Iindaba zesiXhosa, 29 eyeKhala 2019

Written by on 29/07/2019

Awancedinto amajoni kwimimandla ebekwe kuyo

Iinkokheli zokuhlala kwimimandla ekhungethwe ngamaqela oonqevu zithi nangona kutyalwe amajoni kulemimandla,abahlali basaqhubekeka nokubangamaxhoba alamaqela.Babalelwa kwishumi abantu esele bedutyulwe bamnabela uqaqaqa kwimpelaveki egqithileyo kummandla i-Mitchellsplain,i-Manenberg,i-Elsies River kwakunye ne-Lavender Hill,kwaye ababini kubo baye bamnabel’uqaqaqa.Usihlalo wenqwanqwa lezokhuseleko kummandla i-Manenberg unkskz-Roeshanda Pascoe uvakalise ukuba khange kubekho tshintsho kulommandla,nalapho kudutyulwe konzakala intwazana eneminyaka eli-16 ubudala ngo-Mgqibelo.Uthi kuyabonakala ukuba urhulumente weli akabakhathalelanga abantu abajamelene nalemeko…PASCOE..

Oka Hanekom uhlaselwe ngunobhala jikelele we-ANC

Igqala lombutho we-ANC umnu-Pallo Jordan uvakalise ukuba umnu-Derek Hanekom yayingumntu owayehloniphe imigaqo nezithethe zalombutho,kwaye akanakohlwaywa ngalonto.Umnu-Jordan ndawonye namanye amagqala alombutho asixhenkxe,babhale ileta evulelekileyo kwiinkokheli zalombutho,nalapho avakalise inkxaso yawo kulo ka-Hanekom.Lo ka-Hanekom uhlaselwe ngunobhala jikelele we-ANC umnu-Ace Magashule,emchaza njengomlahlekisi,emva kokuba eye wavuma ukuba wadibana nombutho we-EFF kunyaka ophelileyo,ukushukuxa umbandela wokuguzulwa kwalowo wayesakuba ngumongameli kweli umnu-Jacob Zuma.Ikomiti kazwelonke kulombutho idibene ngempelaveki,kwaye umbandela ka-mnu-Hanekom ubuphakathi kwemiba eshukuxwa kulendibano.  

Akusakhuselekanga kwintaba yeTafile sebeliqela abahlaselweyo

Umbutho ongumakhi-mkhanyo kwintaba yetafile e-Kapa uvakalise ukuba intaba yetafile ithande ukuba yindawo yolwaphulo-Mthetho kutshanje.Amalungu alombutho nobonelela ngokhuseleko kwabo baqabela lentaba,avakalise ukuba abhenele ekubeni amilisele ayawo imigqaliselo yokuqubisana nolulwaphulo-mthetho.Abaququzeleli bavakalise ukuba sele kuhlaselwe abantu abali-14 kulentaba yetafile ukususela ngenyanga yo-Mqungu kulonyaka,xa kuthelekiswa nabo bangama-42 abaye bahlaselwa ngelixesha kunyaka ophelileyo.Lombutho uthi uchithe ixesha elininzi uzama ukuchwetha icandelo lonyanzeliso-mthetho kwisixeko sase-Kapa,amapolisa kwakunye namanye amacandelo ukuba kumiliselwe isicwangciso sexesha elide esimalunga nokusiphula neengcambu iziganeko zokuhlaselwa kwabo batyelela lentaba yetafile.Oyintloko yalombutho umnu-Andre Van Schalkwyk uthi abo basebenzisa lentaba,bashiyeke belugcwabevu ngumsindo,kwaye bedidekile zeziziganeko zohlaselo.

Kulindeleke kuwiswe isigwebo sombandela ka-Gordhan noAdvocate Busisiwe Mkhwebane

Inkundla ephakamileyo yase-Pitoli kulindeleke iwise isigwebo namhlanje malunga nombandela ophakathi komphathiswa wamaqumrhu karhulumente umnu-Pravin Gordhan kwakunye nomkhuseli woluntu u-Advocate Busisiwe Mkhwebane.Umnu-Gordhan wenze isicelo sokuqwalaselwa nokubekelwa bucala kwezindululo zika-Advocate Mkhwebane ngakuye ezimalunga necandelo elalingagunyaziswanga kwa-SARS.Umnu-Gordahan ufuna ukuba inkundla ibekele bucala inyathelo lesilungiso lomkhuseli woluntu de kuqukunjelwe ingqwalasela yezomthetho.Umkhuseli woluntu wafumanisa ukuba ukumiselwa kwelicandelo kwa-SARS ngonyaka ka-2007 kwakungekho mthethweni,kwaye lo ka-Gordhan wanyhasha umgaqo-siseko ngethuba wayengumkomishinala kwa-SARS.U-Advocate Mkhwebane wanika umongameli u-Ramaphosa iintsuku ezingama-30 ukuba athabathe amanyathelo ezoluleko ngakulo ka-Gordhan.


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Zibonele FM

Zibonele FM

Current track
TITLE
ARTIST

Background
%d bloggers like this: