Iindaba zesiXhosa, 11 eyeKhala 2019

Written by on 11/07/2019

Imbi ingozi eyenzeke ngobusuku bayizolo

Amagosa ezothutho kwiphondo le-Ntshona Koloni aphinde alivula icandelo lendlela u-N7 kummandla i-Mooreensburg kulandela ingozi emasikizi ebandakanya ibhasi kwakunye nesithuthi esincinane.Lengozi yokungqubana kwezizithuthi yenzeke kubusuku bayizolo.Umqhubi wesithuthi esincinane uye wasweleka ndawonye nabakhweli bebhasi abahlanu.Ukanti abanye abakhweli abaliqela bafumene umonzakalo,emva kokuvaleleka phantsi kwebhasi…

Catzavelos makabhatale ngeentetha zakhe ezimbi

Ikomishoni yamalungelo oluntu kweli ithi ayizokwamkela okungaphantsi kwama-200 000 eerandi kumonakalo owenziwe ngu-Adam Catzavelos  ngeentetha zakhe ezinentiyo.Lekomishoni ithabathela lo ka-Catzavelos kwinkundla kamakulinganwe.I-video ebonisa losomashishini esebenzisa igama eliqala ngo-K ngethuba ekwiholide e-Greece,yathi ndii kumaqonga onxibelelwano,yaze yabangela isankxwe eluntwini.Ityala lakhe liye laphula-phulwa kwinkundla kamantyi yase-Randburg izolo emva kokuba umbutho we-FF wafaka isikhalazo emapoliseni.

uPatricia De Lille ufumaniseke engenatyala yiNPA

Igunyabantu lezotshutshiso kwiphondo le-Ntshona Koloni izolo libhengeze ukuba alizukumtshutshisa lowo ebesakuba ngusodolophu wesixeko sase-Kapa unkskz-Patricia De Lille malunga nezikhalazo zolwaphulo-mthetho ezinxulumene nokuphuculwa kwekhaya lakhe kwakunye nesityholo sokuba wamkela isinyobo.Lombandela wagqithiselwa kwicandelo lolwaphulo-mthetho kwimiba yezimali kwi-NPA,nelifumanise ukuba akho sihlahla esinokukhokhelela ekubeni atshutshiswe unkskz-De Lille.Elicandelo lifumanise ukuba ubungqina obunxulumene nokuphuculwa kokhuseleko kwikhaya likankskz-De Lille,khange bubonakalise nkxaso kwisityholo sokuba oluphuculo belungafanelekanga.Ukanti kwisityholo sokuba wazama ukwamkela isinyobo kwiminyaka egqithileyo kusomashishini othile,elicandelo lifumanise ukuba khange kubekho sihlahla ngenxa yokungangqamani kobungqina kwakunye nesikhalazo esithiwe thaca ndawonye nokungabikho kwentsebenziswano.

uMongameli unikwe iintsuku eziyi30 uba athabathe athabathe amanyethelo kulo kaGordhan

-Umphathiswa wamaqumrhu  karhulumente umnu-Pravin Gordhan ufuna ukuba inkundla ephakamileyo ithwalise uxanduva kumkhuseli woluntu ngeendleko zomthetho zesithintelo esingxamisekileyo kwakunye nesicelo sengqwalasela ngakulo ka-Gordhan kwingxelo ye-Office yakhe ekhutshwe kwiveki ephelileyo.U-advocate Mkhwebane wenze izindululo zobugwenxa eziliqela ngakulo ka-Gordhan kwingxelo ekhutshwe yi-Office yakhe kwiveki ephelileyo malunga nento ebizwa ngokuba licandelo lezobuntlola kwiqumrhu lerhafu u-SARS.Umnu-Gordhan ufuna ukuba inkundla imilisele imigqaliselo yesohlwayo ngaku-Advocate Mkhwebane malunga nento ayichaze njengezindululo ezinganabunyani nezingenankathalo.Amagqwetha akhe aqinisekisile ukuba ufake isithintelo senkundla esingxamisekileyo kwakunye nesicelo sengqwalasela kwingxelo yomkhuseli woluntu.Kulengxelo u-Advocate Mkhwebane unike umongameli weli iintsuku ezingama-30 ukuba athabathe amanyathelo ngakulo ka-Gordan.  


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Zibonele FM

Zibonele FM

Current track
TITLE
ARTIST

Background
%d bloggers like this: