Iindaba zesiXhosa, 16 eyoMsintsi 2019

Written by on 16/09/2019

YOTHUKILE I-KDF EMVA KWEENDABA ZOKUSWELEKA KONONGXOWA WAYO.

Livakalise umothuko nonxunguphalo inqwanqwa lophuhliso kummandla i-Khayelitsha i-KDF (ngamafutshane) emva kweendaba zokusweleka konongxowa walo umnu-Siyamcela Jingose.Iingxelo zithi lo ka-Jingose uhlatywe ngoqhiza ngentsasa yayizolo.Umnu-Jingose wathabatha inxaxheba kumsebenzi we-KDF kwiminyaka yobutsha bayo nakumasebe oomasipala beengqingqi de yangunyaka ka-2017.Wonyulwa kwisikhundla sokuba ngunongxowa welinqwanqwa kwinkomfa yalo yesibhozo eyayisingethwe  kwidyunivesithi yobuchwepheshe e-Kapa i-CPUT.Usihlalo we-KDF umnu-Ndithini Leon Tyhido uvakalise amazwi ovelwano kusapho,izihlobo noogxa bakhhe….NDITHINI TYHIDO…

AKUKACACI UKUBA KUZAKWANDISWA KUSINI NA UKUTYALWA KWAMAJONI KWI-CAPE FLATS.

Kuxhomekeke kumongameli kwakunye nomphathiswa kwinkonzo yesipolisa ndawonye nomphathiswa womkhosi wokhuselo ukuba bafikelele kwisigqibo sokuba kuzakwandiswa kusini na ukutyalwa kwamajoni kwimimandla evikivwa ngamaqela oonqevu e-Kapa.Isigunyaziso sokutyalwa kwamajoni,sifikelela esiphelweni namhlanje. Ngenyanga ye-Khala,lamajoni athunyelwa ukuba ancedisane nee-Arhente zonyanzeliso-mthetho ukulwaphulo-mthetho nodushe lwamaqela oonqevu.UMHLALUTYI womkhosi nokhuselo umnu-Helmoed Heitman uthi kufuneka imigqaliselo enabileyo yesipolisa ukuba liyandiswa ixesha lokutyalwa kwamajoni.Uthi ukholelwa ukuba kufuneka inyathelo lobambiswano phakathi kwamabakala karhulumente ohlukeneyo kwakunye nemibutho yoluntu ukuze kuqwalaselwe umbandela wamaqela oonqevu. 

BASAMKELE ISIGWEBO ESIWISWE NGAKULOWO ULISELA LE-COPPER ABALAWULI KWINKONZO YESIPOLISA.

Abasemagunyeni kwinkonzo yesipolisa kwiphondo le-Ntshona Koloni basamkele isigwebo seminyaka elishumi elinesibini yinkundla kas Mantyi wase Robertson esithiwe nkaa ngakulowo ubanjelwe ukuba iintambo  Copper. uRethabile Mxolisi uye wafumana isigwebo esiqatha, ngokonakalisa nokutyhuthula iintambo zeCopper zenkampani ephehla umbane kweli u Eskom. Othethela amapolisa u Sergeant Noloyiso Rwexana uthi  u-Mxolisi uye wabanjwa kunyaka ophelileyo,emva kokuba  eye waqhawula intambo yombane ebude  buziimetres eziliwaka elinamakhulu asibhozo, eziba kwingingqi yase Robertson, ntoleyo yathi yaba neziphumo ezimbi kwinkqubo yokuhanjiswa kwenkonzo zombane kula ngigqi. Usajini Rwexana uthi uMtyholwa eye wagwetya phantsi komthetho  i-Criminal Amendment Act ngokonakalisa izixhobo ezingundoqo. Ibambela Mkomishinala kweliphondo unjengele  Sindile Mfazi , uthi ukubanjwa nokugwetywa komtyholwa, kuza kuba ngu Myalezo Ongqingqwa kwabo baphula uMthetho. -Umongameli weli umnu-Cyril Ramaphosa uthi abemi bamazwe angaphandle kufuneka bathobele imiqathango kwakunye nemithetho yeli lo-Mzantsi Afrika.Oka-Ramaphosa ebethetha kwindibano yakhe namasebe ombutho we-ANC kwingingqi ye-Rhawuti izolo.Umnu-Ramaphosa umisele igqiza elikhethekileyo labathunywa ukuba liyokugqithisa imiyalezo yomanyano kumazwe alizwe aliqela e-Afrika.Eligqiza likwazisa oorhulumente balamazwe malunga namanyathelo athatyathwa ngurhulumente weli lo-Mzantsi Afrika ukuphelisa udushe olujoliswe kubemi bamazwe angaphandle.Amazwe azakutyelelwa aquka i-Nigeria,i-Tanzania,Democratic Republic of Congo kwakunye ne-Zambia


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Zibonele FM

Zibonele FM

Current track
TITLE
ARTIST

Background
%d bloggers like this: