Indaba 10h00 30 KweyeThupha 2019

Written by on 30/08/2019

Isebe lemfundo ephondweni  lisigxeke kabukhali isiganeko sesiphithiphithi esehle kwisikolo samabanga aphakamileyo iSalt River High emva kokulwa kwabafundi. Eli sebe lithi oku akwamkelekanga kwaphela. Kulwe abafundi ababibi bebakala le shumi  abangamantombazana nalapho omnye wabo aye wonzakala ze wabalekiselwa esibhedlela. Isithethi sesebe unkosikazi Bronagh Hammond uthi kuye kwacelwa amapolisa ukuba apheleke lo mfundi ukuya esibhedlela.

 Amapolisa eli phondo aqhuba uphando emva kokufunyanwa kwamathambo omntu kufutshane nedlela u N1. Abasebenzi bakwa Masipala bawafumene ngethuba bebesebenza becheba ingca  ngolwesithathu kule veki.  Amapolisa awasuse la mathambo  awasa kwiziko lokuwahlola . Isithethi samapolisa ucaptain Fc van Wyk uthi ukuzothi ga ngoku abakwazi ukuchaza ukuba ngawomtu oyindoda okanye owasetyhini na. Uthi bavule idoketi lophando.

Kwimikhono yekati engama-33 eyebiwe  kwizikhululo zampolisa  ezibini zase Kapa  lishumi eli-12 kuphela  esele ifumanekile. Le mipu yebiwe kwisikhululo samapolisa iBellville South nesikhululo samapolisa sase Mitchells Plain ngenyanga yeThupha ngomnyaka ka2017. Ibutho lookhetshe liqinisekisile ukuba imikhono yekati eli-15  yalahleka kwisikhululo samapolisa sase Mitchells Plain kwiminyaka emimini edlulileyo. Ukanti imikhono yekati eli-18 ibikwe njengeyalahleka kwisikhululo samapolisa sase Bellville South.

Uceba wakwa ward 39 kummandla wase Nyanga umnu. Khaya Yozi ubebambe intlanganiso nabahlali kwiholo yoluntu yase KTC ngokuhlwa izolo nalapho ebebuyise ingxelo yohlalo lwabiwo mali kubahlali nabathabathi nxaxheba kula mmandla. Oka Yozi uthi kule ntlanganiso abahlali bakhalazele imiba equka eyzindlu nemisebenzi. Uqhube wathi kwingxelo yakhe abahlali ubanikile ingcaciso malunga neeprojecti zolwakhiwo lwezindlu nalapho ezinye bezibambezelwe yimvula najengoko kuli xesha layo. Ethetha malunga nemisebenzi oka Yozi udize ukuba abantu bakhalazela indlela ekuqeshwa ngayo nalapho adize ukuba uceba akunguye oqeshayo kodwa zikomiti zoluntu ezixakathiswa olu xanduva.

Kulindeleke  ukuba avele kwi-nkundla kamantyi yase Athlone  ngomvulo weveki ezayo amalungu eqela lemigewu asibhozo abanjwe avalelwa  emva kokufunyanwa nemikhono yekati neembulumbulu. Aba barhanelwa abaneminyaka ephakathi kwe-19 nama-31 ubudala babanjwe emva kwesiganeko sodubulo ezenzeke eHiedeveld.Isithethi samapolisa ucaptain FC van Wyk uthi amapolisa ebejikeleza  kula mmandla nalapho ngethuba bekudutyula . Uqhube wathi amapolisa alandelele ekhondweni aqhuba ugqogqo  kwisakhiwo esise Sneeuberg Road nalapho aye afumana imikhoni yekati  emibini nembumbulu ezili-19  kwigumbi lokulala. Oka Van Wyk uthi  lemipu izakuya kuyokwenziwa uhlolo  ukuze kujongwe ukuba ibisetyenzisiwe kusini na  kwiziganeko ngaphambile.


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Continue reading

Zibonele FM

Zibonele FM

Current track
TITLE
ARTIST

Background
%d bloggers like this: