Iindaba zesiXhosa, 15 eyeKhala 2019

Written by on 15/07/2019

AmaJoni agalelekile ePhillipi

mphathiswa wamapolisa unjengele Bheki Cele uxelele uluntu lommandla wase-Phillipi ukuba umkhosi wokhuselo uzakubonakala kulommandla kwezintsuku zizayo.Umphathiswa u-Cele uxelele abahlali ngethuba ebetyelele lommandla izolo ukuba amajoni asekwinkqubo yokuqhelaniswa nomsebenzi.Oka-Cele uthi ayingomsebenzi wamajoni ukwenza umsebenzi wamapolisa..CELE..

Bathathu abantu abachaneke kudubulo phakathi kwamaPolisa neeMongrels

-Kudutyulwe konzakala abantu abathathu kufuphi nommandla i-Grassy Park kubusuku bango-Mgqibelo emva kodubulo phakathi kwamapolisa kwakunye neqela loonqevu elibizwa ngokuba zii-Mongrels.Ngokwengxelo yesithethi samapolisa usajini Noloyiso Rwexana,esisiganeko senzeke ngentsimbi ye-11 ebusuku emva kokuba amapolisa esabele kwisikhalazo esimalunga nezithonga zodubulo kulommandla.Inqwanqwa lesipolisa kulommandla livakalise ukuba omnye ofumene umonzakalo omasikizi,noneminyaka eli-18 ubudala,kukholelwa ukuba ngunyana womnye unqevu odumileyo kulommandla.Ukanti kwisiganeko sango-Mkgqibelo,kubikwe umonakalo omandla kwizithuthi zamapolisa,nalapho abahlali bebexuluba amapolisa ngamatye.

Udutyulwe usihlalo weEFF kweliphondo uXolani Jack

Amapolisa ase-Kapa akhangela ababulali bosihlalo wesebe lombutho i-EFF kwiphondo le-Ntshona Koloni umnu-Xolani Jack.Lo ka-Jack udutyulwe wanabel’uqaqaqa kwikhaya lakhe elise-Thembani cebu kuhle e-Khayelitsha  ngentsasa yayizolo.Usihlalo walombutho kweliphondo umnu-Melikhaya Xego uthi umnu-Jack udutyulwe izihlandlo ezili-14.Unobangela wokubulawa kwakhe awukaziwa.Ummandla i-Khayelitsha uphakathi kwaleyo kudizwe ukuba kuzakutyalwa amajoni,kwiinzame zokugcina umthetho nocwangco kwi-Cape Flats.Umnu-Jack lilungu lesibini le-EFF elithe labulawa kulommandla kulonyaka.Ngenyanga yo-Mdumba inkokheli yoluntu neyayililungu lalombutho unkszana-Kuliswa Nonda wadutyulwa wamnabel’uqaqaqa kwikhaya lakhe elise-Site C kwakulommandla wase-Khayelitsha.

I-SABC isakhangela amaqhinga oza nemali

Imanyano yabasebenzi becandelo lezonxibelelwano i-CWU ithi iingxelo zokuba iqumrhu losasazo i-SABC liceba ukucutha ikota yabasebenzi balo,ziinzame nje zokubhangisa eliqumrhu.Unobhala jikelele walemanyano umnu-Aubrey Tshabalala uthi lemanyano iyaqhubekeka nokungqubanisa iintloko kwakunye neliqumrhu losasazo ndawonye nabo bonke abathabathi-nxaxheba.Uthi akukho nyathelo lokudendwa kwabasebenzi elizakuthatyathwa kweliqumrhu okwangoku.Lemanyano igxininisile ukuba kwindibano yayo  ne-SABC kwakunye nomphathiswa wezonxibelelwano,izakugxila nangakumbi kwiqhinga-buchule lenguqu kweliqumrhu.Ngaphambili i-SABC iwakhabile amabango enziwe liphepha-ndaba layizolo okuba iceba ukudenda ikota yabasebenzi bayo ize ivale ii-Office zayo ezintlanu kumaphondo.  


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Zibonele FM

Zibonele FM

Current track
TITLE
ARTIST

Background
%d bloggers like this: