Iindaba zesiXhosa, 20 eyoMsintsi 2019

Written by on 20/09/2019

IKWILINGE LOKUPHELISA UBUQHOPHOLOLO INKONZO YEPOSI KWELI.

-Inkonzo
yeposi kweli izolo ivakalise ukuba izakuthabatha amanyathelo akhawulezileyo
ukuthintela obunye ubuqhophololo obubandakanya amakhadi ezibonelelo
zikarhulumente.Lenkozno yeposi ishicilele ilahleko ebalelwa kwi-14 lezigidi
zeerandi ukususela ngenyanga yo-Mqungu ngenxa yobuqhophololo obunento yokwenza
namakhadi amatsha akwa-SASSA.Lenkonzo yeposi ikwavakalise ukuba amakhadi
akwa-SASSA angaphantsi kwama-250 achazwe njengabiweyo,asetyenziswa kushishini
lobuqhophololo.Nangona kunjalo lenkonzo yeposi ithi abaxhamli bezibonelelo
zikarhulumente abazukuchaphazeleka yilemeko.Lenkonzo yeposi ikwamilisele
imigqaliselo yokuthintela ubuqhophololo kumakhadi akwa-SASSA.Iqinisekisile
kananjalo ukuba sele kubanjwe abantu abaliqela malunga nobuqhophololo.

URHULUMENTE
WEPHONDO LE-NTSHONA KOLONI UZIBOPHELELE UKULWA ULWAPHULO-MTHETHO.

-Kulindeleke ukuba onke
amasebe karhulumente wephondo le-Ntshona Koloni athabathe inxaxheba kumbandela
wokuqubisana nolwaphulo-mthetho kweliphondo.Urhulumente weliphondo ubekele
bucala i-R1 Billion ezakujongana nokuqeqeshwa kuze kutyalwe amagosa
onyanzeliso-mthetho angama-3000.Isebe lokhuseleko loluntu lithwaliswe uxanduva
lokunik’ingqwalasela kuqeqesho ndawonye nokutyalwa kwalamagosa
matsha.Inkulu-baphathiswa kweliphondo umnu-Alan Winde uthi isixeko sase-Kapa
sizakuququzelela oluqeqesho.Isebe lezemidlalo,inkcubeko nobugcisa lona
lithwaliswe uxanduva kwinkqubo yenkonzo yoqeqesho lwangaphakathi kulutsha
nezakulunceda ukuba lufumane amava omsebenzi.Ukanti isebe lezemali nelamathuba
oqoqosho azakuthwaliswa uxanduva lokuphembelela imisebenzi kubantu
abatsha.Umnu-Winde ukwavakalise ukuba isebe lemfundo lona lizakwandisa
ukhuseleko ezikolweni,ngelixa lona isebe lezothutho nemisebenzi yoluntu
lizakugxila ekucutheni ukubhubha kwabantu kwiingozi zendlela.

UMPHATHISWA U-NALEDI
PANDOR UKWIINGXOXO ZOKUPHELISA UDUSHE NGAKUBEMI BAMAZWE E-AFRIKA.

-Umphathiswa
wezobudlelwane bamazwe ngamazwe unkskz-Naledi Pandor ulindeleke ukuba adibane
namalungu e-African Diaspora e-Pitoli namhlanje.Lendibano iza emva kweziganeko
zohlaselo lwakutshanje olujoliswe kubemi bamanye amazwe e-Afrika kwiphondo
lase-Gauteng,nolukhokhelele ekubhubheni kwabantu abali-12  ndawonye
nokutyhuthulwa kweevenkile.Umongameli weli umnu-Cyril Ramaphosa uchonge
oonozaku-zaku abakhethekileyo  ukuba bayokulungisa umonakalo obangelwe
ludushe  kumazwe asixhenkxe aquka i-Nigeria.Oka-Ramaphosa ungxengxezile
waze waqinisekisa ukuba ezi zizenzo zolwaphulo-mthetho,kwaye abemi beli abanayo
intiyo ngakubemi bamanye amazwe e-Afrika.Osisithethi sesebe lobudlelwane
bamazwe ngamazwe umnu-Lunga Ngqengelele uthi zizakuqhuba iingxoxo phakathi
kwelisebe kwakunye  noluntu lweentlanga zamazwe e-Afriaka ukuze kufunyanwe
isisombululo nokuqinisekisa ukuba oku akwenzeki kwakhona.

Owayesakuba ngumongameli weli umnu-Jacob Zuma unike imbeko kongasekhoyo nobengusekela-mphathiswa wezimbiwa namandla unkszna-Bavelile Hlongwa kwinkonzo yakhe yesikhumbuzo e-Thekwini.Oka-Zuma uncome lo ka-Hlongwa ngobugorha bakhe.Amalungu ekomiti kazwelonke kumbutho we-ANC aquka ugqirh-Nkosazana Dlamini Zuma,unkskz-Faith Muthambi,umbhexeshi we-ANC epalamente unkskz-Pemmy Majodina kwakunye nomongameli we-COSATU unkskz-Zingiswa Losi,bazibandakanye  namakhulu-khulu amalungu e-ANC ebezimase lenkonzo yesikhumbuzo izolo.Oka-Zuma uthi ugqibele ukubona lo ka-Hlongwa e-Limpopo ngo-Lwesihlanu weveki ephelileyo.Inkonzo yakhe yomngcwabo izakusingathwa e-Thekwini namhlanje,kwaye uzakuhlonitshwa ngomngcwabo okwinqanaba likarhulumente wephondo.Ubhubhe kwingozi yesithuthi kuhola wendlela u-N1 kwibhulorho i-Maubane cebu kuhle e-Hammanskraal kubusuku bango-Lwesihlanu kwiveki ephelileyo.


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Zibonele FM

Zibonele FM

Current track
TITLE
ARTIST

Background
%d bloggers like this: