Iindaba zesiXhosa, 05 eyeTshazimpunzi 2019

Written by on 05/09/2019

Luyakuqhuba kwakho uqhankqalazo lwabafundi kunye nabazali
namhlanje phambi kweziko leengqungquthela zamazwe ngamazwe e-KAPA
ATHANDILE SIYO..

Abafundi
kunye nabazali balindeleke ukuba baphinde kwakho baqhubekeke noqhanqalazo
ebebeluqalile izolo phambi kweeziko leengqungquthela ekapa ICTICC.
Oluqhanqalazo luququzelelwa ngabafundi bedyunivesithi yasekapa IUCT nalapho
kuthe kwadlwengulwa ze kwabulawa ngolungenalusini omnye wabo uUyinene
Mrhwetyana obeneminyaka ilishumi elinethoba. Oluqhanqalazo lujolise ekubeni
amanina akhuphe imbilini yawo kumongameli weli Umnu Cyril Ramaphosa ngemingeni
ajongene nayo yokunukunezwa nokubulawa mihla nezolo. Oluqhanqalazo ke luza
Kanye ngethuba ilizwe lonke lijonge eMzantsi Afrika apho iinkokheli zamazwe
ngamazwe zingqubanisa iintloko kwelaziko ngorhwebo lamazwe.

Uxinwa ngemibuzo umfundi wedyunivesithi  i-UWC emva kwezityholo zokuxhaphaza ngesondo..

-Amapolisa avakalise ukuba ungeniswe kwigumbi lemibuzo umfundi
wedyunivesithi yase-Ntshona Koloni i-UWC kulandela izityholo ezenziwe ngomnye
umfundi ngakuye zokuxhaphaza omnye umntu ngokwesondo.Amagosa esipolisa aye
akhwetywa ngentsasa yayizolo emva kokuba igqiza labafundi liye langungelana
ukuze likhombe abathile ababanga ngelithi ngabadlwenguli.Amagosa asabele
esisikhalazo kwindawo yokuhlala yabafundi i-Kovacs.Amapolisa athi kutyholwa
ukuba lomfundi uxhaphaze ngokwesondo owasetyhini.Ukanti abasemagunyeni ngoku
bazakuqwalasela lamabango.Usizi belubhalwe ebusweni kuledyunivesithi ngaphambi
kokubanjwa kwenkonzo yesikhumbuzo yomfundi obeneminyaka eli-19 ubudala obesenza
izifundo ze-Theology u-Jesse Hess.Lentwazana kwakunye notata wayo obeneminyaka
engama-85 ubudala,baye babulawa ngokungenalusini kwi-flat yabo ezinze kummandla
i-Parrow ngo-Lwesihlanu.

Kubanjwe abarhanelwa abathathu malunga nokuxhwilwa kwentwaza eneminyaka emithandathu e-Vanderbijilpark.

 -Amapolisa abambe abantu abathathu ngokwayamene
nokuxhwilwa komntwana oneminyaka emithandathu ubudala u-Amy Lee De-
Yager.Icandelo lezobuntlola kulwaphulo-mthetho liye lalandela ekhondweni
lamanina amabini kwakunye nendoda kumakhaya abo kummandla i-Vandervilpark
nalapho baye babanjwa kubusuku bayizolo nangoqhiza ngalentsasa.Lentwazana iye
yadityaniswa nosapho lwayo ngentsasa yango-Lwesibini kwisithuba seeyure emva
kokuxhwilwa ngamadoda amane kwisithuthi sikanina ngaphandle kwisikolo
sayo.Osisithethi samapolisa umnu-Vish Naidoo uthi omnye wabo baye
babanjwa,ngumntu owaziwayo kusapho.Uthi abarhanelwa basagcinwe esiseleni
okwangoku,kwaye balindeleke ukuba bavele enkundleni malunga nesimangalo
sokuxhwila…NAIDOO

Isebe lezobudlelwane kumazwe ngamazwe lithi lisebenza nzima ukuphonononga umonakalo emva kokuba umzi wozakuzo weli lo-Mzantsi Afriika ozinze kwintloko dolophu yelizwe lase-Nigeria i-Lagos uye wajamelana nohlaselo.Lomzi wozakuzo uye wanyanzeleka ukuba uvale iingcango zawo izolo emva kokuba abaqhankqalazi beqonde ngqo kumagumbi awo.Ngelixa kusalindeleke ukuba kudizwe ubungakanani bomonakala,iingxelo zithi kuye konakaliswa isithuthi ngethuba lemigushuzo.Amanye amashishini eli lo-Mzantsi Afrika aqhuba kwilizwe lase-Nigeria naquka u-MTN aye avalwa de kubuye kubhebgezwe kwakho emva kokuhlaselwa.IIngxelo zithi lemigushuzo imalunga nokuziphindezela  kwabemi bamazwe angaphandle kuhlaselo lokubukulwa ngokobuhlanga nokutyhuthulwa kweevenkile zabo kweli lo-Mzantsi Afrika.  


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Continue reading

Zibonele FM

Zibonele FM

Current track
TITLE
ARTIST

Background
%d bloggers like this: