Ingxoxo mpikiswano yezoPolitiko

Written by on 15/08/2019

Izithethi ezininzi ebezisina zidedelana kwingxoxompikiswano yezopolitiko ebibanjelwe kwiholo iSolomon Mahlangu  ngokuhlwa izolo zingxininise ukuba uceba ozakungena ezintanjeni emva kolonyulo lovalo zikhewu  kwaward 95 kufuneka aqinisekise ukuba uwunika ingqwalasela emandla umba woluhlu lwabo balindele ukufumana imisebenzi (data base )okhetha iphela emasini .Ezi zithethi ebeziphuma kwimibutho yezopolitiko eyahlukeneyo zidize ukuba baphindaphindwa iminyaka eliqela efikelela eshumini  abanye abantu befumana imisebenzi  kwiprojekti ezithile kula mmandla lo gama abanye belinde ukuza kukaNxele.

Le ngxoxo mpikiswano ebiququzelelwe lijelo losasazo iZibonele fm injongo zayo ibikukunika ithuba lokuba  abagqatswa bemibutho eyohlukeneyo yezopolitiko beze ngaphambili kuluntu bacacise ngezithembiso zabo abazakuzenza xa bethe bavotelwa. Kulindeleke ukuba kubanjwe ulonyulo lovalo zikhewu ngomhla wamashumi amabini kule nyanga kwaward 95 emva kokuba kuvuleke isikhewu kulandela ukonyuselwa kukamnumzana Andile Lili obenguceba we-ANC esingise epalamente. Imibutho ebithabathe inkxaxeba kule ngxoxo-mpikiswano iquka owe-DA, ANC, EFF kunye nomgqatswa ozimeleyo.


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Continue reading

Zibonele FM

Zibonele FM

Current track
TITLE
ARTIST

Background
%d bloggers like this: