Iindaba zesiXhosa, 15 eyeThupa 2019

Written by on 15/08/2019

Babhokile abazali babafundi base St Michaels

Babhinqe omfutshane abazali besikolo sabucala iSt Michaels esizinze eHarare apha eKhayelitsha  baya kumasango esi sikolo kwinzame zokuya kusombulula imbambano ephakathi kwenqununu nabefundisi -ntsapho besi sikolo namhlanje. Aba bazali bagqibe kwelokuba bangalibeki esikolweni namhlanje abantwana babo ze kuye bona endaweni yabo.  Ukanti inzame zokufumana inqununu yesi sikolo ukuze iphefumle malunga nalo mba ziwe phantsi de elinqaku labe liya emoyeni.

i-ANC izobhengeza isigqeba solawulo

Umbutho iANC kwiphondo lentshona koloni kulindeleke ukuba ubhengeze isigqeba solawulo esitsha seliphondo namhlanje. Kukholeleka ukuba lo mbutho uzakubhengeza amagama angamashumi amathathu abo bazakube bethabatha iintambo kuquka owayesakuba ngumphathiswa wesebe lamaqumrhu karhulumente uNkosikazi Lynne Brown.  Isithethi salombutho uDennis Cruywagen uthi eligqiza likulungele ukuguqula izinto kweliphondo yaye lizakube likhokelwa lilungu lepalamente lalombutho uLerumo Kalako ekunye nowayesakuba nguceba kulombutho kummandla iBoland uChrissie Brink. Eli gqiza kulindeleke ukuba lijongane nemiba yalombutho de kube kanti konyulwa iinkokheli ezintsha.

Inkwenkwana ibilahlekile ifunyenwe eDelf

Ufunyenwe ekumngama ongama-40 eekhilometha  kwikhaya lakhe umntwana oyinkwenkwe obelahleke isithuba senyanga ezimalunga nesine eDelft . Ingxelo zithi eli xhoba belihambe nabahlobo basebumelwaneni ukuya kwiholide ngenyanga yeSilimela.Ngethuba efunyanwa ngu warrant officer Mikey Danials noConstable Emile Farao  kumatyholo akufutshane noogobityholo abaku N2 ngase Gordons Bay ebekhala , emdaka, elambile.Eli xhoba lazise amapolisa ukuba belibethwa maxa wambi kuthiwe malime emvuleni.Amapolisa amthabathe amsa kwindawo yonyango nalapho ebenemigruzuko ebusweni nasemzimbeni  kwaye iinyawo zakhe bezitshile.Ngokwengxelo kadadewabo oneminyaka engam-27 ubudala umama wabo oneminyaka engama-45 ubudala ebemthumele ukuba aye kwiholide nentombi kammelwane wakhe nalapho angazange aphinde abuye naye.

Inkokheli yombutho we-DA uMaimane uyamkele ingcebiso yosombulula iingxaki zombane

Uyamkele ingxoxo mpikiswano  emalunga nengxaki yokunqongophala kwemisebenzi  kweli ecelwe ngumbutho we-DA usomlomo wepalamente  yeli unkosikazi Thandi Modise. Umongameli we-DA umnu. Mmusi Maimane  uzakusebenzisa le ngxoxo mpikiswano ukuthi thacaa etafileni isicwangciso sabo sokuvuselela uqoqosho lweli lizwe nalapho basidize  njengesixhobo  esipheleleyo sokungenelela sokwenza ukukhula, ukukhulisa utyalo-mali kunye nokudala amathuba emisebenzi . Kwingxelo yakhe oka Maimane uthi le ngxoxo mpikiswano izakushukuxa imiba equka eyokungabikho kozinzo  kumazinga enkcithomali kurhumente, isicwanciso sokulungisa umba wokukhokelwa gwenxa kwamashishini karhulumente aquka inkampani enkinkisha umbane kweli u-Eskom. Uthi isicwangciso sabo siquka ukohlulwa kabini kwenkampani u Eskom okuzakuvumela inkampani ezizimeleyo ezinkinkisha umbane ukuba nazo zibeyinxalenye yakhe.


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Zibonele FM

Zibonele FM

Current track
TITLE
ARTIST

Background
%d bloggers like this: