Iindaba zesiXhosa, 02 eyoMsintsi 2019

Written by on 02/09/2019

Buphela nini ubundlobongela kweli laseKapa

I-EFF namanye amaqela abandakanyekayo,azibandakanye nendibano yokuqwalasela umba wabafundi besikolo sase-Blue Downs.  

Izolo kusingethwe indibano equka abafundi besikolo samabanga aphakamileyo i-Malibu High cebu kuhle e-Blue Downs,abazali babafundi,umbutho we-EFF,umbutho wabafundi i-COSASAS kwakunye nebhunga nebhunga kweli lo-Mzantsi Afrika.Lendibano iza emva kokuba abafundi abanenenwelwe zohlobo lwe-Afro,baye banqunyanyiswa kwesisikolo ngo-Lwesihlanu ngenxa yeenwele zabo ezingamkelekanga.Oligosa lezonxibelelwano kumbutho we-EFF ephondweni ucacisa ngezinye iziphumo zalendibano.

Zivuliwe kwakho iindlela ebezivaliwe ngenxa yogwayimbo lwabaqhubi bezigadla kweliphondo le-Ntshona Koloni.

Isixeko sase-Kapa sithi uphinde wavulwa uhola wendlela u-N2 kwisiphambuka sendlela i-Mew Way kufutshane nase-Khayelitsha kwakunye ne-Baden Powell on ramp kulandela ugwayimbo lwabaqhubi bezigadla.Ababaqhubi basebenzise izigadla zabo ukuze bavale indlela.Ukanti oyintloko yamagosa endlela kwiphondo le-Ntshona Koloni umnu-Kenny Afrika uthi  ezinye iindlela ezohlukeneyo eziquka u-N7 no-N1 kufutshane netonela i-Huguenot cebu kuhle e-Paarl ziye zachaphazeleka lolugwayimbo.Amagosa asayibeke phantsi kweliso elibukhali imeko kwezindlela,kwaye abongoze abaqhubi bezithuthi ukuba basebenzise eminye imizila.

Luyaqhuba uphando malunga nokubulawa kwentwazana eneminyaka eli-14 ubudala kummandla i-Heinz Park

Amapolisa kwiphondo laseNtshona Koloni asungule uphando emva kofumaneka komzimba womntu wasetyhini oneminyaka elishumi elinethoba kunye nomakhulu oneminyaka engamashumi asibhozo anesihlanu eParow. Othethela amapolisa uKapten FC van Wyk uthi lemizimba yamaxhoba ifumaneke kwigumbi elizinze kwisitalato iVictoria street eParow kwaye kuzokwenziwa uqhaqho-mzimba ukufumanisa unobangela wokubhubha kwabo. Lo ka van Wyk wandule ngelithi abacuphi balandela emkhondweni ukuqinisekisa ukuba umrhanelwa uyabanjwa kungekudala.

Umphathiswa wokhuseleko loluntu kwiphondo le-Ntshona Koloni uthi luyaxhalabisa udushe olujoliswe kwisini.

Umphathiswa wokhuseleko loluntu kwiphondo le-Ntshona Koloni umnu-Albert Fritz uthi ukwanda kodushe olusekelezelwe kwisini kweli lo-Mzantsi Afrika,kubangela inkxalabo exhomis’amehlo.Umemelele kuluntu ukuba basebenze ngobambiswano ukulwa udushe olusekelezelwe kwisini.Umphathiswa u-Fritz uvakalise oku emva kokubanjwa kwendonda eneminyaka engama-42 ngokwayamene nokunyamalala komfundi wedyunivesithi yase-Kapa i-UCT oneminyaka eli-19 ubudala.Osisithethi sikamnu-Fritz unkskz-Cayla Ann Murray uthi kuyakhwankqisa ukufumanisa ukuba amanina kweliphondo nakwilizwe jikelele anoloyiko lokuhamba ezitalatweni,okanye axhatshazwe ngamaqabane awo.Uthi kufuneka uluntu luzibandakanye nephulo leentsuku ezingama-365,ukuze kusitshulwe nengcambu oludushe.Kusenjalo izakuvela kwi-nkundla kamantyi yase-Wynbeg namhlanje indoda ebanjwe e-Caremont ngo-Lwesihlanu ngokwayamene nokunyamalala komfundi wedyunivesithi yase-Kapa u-Uyinene Mrwetyana.Osisithethi samapolisa kwiphondo le-Ntshona Koloni u-Brigadier Novela Potelwa uthi luyaqhuba uphando malunga nokunyamalala kwalentwazana.


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Zibonele FM

Zibonele FM

Current track
TITLE
ARTIST

Background
%d bloggers like this: