Iindaba zesiXhosa, 22 eyeThupa 2019

Written by on 22/08/2019

ANC iphumelele phambili ngeeVoti kwaWard 95

Livakalis’uchulumanco olumandla iqela leANC yimpumelelo yomgqatswa walo kulonyulo lovalo zikhewu lakwaWard 95 eKhayelitsha. Isithuba sikaCeba kule wadi sivuleleke emva kokuba obefudula enguceba umnumzana Andile Lili ethe wathunyelwa kwindlu yowiso-mthetho yephondo. Ukanti amaqela ebezigqatsile kolu lonyulo yi-ANC, i-EFF,I-DA, i-SRWP, i-OHM kwakunye nomngqatswa ozimeleyo. i-ANC iphumelele ngeevoti ezingamawaka amane anamakhulu amabini namashumi asibhozo anesibini ze kwindawo yesibini i-EFF yafumana amakhulu amahlanu anamashumi amathathu, uzimele geqe uNolizwi Ngcana kwindawo yesithathu wafumana amakhulu amathathu anamashumi asixhenxe anesine ze kwindawo yesine i-DA yafumana iivoti ezingamakhulu amathathu anesine lo gama kwindawo yesihlanu i-SRWP ifumene iivoti ezilikhulu elinamashumi amane anesine ze kweyesithandathu neyokugqibela i-OHM yafumana iivoti ezimbini. Ngumyinge wamashumi amathathu anesibini wabavoti abathe bathabatha inkxaxheba kwaye uceba omtsha weANC kwa-Ward 95 umnumzana Xolisa Blacks Ngwekazi uthi oku kubonakalisa ithemba labahlali kwi-ANC.

Azohlala kwesimnyama isihogo amadoda abulale umkhenkethi wase-Ukraine

Azakuhlala egcinwe ngaphaya kweengcango zentolongo emva kokuba esilahlile isicelo sawo sebheyile amadoda amathathu abandakanyeka ekubulaweni komkhenkethi welizwe lase-Ukrain umnu-Ivan Ivanov.Lamadoda mathathu ebevele kwinkundla kamantyi yase-Wynberg izolo.Umnu-Ivanov wakhuthuzwa waze wahlatywa wamnabel’uqaqaqa ngethuba enyuka i-Chapman’s Peak kwinyanga ephelileyo.Izolo inkundla ive ukuba lamadoda mathathu abandakanyekayo kwesisiganeko,azakusilahla isicelo sawo sebheyile.Ukubhubha kwexhoba kwabangela isimbonono ngakwabanye abakhenkethi e-Kapa,kwaye oku kwanyanzelisa umphathiswa wezokhenketho unkskz-Mamoloko Kubayi ngubane ukuba asungule isicwangciso sokhuseleko kwezokhenketho kwesisixeko.Angama-60 ubuncinane amagosa okhuseleko esele etyaliwe ukuqubisana nolwaphulo-mthetho kwelicandelo,kwaye kulindeleke ukuba kutyalwe amanye amagosa ongezelelekile ngenyanga ka-October kulonyaka.

Intolongo yase-Pollsmoor ihambela kude nezomthetho

Isebe leenkonzo zoluleko livakalise ukuba kuzakuqutyiswana nawo ngqo ngendlela efanelekileyo amagosa entolongo afunyanwe ekwicala eligwenxa lomthetho.Elisebe livakalise oku emva kokuba omnye olidindala kwintolongo i-Pollsmoor u-Bandile Mbana efunyaniswe eneepilisi zohlobo lwe-Mandrax ngethuba logqogqo obelungacetywanga ebutsheni balenyanga.Lo ka-Mbana nobesebenza njengegosa kulentolongo isithuba seminyaka elishumi eligqithileyo,sele enqunyanyisiwe.Osisithethi salentolongo umnu-Lewies Davids uthi esisenzo siphakamisa udushe lwamaqela oonqevu kwakunye nokuthubelezisa.Uthi luyaqhuba uphando lwangaphakathi nolwangaphandle malunga nalombandela.

Uhlehlisiwe ukomishinala wezothutho kwisixeko seli ngongaziphathi kakuhle

Ulahlile kwisikhundla sakhe umkomishinala wezothutho kwisixeko sase-Kapa onqunyanyisiweyo unkskz-Melissa Whitehead.Wanqunyanyiswa phantsi kwezityholo eziliqela zokuziphatha ngendlela engafanelekanga ngokubhekiselele kuthotho lwezimangalo ngakuye.Uye walahla emva kokufunyaniswa enetyala mayela nezimangalo ezimbini kulandela inkqubo yezoluleko ngakuye.Unkskz-Whitehead ebekwajamelene NENYE inkqubo yezoluleko enxulumene nesiniki-maxabiso seebhasi zombane.Ukanti isixeko sase-Kapa sizaqalisa inkqubo yokuqesha umntu ozakungena esikhundleni sakhe.  


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Zibonele FM

Zibonele FM

Current track
TITLE
ARTIST

Background
%d bloggers like this: