Iindaba zesiXhosa, 24 eyeKhala 2019

Written by on 24/07/2019

Ezizantyala ntyala zemvula zichaphazele izindlu ezininzi

Amalunga nama-300 amakhaya achatshazelwe zizikhukhula zemvula emandla kwisixeko sase-Kapa.Imimandla ethwaxeke ngokumandla iquka i-Masiphumelele,i-Wallacedene,Imizamo Yethu kwakunye ne-Khayelitsha,nalapho abahlali abachaphazelekileyo babonelelwe ngeendawo zokufihla iintloko.Osisithethi secandelo lolawulo kumngcipheko wentlekele kwisixeko sase-Kapa unkszana-Charlotte Powel uthi iindlela eziliqela ziye zagutyungelwa ziimpuphuma kummandla i-Southfield,i-Mitchellsplain,i-Durbanville kwakunye neminye imimandla…Uthi zikhona ezinye izindlu ezimbalwa ezitshatyalaliswe ngumoya kummandla i-Delft nase-Wallacedene cebu kuhle e-Kraaifontein.Uthi oosochwepheshe bamanxada-nxada bebuyisela ubonelelo lombane kweminye imimandla echaphazelekileyo.

Umphathiswa wamapolisa uzokuyiqwalasela into yokubulawa kwabantu eKapa

-Umphathiswa wamapolisa kweli unjengele Bheki Cele kwakunye nomphathiswa wesebe lomkhosi wokhuselo unkskz-Nosiviwe Mapisa Nqakula,bazakuthetha namagosa onyanzeliso-mthetho e-Kapa namhlanje.Utyelelo lwabo luza emva kokuba kukhwetywe amajoni omkhosi ukuba ancedisane namapolisa kwimimandla ekhungethwe lulwaphulo-mthetho kwakunye namaqela oonqevu.Unjengele Bheki Cele uthi iinkqubo ezohlukeneyo zoluleko sele ziqalisa ukuvelisa iziqhamo.Bangama-26 ubuncinane abantu esele bebulewe e-Kapa kwimpela-veki egqithileyo xa kuthelekiswa nabangama-43 ababulewe kwimpela-veki eyandulela egqithileyo ,nakubeni ebeseleqalisile ukusebenza amajoni.

Imo yezulu idale umonakalo nokudale abantu baphulukane nobomi babo ezindleleni

Kubhubhe umntu wamnye,logama ababini befumene umonzakalo kwingozi yokuntlithana kwezithuthi ngaphandle kwidolophu yase-Kapa kubusuku obugqithileyo.Oyintloko yamagosa endlela kwiphondo le-Ntshona Koloni umnu-Kenny Afriaka uthi lengozi yenzeka kanye phantsi kweemeko zemoyezulu enkene-nkene phakathi kommandla i-Klapmuts ne-Kraaifontein.Uthi umqhubi wesithuthi sohlobo lwe-Mazda SUV uphulukene nolawulo lwesithuthi sakhe,saza sayokuntlitheka kwesinye isithuthi esingaphambili kwelinye icala lendlela.Uthi abo bafumene umonzakalo kulengozi babalekiselwe esibhedlele….AFRIKAA..


Umbutho we EFF uthi umthetho mawufane nakwabo bakuRhulumente

-Inkokheli ye-EFF umnu-Julius Malema ukholelwa ekubeni i-Office yomkhuseli woluntu ijamelene nokutshatyalaliswa.Oka-Malema ebethetha ngaphandle kwinkundla ephakamileyo yase-Pitoli,nanjengoko umphathiswa wamaqumrhu karhulumente umnu-Pravin Gordhan eqalise idabi lakhe lezomthetho ngakumkhuseli woluntu u-Advocate Busisiwe Mkhwebane.Igqwetha le-EFF ngaphambili likhumbuze inkundla ukuba bonke abantu bayalingana ngokubhekiselele kumthetho,kuquka namagosa karhulumente.U-Advocate Thembeka Ngcukaitobi uthi umbutho we-EFF awuzanga ekubeni uthi thaca iingxoxo,kodwa unika inkxaso kwi-Office yomkhuseli woluntu.Umongameli weli umnu-Cyril Ramaphosa uvakalise ukuba akuzukuthabatha manyathelo ngukumphathiswa u-Gordhan,de inkundla ithabathe isigqibo sokuba ingaba ingxelo yomkhuseli woluntu isemthethweni kusini na.. 


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Zibonele FM

Zibonele FM

Current track
TITLE
ARTIST

Background
%d bloggers like this: