Association of Democratic Lawyers uhlanganise igqiza lamagqwetha ndawonye namanye amagosa omthetho ukuba acele umngeni malunga nokufaneleka kwakunye nongqamana nomgaqo-siseko kwimithetho kamasipala wesixeko sase-Kapa,kulandela ukungaxoli koluntu malunga nemidliwo ekhutshelwa abo bangenamakhaya kwesisixeko.Ikomishoni yamalungelo olungelo oluntu inike inkxaso yayo kulombutho,isithi abantu abangenamakhaya mabaphathwe ngendlela enesidima.Usekela-nobhala walombutho u-Geshnee Naicker uthi kuyothusa ukufumanisa ukuba emva kweminyaka engama-25 yentando yesininzi,kusekho umasipala kweli omilisela imithetho enengcinezelo nengenabuntu ejoliswe kwabo babuthathaka kwintlalo yoluntu.Umkomishinala wamalungelo oluntu kwiphondo le-Ntshona Koloni umnu-Chris Nissen uthi kufuneka bacelwe umngeni bonke oomasipala abanalemithetho.       

Akhuthaziwe amalungu asebenzela uRhhulumente ba athathe umhlala phantsi

-Ngelixa ezinye iimanyano kwicandelo laseburhulumente zingawakhuthazi amalungu azo ukuba athabathe izibonelelo zomhla-phantsi wangaphambi kwexesha ongenantlawulo yerhafu,ezinye zilumkise ngezigrogriso kubaphathi.Urhulumente uvulele izicelo kubasebenzi baseburhulumenteni abanqwenela ukuthabatha umhlala-phantsi wangaphambi kwexesha njengomnye wemigqaliselo yokucutha iindleko kwimivuzo.Izicwangciso zikarhulumente ngokubhekiselele kulombandela,khange zinikwe inkxaso ziimanyano.Kusenjalo umbutho wabasebenzi bakarhulumente i-PSA,nonamalungu angaphezulu kwama-200 000  kwelicandelo ulumkise amalungu awo ukuba malunga nelinyathelo,usithi ilahleko yezimali kwakunye nefuthe  kumba wokuhanjiswa kweenkonzo ingabangela ukudideka.

Sikhatyiwe isicelo semali efunwa yiSABC

Ikomiti yepalamente enik’ingqwalasela kwezonxibelelwano ifuna ukuba umphathiswa wezonxibelelwano unkskz-Stella Ndabeni Abrahams ahambe ngesantya ekubeni asombulule intlekele yokuhlawulelwa kwamatyala kwiqumrhu losasazo i-SABC.Lekomiti ivakalise ukuba ilindele iqhinga-buchule elitsha kweliqumrhu kwisithuba seenyanga ezimbini.Ebutsheni baleveki,kuye kwavela ukuba umphathiswa wezimali kweli umnu-Tito Mboweni usikhabile isicelo seliqumrhu sokuba lifumane isiqinisekiso se-R3,2 Billion kurhulumente.Eliqumrhu liye laqinisekisa kuleveki ukuba imeko yalo yezimali iya ibamaxongo nangakumbi.Kodwa nangona kunjalo osisithethi seliqumrhu umnu-Vuyo Mthembu uvakalise ukuba iqhinga-buchule lalo lenguqu lizakwenza umahluko.Amalungu epalamente avakalise ukuba umphathiswa u-Ndabeni Abrahams aqhubekeke nokufakana imilomo kwakunye ne-SABC ndawonye nonongxowa ukuze kusonjululwe umceli-mngeni wezimali ojamelene nayo.   


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Zibonele FM

Zibonele FM

Current track
TITLE
ARTIST

Background
%d bloggers like this: