Iindaba zesiXhosa, 30 eyoMsintsi 2019

Written by on 30/09/2019

KUHLATYWE KWABHUBHA UMFUNDI
WEDYUNIVESITHI YASE-KAPA

-Babandakanyeke
 kwisiganeko  esothusayo  abafundi  abane bedyunivesithi 
yase-Kapa i-UCT  kunxweme lwesithathu cebu  kuhle 
e-Clifton,  nalapho  omnye  wabo  oselityendyana 
elineminyaka  eli-19  ubudala  ehlatywe 
wamnabel’uqaqaqa  ngokuhlwa  ngo-Mgqibelo.Lomfundi  nohlatywe
esifubeni ,ebesenza  izifundo  zonyaka  wokuqala  kwaye
ebesuka  kwiphondo lakwa-Zulu Natal.Osisithethi 
saledyunivesithi  umnu-Elijah  Moholola  uthi umhlobo 
wakhe  yena uye  wahlatywa  emlenzeni,ngelixa  abanye 
ababini abangamantombazana  baye  babhunca 
kwesisiganeko.Uthi  abo basindileyo bafumana  intuthuzelo 
yomphefumlo,kwaye  ledyunivesithi  ithumele  amazwi 
ovelwano  kusapho  lomfundi  ophulukene nobom…MOHOLOLA…

LUSATHE GQOLO
ULWAPHULO-MTHETHO OLUNODUSHE KWI-CAPE FLATS.

-Iphinde  yayimpela-veki
egutyungelwe ludushe  kwiphondo  le-Ntshona  Koloni 
emva  kokudutyulwa kubulawe  indoda  eneminyaka 
engama-26  ubudala  kubusuku  bango-Mgqibelo 
kummandla  i-Delft.Kwesinye  isiganeko ,kudutyulwe  indoda 
yanye  ngelixa  amanye  amanye  amabini  efumene 
umonzakalo.Osisithethi  samapolisa   umnu-Andre 
Traut  uvakalise  ukuba  akukabikho-mntu  sele 
ebanjiwe  malunga  neziziganeko.Uthi  amapolisa 
aqhuba  uphando  malunga  neziziganeko.Usihlalo  wenqwanqwa
 lesipolisa kummandla umnu-Charles  George  umemelele
  kwabasemagunyeni  ukuba  bangenelele.Kwinyanga 
ephelileyo  umongameli  weli  umnu-Cyril Ramaphosa  
ubhengeze  ukuba ixesha   lokukutyalwa  
kwamajoni  lizakwandiswa  kweliphondo  de  ibeyinyanga
yo-Kwindla  kunyaka  ozayo.

BANYANZELISA UKHUSELEKO
OLULUQILIMA ABAFUNDI BEDYUNIVESITHI I-CPUT.
 

-Abafundi  abangamanina kwidyunivesithi yobuchwepheshe
e-Kapa i-CPUT, bathi bahleli ngoloyiko ngenxa yokhuseleko olungekho luqilima
kwii-Campus  zaledyunivesithi.Oku kulandela iinzame eziliqela abazenzileyo
zokuba abasemagunyeni baqwalaselwe lombandela,nalapho baye bazibandakanya
nogwayimbo kwiiveki ezintathu ezigqithileyo.Ababafundi banyanzelisa ukhuseleko
oluluqilima,oluquka pukufakelwa kwee-CCTV Cameras,ugqogqo olubonakalayo,umakhi-mkhanyo
ozakuchophela imiba yodushe olusekelezelwe kwisini,uvavanyo olufanelekileyo
kwinkqubo yokuqeshwa kwabasebenzi kwaye ledyunivesithi iqhubekeke neenkqubo
zophando kumatyala odlwengulo,kungakhathaliseki nokuba aye arhoxiswa ngabo bafake
izikhalazo.Abafundi baxelele iphepha-ndaba i-Weekend Argus kwiveki ephelileyo
ukuba Kubikwe izityholo zokuxhaphaza ngokwesondo kwabasemagunyeni,nalapho
ezinye zibandakanya abasebenzi nabafundi ekuqaleni kwalonyaka,kodwa khange
kubekho manyathelo athatyathwayo ngalenyewe.

-Kulindeleke ukuba iwise isigwebo namhlanje Inkundla
ephakamileyo yezibheno e-Bloemfontein  malunga nombandela
obandakanya  ikhampani engumniki-zinkonzo u-Cash Paymaster Services
kwakunye  ne-Arhente yezibonelelo zikarhulumente u-SASSA.Ikhampani
yakwa-CPS ichwethe inkundla ephakamileyo yezibheno kwiinzame zokucela
umngeni  kwisigwebo esawiswa yinkundla ephakamileyo e-Pitoli,neyayalela
lekhampani ukuba  ihlawule u-SASSA isixa-mali sama-316 ezigidi zeerandi
neyahlawulwa ngendlela egwenxa ngonyaka ka-2014.Inkundla ephakamileyo yayalela
u-CPS ukuba ahlawule lemali emva kokuba umbutho i-Corruption Watch wathabathela
enkundleni lekhampani kwakunye no-SASSA.


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Zibonele FM

Zibonele FM

Current track
TITLE
ARTIST

Background
%d bloggers like this: