Iindaba zesiXhosa, eyoMsintsi 2019

Written by on 09/09/2019

Lirhoxisiwe ityala kwabo bamangalelwe ngokudala udushe esidlangalaleni

Lirhoxisiwe ityala ngakubarhanelwa abalishumi elinanye ebebejamelene nezityholo zikuqhway’udushe esidlangalaleni. Ababarhanelwa ekuquka kubo intatheli babanjwa bavalelwa kwisikhululo samapolisa saseKapa  ngoLwesithathu weveki ephelileyo ze bakhululwa ngesilumkiso ngentsasa yangoLwesine. Omnye wabafundi ebebebanjiwe uMbuyiseni Jelwane uphefumle wathi…JELWANA..Ukanti ngoLwesithathu kuleveki kulindeleke kuvele omnye umrhanelwa ozakujamelana nesisityholo sinye kuleNkundla kaMantyi eKapa obebanjwe ngoLwesine weveki egqithileyo.

Ungcwatyiwe umfundi wedyunivesithi i-UWC,obulewe ngokungenalusini.   

Amalungu osapho lomfundi obulewe ngokungenalusini u-Jesse Hess avakalise ukuba izakuqala phantsi intlungu yawo nanjengoko bezakungcwaba utatomkhulu wakhe kwimpela-veki ezayo.Umzimba ka-Jesse obeneminyaka eli-19 ubudala ndawonye nakatatomkhulu wakhe umnu-Chris Lategan ifunyenwe kwiflat yabo ese-Parow kwisithuba seveki egqithileyo.Lentwazana yona ingcwatywe ngempelaveki egqithileyo.Ibizele iphuphuma ityalike i-Jubilee Life Ministries ngabazili ebebeyokunika imbeko yabo yokugqibela kwelinenekazi.U-anti wakhe unkskz-Sandy Hess uvakalise ukuba usapho lusanxunguphele yilemeko kwaye lizakulingiselela enye inkonzo yomngcwabo.Ukanti isebe lezifundo zenkolo kwidyunivesithi yase-Ntshona Koloni i-UWC limkhumbule njengomntu obeqavile nobenengomso eliqaqambileyo.

Luyaqhuba uphando malunga nokuqeshwa komrhanelwa obulele u-Uyinene Mrwetyana.

Inkonzo yeposi kweli ivakalise ukuba iqhub’uphando malunga nokuba kutheni amagosa ayo engakhange ayidize imbali yolwaphulo-mthetho ngakwindoda ejamelene netyala lokudlwengula nokubulala umfundi wedyunivesithi yase-Kapa i-UCT u-Uyinene Mrwetyana.Lendoda ineminyaka engama-42 ubudala nebingumsebenzi kwisebe leposi isagcinwe esiseleni emva kokuba iye yavuma ukuba imdlwengule yaze yambulala lomfundi.Kudizwe ukuba i-Arhente yokhuseleko lombuso yazise amagosa eposi malunga nobungqina bolwaphulo-mthetho ngakumrhanelwa kulandela iinkqubo zovavanyo  ngo-June kunyaka ophelileyo,kodwa oku khange kufikelele kwabo basemagunyeni okanye ibhodi ye-SAPO.Umphathiswa wezonxibelelwano unkskz-Stella Ndabeni Abrahams uye wanyanzelisa iimpendulo emva kokuba kuye kwadizwa ukuba umrhanelwa ujamelene netyala lokudlwengula nokubulala u-Uyinene.Ukanti uphando lokuqala lubonise ukuba lomrhanelwa kuqala waqeshwa ngokwenkqubo ye-Arhente yangaphandle kwaye zange kwenziwe vavanyo ngethuba kuqeshwa abasebenzi bethutyana ngonyaka ka-2012.

Nanjengoko ilizwe lijamelene nesaqhwithi sodushe olujoliswe kubemi bamazwe angaphandle,umphathiswa wesebe lobudlelwane bamazwe ngamazwe unksz-Naledi Pandor kulindeleke ukuba adibane nabathunywa belizwekazi le-Afrika.Iindawo eziliqela kwiphondo lase-Gauteng zithwaxwe ziziganeko zokunganyamezelani,nalapho kuye kwatyyhulwa kusonakaliswa iivenkile zabemi bamazwe angaphandle.Kunyanzeleke ukuba avalwe amanye amashishini eli lo-Mzantsi Afrika e-Nigeria emva kokuba aye ajamelana nohlaselo kwinyathelo lokuziphindezela kwabemi belalizwe.Ukanti umzi wozakuzo e-Lagos kunyanzeleke ukuba uvalwe.Umphathiswa u-Pandor kulindeleke ukuba axelele abathunywa be-Afrika malunga neziganeko zakutshanje malunga nokubukulwa kwabemi bamazwe angaphandle kweli.  


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Continue reading

Zibonele FM

Zibonele FM

Current track
TITLE
ARTIST

Background
%d bloggers like this: