Iindaba zesiXhosa, 08 eyeThupa 2019

Written by on 08/08/2019

Ziivaliwe iindlela ezininzi kweli leKapa

Umbutho i-Shutdown Movement uthi uzakuqhubekeka nokuvakalisa isikhalo sabo  bangabanxusi ndawonye nokufikelela kumhlaba nezindlu.Abaqhankqalazi abaxhasa iphulo lalombutho bavale amacandelo eendlela ezohlukeneyo kwisixeko sase-Kapa jikelele kuquka indlela i-Voortrekker,u-R-300,U-M5 kummandla i-Parkwood kwakunye nesitalato i-Wale esikhokhelela kummandla i-Bo-Kaap.Kukho imbonakalo yamapolisa aliqela kulommandla ngalentsasa.Osisithethi salombutho u-Oscar Samuels uthi bazakunikezela ngoxwebhu lwezikhalazo zabo kurhulumente emva kwemini namhlanje.Uthi emva kokunikezela ngoluxwebhu,bazakunika isixeko sase-Kapa kwakunye norhulumente wephondo le-Ntshona Koloni iintsuku ezingama-21 ukuba baphendule kwizikhalazo zabo.

Livaliwe itonela kwingingqi yeHuguenot

Livaliwe itonela i-Huguenot phakathi kwe-Paarl ne-Worcester kwingingqi ye-Cape Winelands kumacala omabini kwizithuthi ezinobunzima.Oyintloko yamagosa endlela kwiphondo le-Ntshona Koloni umnu-Kenny Afrika uthi baye banyanzeleka ukuba balivale elitonela ngenxa yokucima kombane izolo.Uthi zizithuthi ezincinane kuphela ezizakuvunyelwa ukuba ziyokuphumela kwelitonela.Umnu-Afrika uthi izithuthi ezinobinzima eziquka ii-traka neebhasi,mazisebenzise i-Old Du Toitskloof Pass…..

uMbalulo wenze isibhengezo soba uzothathiphulo loqwalasela Oololiwe

Umphathiswa wezothutho kweli umnu-Fikile Mbalula namhlanje kulindeleke ukuba aphehlelele iphulo lokuqubisana nemiceli-mngeni ejamelene ne-Arhente yoololiwe u-PRASA.Umphathiswa u-Mbalula wenze esisibhengezo ngethuba esenza intetho yolwabiwo-mali kwisebe lakhe kwinyanga ephelileyo.Eliphulo lizakuqwalasela umbandela weengozi zoololiwe eziliqela kweli.Lizakuqwalasela oololiwe,amaxesha okufika koololiwe ndawonye neengxaki zothungelwano lweziseko kwa-PRASA.Osisithethi selisebe unkskz-Ayanda Allie Paine uthi oku yinxalenye yenkqubo ka-PRASA ejoliswe ekuphuculweni koololiwe ukuze balungele lamaxesha.

Advocate Mkhwebane uzakusebenza ne-Hawks ukujongana nezithyolo atyatyekwe ngazo

Umkhuseli woluntu u-Advocate Busisiwe Mkhwebane usichaze njengesingenasihlahla isikhalazo esenziwe ngakuye ngumbutho ongekho phantsi korhulumente i-Accountability Now.U-Advocate Mkhwebane uthi nangona kunjalo uzakusebenzisana nonyanzeliso-mthetho kulenyewe.Ibutho le-Hawks liqinisekisile ukuba liqhub’uphando ngakuye malunga nesisikhalazo,nalapho umlawuli walombutho umnu-Joe Hoffman amtyhola ngokuxoka phantsi kwesifungo nokuxaba endleleni yobulungisa.Esisityholo siqandusele kwisindululo esenziwe yinkundla yomgaqo-siseko esimalunga nombandela we-ABSA-Reserve Bank.Osisithethi somkhuseli woluntu umnu-Oupa Segalwe uthi esisikhalazo,yinxalenye yephulo elinabileyo elijoliswe ekusingeleni phantsi umkhuseli woluntu.  


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Zibonele FM

Zibonele FM

Current track
TITLE
ARTIST

Background
%d bloggers like this: