Iindaba zesiXhosa 05 eyeThupa 2019

Written by on 05/08/2019

Kubulewe umkhenkethi e-Hout Bay

Nanjengoko kuphakanyiswe iinkxalabo ezimalunga nokhuseleko emva kokubulawa komkhenkethi kummandla i-Hout Bay,isebe lezokhenketho livakalise ukuba liqoshelisa iqhinga-buchule lalo elinethemba lokuba lingaphehlelelwa kweziveki zizayo.Umphathiswa wezokhenketho unkskz-Mmamoloko Kubayi Ngubane kwakunye necandelo lezokhenketho,bebesoloko bethe gqolo bezama ukuthomalalisa uloyiko kwabo batyelela ilizwe lo-Mzantsi Afrika.Kwimpela-veki egqithileyo,kuhlatywe kwasweleka umkhenkethi welizwe i-Ukrain umnu-Ivan Ivanov ngethuba eqabela i-Chapman’s Peak Drive.Umphathiswa u-Kubayi Ngubane uqinisekise abakhenkethi ukuba ukhuseleko lwabo luzakusoloko lubekelwe phambili ngurhulumente welizwe lo-Mzantsi Afrika.

Inkokheli yeSizwe iyaraneleka

-Umhlalutyi wezopolitiko umnu-Ralph Mathekga uthi umongameli weli umnu-Cyril Ramaphosa bekufanele ukuba waphuma elubala malunga nabaxumi bakhe ngezimali ngethuba umbandela wakwa-Bosasa udizwa eluntwini.Uvakalise ukuba kusemdleni woluntu oko kuqulathwe zii-emails ezidizwe ngabakwa-News24.Uthi kufuneka kwaziwe ncakasana ukuba yayivela phi imali ekwanikelwa ngayo kwiphulo lakhe…MATHEKGA..Abakwa-News24 bapapashe iinkcukacha ezimalunga nee-Emails ezaziphakathi kwalo ka-Ramaphosa kwakunye nomlawuli wephulo lakhe lokugaya inkxaso ngaphambi kweliphulo ngonyaka ka-2017.Oka-Ramaphosa umile kwelokuba wayengazi nowathwetha malunga nabo bafaka isandla kwiphulo lakhe ngeenjongo zokuphepha iintetha.Kodwa nangona kunjalo ingxelo yomkhuseli woluntu idandalazise ukuba bukhona ubungqina bokuba wayenalo ulwazi ngabo banikela kwiphulo lakhe.

Kusweleke indoda ngoxa kusitsha e-EesterRiver

Abezolawulo kwintleke kwisixeko sekapa, sele beluqukumbule uhlolo lwabo kwingingqi ezintathu ekuye kwaqhambuka kuzo umlilo, nothe wasuba imiphefumlo emine, kubusuku bango-Mgqibelo. Othethela elaziko unkosikazi Charlotte Powell uthi kwingingqi I Garden City cebokuhle  EesterRiver, ngumntu oyindoda othe watsha wasweleka, ngethuba amatyotyombe amabini athe onakaliswa nguMlilo. Nalapho abantu abathandathu baye bachaphazeleka. Kwesinye isiganeko eskuimila kunje eMandela Park cebokuhle eKhayelitsha yindoda enye ethe  yasweleka emva kokutsha ngumlilo, ngelixa abantu abalishumi elinesithathu beshiyeke bengenazindawo zokuhlala, emva kokuba lomlilo uthe watshabalalisa amatyotyombe amabini. Oka Powell uthi  kwifama I Zola e Mamre yimizimba emibini yamadoda angaziwayo ethe yafunyanwa kwisakhiwo esiye satsha sangqungqa ngumlilo. Ukanti iarhente yesibonelele sele yazisiwe ngeziziganeko, kwaye kulindeleke ukuba incedise ngoko inako, ukuthomalalisa imeko kwabo bachaphazelekileyo.

Iintatheli zifaka izikhalazo zokuhlukunyezwa yi-EFF

Umbutho wabahleli kweli i-SANEF kwakunye nombutho i-EFF izakuma kwinkundla kamakulinganwe namhlanje e-Pitoli malunga nezityholo zokuhlutshwa kweentatheli ngamalungu e-EFF.Oku kunxulumene nezityholo zentetha enentiyo eyenziwa yinkokheli ye-EFF umnu-Julius Malema malunga nezinye iintatheli, ngaphandle kwesakhiwo ekuchophe kuso ikomishoni ka-Zondo ephanda i-State Cupture cebu kuhle e-Rhawutini ngo-November kunyaka ophelileyo nakwiqonga lezonxibelelwano.U-Ranjeni Munsamy,Adriaan Bason,u-Pauli Van Wyk,u-Max Du Preez kwakunye no-Barry Bateman ngabantu abathandathu abafaka isikhalazo ngalombandela.I-SANEF ifuna ukuba inkundla izichaze iintetha zalo ka-Malema njengeziqulethe intiyo kwaye inyanzelise yena nombutho wakhe ukuba baxolise malunga nezizikhalazo.Lo ka-Malema uthi ezizikhalazo azingqamenanga noko wayekutshilo.Utyhole ezintatheli ngokutyhalela phambili igumgedle lazo lezopolitiko ukuze zingcolise isidima sombutho wakhe.I-EFF imemelela kwinkundla ukuba irhoxise lombandela kuluhlu lwayo.


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Zibonele FM

Zibonele FM

Current track
TITLE
ARTIST

Background
%d bloggers like this: