Iindaba zesiXhosa, 20 eyeThupa 2019

Written by on 20/08/2019

Umbuzo umile kutheni uCR engekabi-Captured kukho ubungqina nje..

Azichaze njengezingenasidima izenzo zawo amalungu amabini kumbutho we-EFF naye alahla kwizikhundla zobunkokheli kulombutho,emva kokuba kufunyaniswe ukuba amkela imali kwiphulo likamongameli u-Cyril Ramaphosa i-CR17.U-Tebogo Mokwele kwakunye no-Nkagisang Mokgosi baye balahla kulombutho izolo emva kokuba beye bavuma ukuba bafumana imali ebalelwa kuma-80 amawaka eerandi emnye kubo kweliphulo likamongameli u-Ramaphosa.Bakwavakalise ukuba bayazisola ngezenzo zabo,baze bagqiba kwelokuba bathabathe elinyathelo.Baphakathi koluhlu olude loosopolitiki kwakunye noosomashishini abaye bakhankanywa kwii-emails eziye zavela kutshanje malunga neliphulo.Omnye wabantu abaphezulu ekutyholwa ukuba naye waxhamla kweliphulo,umphathiswa wophuhliso lwamashishini amancinane unkskz-Khumbudzo Ntshavheni,uwakhanyele amabango okuba wasebenzisa imali awayifumanayo ukuze afumane inzuzo yokwakha ipomakazi lendlu yakhe e-Thohoyandou…

Kulanjwanje ngabaninzi eMzantsi, kusaphikiswana ngezigidi zamarandi abazikhelele kuwo amalungu eZopolitiki

.Kusenjalo Usekela-mphathiswa wokhuseleko lombuso nokwalilungu lekomiti ye-ANC kuzwelonke umnu-Zizi Kodwa uthi umkhuseli woluntu u-Advocate Busisiwe Mkhwebane usetyenziswa okulwa amadabi amaqela aziintlaba-zohlukane,nokumilisela iyantlukwano ngaphakathi kumbutho oxhuzul’imikhala.Umnu-Kodwa ngomnye ekudizwe ukuba uvumile ukuba wayifumana imali ebalelwa kuma-50 amawaka eerandi,kodwa uthi yayingenanto yokwenza nephulo lolonyulo likamongameli u-Ramaphosa.Uphakamise umbuzo wokuba kutheni umkhuseli woluntu ezifumana sele ephakathi kumhlaba wezopolitiko…KODWA..

Akho kwanto isebenzayo ukunqumamisa ubugebenga e-Delft

Lithi kukho imfuneko engxamisekileyo yee-CCTV Cameras kummandla wase-Delft kwi-Cape Flats inqwanqwa lesipolisa kulommandla.Lommandla uye wajamelana nenani eliphezulu lokubulawa kwabantu kwimpelaveki egqithileyo.Ngabantu abahlanu ababuleweyo phakathi ko-Lwesihlanu ne-Cawa.Nangona kutyalwe amajoni kwakunye negqiza lokhuseleko eliphuma kwicandelo lonyanzeliso-mthetho kwisixeko sase-Kapa,kodwa ulwaphulo mthetho olunodushe ,lusathe gqolo ukuthabatha unyawo kulommandla.Usihlalo wenqwanqwa lesipolisa kulommandla umnu-Charles George uthi ngamakhaya angaphezulu kwama-200 amawaka adinga ezi-CCTV Cameras,kuquka nezikolo zalommandla,esithi urhulumente akabonakalisi mdla wokwenza oku..

 Zimbini iiTishala zeli ezilahleke eVietnam ekurhanelwa uba zibengamaxhoba omkhombathi othengisa ngamalungu omzimba

-Isebe lobudlelwane bamazwe ngamazwe livakalise ukuba liyaqhub’uphando malunga nokunyamalala kweetitshala ezimbini zeli kwilizwe lase-Vietnam.Akukabikho mkhondo susela oko umnu-Mushfiq Daniels kwakunye nomnu-John Bothma banyamalala kwezinyanga zigqithileyo.Elisebe livakalise ukuba alizukugxila kumabango enziwe ngumbutho ongajonganga nzuzo i-Gift Of the Givers,okuba kungenzeka ukuba ezititshala zaye zangamaxhoba omkhambathi oshishina ngamalungu omzimba.Osisithethi selisebe umnu-Clayson Monyela uthi elisebe belisoloko lithe gqolo ukuqhagamshelana nomzi wozakuzo e-Hanoi nanjengoko usebenza kwakunye namagosa ase-Vietnam ukuze kufunyanwe ezititshala.


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Zibonele FM

Zibonele FM

Current track
TITLE
ARTIST

Background
%d bloggers like this: