Iindaba zesiXhosa, 23 eyeKhala 2019

Written by on 23/07/2019

Ekugqibeleni bade bazifumana izindlu zethutyana e-Cederberg

Umphathiswa wesebe lokuhlaliswa koluntu kwiphondo le-Ntshona Koloni umnu-Tertuis Simmers unikezele ngezakhiwo zethutyana ezingama-53 kubahlali bommandla i-Wupperthal kwingingqi ye-Cederberg.Oku kuza emva komlilo omandla owagqugqisa kunyaka ophelileyo,nowatshabalalisa izindlu ezingama-53,waze washiya abantu abangama-200 bengooding’indawo,ze kwabhubha inkondekazi eneminyaka engama-90 ubudala.Lowo wonakalisa ne-Hostele yesikolo,iziko lempilo,iholo kwakunye ne-Moravian Mission Station.Umnu-Simmers uthi elilinge,nelaqaliswa ekupheleni kwenyanga ka-Tshazimpunzi,belabelwe isixa-mali engaphantsi kwe-6,7 Million Rand.Oka-Simmers udlulise amazwi ovelwano kusapho lwalenkondekazi…SIMMERS..

Bayalumkiswa abaqhubi bathi qwa ezindleleni

Nanjengoko imvula emandla iqhubekeka nokudliva kwincam ye-Kapa ndawonye nemimoya ekhatshwa yingqele eqhaqhazelisa amazinyo,abaqhubi bezithuthi balunyikiswe ukuba bathi qwa ezindleleni.Inkonzo yemoyezulu iqikelele imvula ebalelwa kuma-50 ee-milmetre kweminye imimandla de kubengomso.Oyintloko yamagosa endlela kwiphondo le-Ntshona Koloni umnu-Kenny Afrika uthi nanjengoko iindlela zimanzi,abaqhubi mabathi gqolo ukugcina umgama phakathi kwesithuthi neso silandela emva kwaso.

Advocate Mkhwebane makazihlawulele epokothweni

Umbutho woxinzelelo i-Accountability Now uvakalise ukuba umkhuseli woluntu u-Advocate Busisiwe Mkhwebane ebecetyiswe ngendlela efanelekileyo,ebezakulahla kwi-office yakhe.Oku kulandela isigwebo senkundla yomgaqo-siseko izolo,nalapho kunyaniswe u-Advocate Mkhwebane khange abenabunyani kumbandela we-ABSA Bankorp.Lenkundla yomgaqo-siseko iqinisekise umyalelo wenkundla ephakamileyo yase-Pitoli wokuba u-Advocate Mkhwebane azihlawulele kweyakhe impokotho umyinge we-15% kwiindleko zomthetho zebhanki enguvimba kweli.U-Advocate-Paul Hoffman ophuma kumbutho i-Acountability Now uthi ukuba umkhuseli woluntu akalahli esikhundleni sakhe,kungenzeka ukuba ipalamente imilisele iinkqubo zokumshenxisa.  

uRedi Tlhabi ucele kwi komishoni uba axhentsiswe lokaZuma ngemibuzo

Intatheli ekwangumsasazi kanomathotholo unkszana-Redi Tlhabi uvakalise ukuba izityholo zalowo wayesakuba ngumongameli weli umnu-Jacob Zuma ngakuye,akumelanga ukuba zithathwe kancinci izithyolo zakhe.Unkszana-Tlhabi wenze isicelo kwikomishoni ka-Zondo ephanda i-State Cupture,ukuba axhentsise lo ka-Zuma ngemibuzo emva kokuba wenza amabango okuba unkszana-Tlhabi wayengomnye wabantu abathile ababezama ukumngcolisa,kuquka nokumtyabeka njengesidlwengu.Amagqwetha kankszana-Tlhabi afuna ukuba lo ka-Zuma aphethulwe ngemibuzo emva kokwenza ezizityholo kwiveki ephelileyo,nalapho wavakalisa ukuba unkszana-Tlhabi wayesebenza kwakunye namagosa angaphandle ukuze angcolise igama lakhe.Unksazana-Tlhabi uzikhanyele zonke izityholo ezenziwe ngulo ka-Zuma ngakuye.Kusalindeleke ukuba ikomishoni ka-Zondo iphendule kwisicelo sakhe..  


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Zibonele FM

Zibonele FM

Current track
TITLE
ARTIST

Background
%d bloggers like this: