Iindaba zesiXhosa, 18 eyeKhala 2019

Written by on 18/07/2019

Amabanjwa aphila kamandi entolongweni

Amabanjwa kweli lizwe makayeke ukutya nje imali yabahlawuli berhafu asogqiba alale. Esi siphakamiso sombutho wezopolitiko  I African Transfomation Movement ( ATM ) . Umongameli walo mbutho umnu. Vuyolwethu Zungula uthi amabanjwa aphila ubomi obumnandi kakhulu kweli

Izakwandiswa indlela yase Belhar Main Road

Sibekele bucala imali engamashumi amane anesithoba  ezigidi zeerandi (R49 mill ngabula makumsha)yokwandisa indlela yase Belhar  isixeko esimbaxa sase Kapa. Sikwenza oku kwinzame zokunqanda unxinwano lwezithuthi kwindlela iHighbury nemimandla eyingqongileyo  ndawonye nokuhlumisa  uqoqosho kummandla iKuils River.Ilungu lekomiti kasodolophu kwicandelo lezothutho kwisixeko sase Kapa uFelicity Purchase uthi  le projekti nezakuthabatha inyanga ezingamashumi amabini izakuqalisa kwinyanga ezayo.Uqhube wathi ukwandiswa kwale ndlela I Belhar Main Rd kuzakunceda  ukuphucula indlela yokungena nokuphuma kula mmandla.Isixeko esimbaxa sase Kapa  sibambe intlanganiso nenkokheli zabahlali bala mmandla ngolwesibini ebutsheni bale veki nalapho  bekushukuxwa umba  wazo zonke ikcukacha ngale project kwaye kulindeleke ukuba kubekho usuku apho kuzakuvuleleka ukuba abahlali banikwe  ithuba lokuba bafumane inkcukacha ezithe vetshe ngayo.Ukanti  lonyuke ngamandla unxinwano lwezithuthi kwindlela yase Belhar isithuba seminyaka eli qela. Oka Purchase uthi bagqibe kwelokuba badibabise  le ndlela nalapho izakudibanisa iHighbury  neStellendale  ukuphucula indlela yokungena kwabahlali nosomashishini basekuhlaleni . Uthi xa sele igqityiwe ukwakhiwa kuzakungena abantu abaninzi nento ezakuthi incede ukuba kuphucuke iqoqosho kula mmandla. Uqhube wathi le projeckti izakuncedisa ukudala amathuba emisebenzi  kwanokuphuculwa kwezakhono zoluntu.

AbahlaIi babona emancinci amathuba eziphumo ezihle kwicala lika Zuma

ntloko yejaji uMogoeng Mogoeng izolo udize ukuba imiqathango yobugqina ngakwikomishoni ephanda ngefuthe lamaqurhu abucala kumbuso weli  kungenziwa inguqu kuyo ngumongameli weli lizwe umnu. Cyril Ramaphosa  kuphela  xa uluntu luthe lwenza eso sicelo. Emva kobungqina bukalowo wayesakuba ngumongameli kweli umnu. Jacob Gedleyihlekisa Zuma   kule veki  abantu abaninzi badize ukuba indlela eqhuba ngayo uphando le komishoni yenza ukuba abemancinane kakhulu amathuba okuba kufumaneke ezona ziphumo zincumisayo malunga nalo mba. Oka Mogoeng uthi usekela jaji oyintloko u Raymond Zondo  akanawo amagunya okwenza utshitsho  esithi imiqathango yenziwa ngumongameli . Uqhube wathi naye uqobo akanawo lo magunya. Ukutsho oku ngethuba ebethetha kwintetho yakhe yesikokhelo  yemizuzu yakhe engama-67  ngosuku olwandulela   olokuqaphela  olwegqala lo mzabalazo utatu Nelson Rholihlahla Mandela kwihlabathi jikelele noluthi luqatshelwe minyaka le ngomhla we-18 kule nyanga.

Okuhle kokokuba uMzantsi Afrika akahambi phambili ngokusasaza isifo sika gawulayo

Ingxelo zamva nje  ezimalunga  nesifo sikagawulayo zezizwe ezimanyeneyo zidiza ukuba  kuyaxhalabisa ukonyuka kwezinga lokosuleleka okutsha kwamanye amazwe. Kodwa ilizwe lomzantsi Afrika libonakalisa  iziphumo ezihle zokulwa ukusasazeka kwentsholongwane kagawulayo ndawonye nesifo ugawulayo. Ingxelo yehlabathi jikelele malunga nogawulayo  iphehlelelwe kwiphondo laKwazulu- Natal ebutsheni bale veki. Umqondisi wesi sifo  kwizizwe ezimanyeneyo uMbulawa Mugabe uth imimandla emiminzi kweli lizwe ibonakalisa ukuba sele iqabele ngaphaya komlinganiselo wokulwa usuleleko lwesi sifo womyaka ka2020. Uthi oku kubonisa ukuba xa uluntu luxhotyiswa ngolwazi ziyafumaneka iziphumo ezilindelekileyo. Oka Mugabe uthi umngeni abajamelene nawo kungoku nje ngowokuba bazakwenza ntoni ukugcina ezi ziphumo zihlale zizihle ngoluhlobo . Uqhube ngama-200 olutsha lwasetyhini oluneminyaka ephakati kwe-15 nama-24 ubudala olusuleleka rhoqo ngemini kweli lizwe kodwa uthi  urhulumente unaso isicwangciso sokuqubisana nale ngxaki.


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Zibonele FM

Zibonele FM

Current track
TITLE
ARTIST

Background
%d bloggers like this: