Iindaba zesiXhosa, 02 eyeDwara 2019

Written by on 02/10/2019

LUSATHE XHA GWAYIMBO LWABAQHUBI-ZITAXI KUMMANDLA I-DUNOON

-Zisanqunyanyisiwe
iintshukumo zogwayimbo kummandla i-Dunoon kwiphondo le-Ntshona Koloni,
kulandela indibano yoluntu.Imibutho yabaqhubi-zitaxi,abahlali nooceba, baye
badibana izolo ngeenjongo zokuphelisa ukujamelana ngezikhondo
zamehlo.Kwezintsuku zigqithileyo,lommandla ubumiswe ngxi ngelixa abaqhubi zitaxi
bezibandakanye neentshukumo ezinodushe,bekhalazela into abayichaze
njengohlaselo olwenziwa yi-Arhente yonyazeliso-mthetho kwezothutho.Usihlalo
wekomiti yommandla i-Du-noon umnu-Sinethemba Matomela uvakalise ukuba
zizakuqhubekeka iinkonzo zeetaxi kulommandla namhlanje.Kwezintsuku zimbalwa
zigqithileyo,kunyanzeleke ukuba zivalwe iindlela ngenxa yezintshukumo
zinodushe,kwaye kuvalwe nezikolo ezintlanu izolo.Uceba wengingqi kulommandla
umnu-Lubabalo Makeleni uthi imibutho yabaqhubi-zitaxi izibhekelisile kwizenzo
zodushe…MAKELENI..

KUBANJWE UMRHANELWA NGOKUNXULUMENE NEZIYOBISI ZEXABISO
ELIPHEZULU.

-Amagosa ezothutho kwiphondo le-Ntshona Koloni abambe umrhanelwa
aze athimba iziyobisi ezixabisa imali eqikelelwa kuma-480 amawaka kummandla
i-Riviersonderend.Oyintloko yamagosa endlela kweliphondo umnu-Kenny Afrika uthi
ngoqhiza ngalentsasa,amagosa kuhola wendlela u-N2 amise isithuthi,aze emva
kophando-nzulu,athimba amawaka-waka eepilisi ze-mandrax kwakunye
ne-tik.Umnu-Afrika uthi umrhanelwa uye wabanjwa kwaye ugcinwe kwisisele
samapolisa kulommandla..AFRIKA..

LITHI MAKALAHLE KWISIKHUNDLA SAKHE UMNU-MAIMANE IZIKO
LEBODLELWANE KWIINTLANGA.

-Iziko lezobudlelwane kwiintlanga limemelela kwinkokheli
ye-Democratic Alliance umnu-Mmusi Maimane  ukuba alahle njengenkokheli
yalombutho.Kuye kwaphakanyaiswa imibuzo malunga nendlu eyaqeshwa ngulo
ka-Maimane e-Kapa.Kukwakho namabango okuba isithuthi
awayesisebenzisa,yayingumnikelo owawusuka kulowo wayesakuba yingqonyela
yakwa-Steinhoff umnu-Markus Jooste.Umhlalutyi okwangumbhali kweliziko
umnu-Herman Pretorius uthi lombutho awunankokheli phantsi kolawulo
luka-mnu-Maimane.Uthi lo ka-Maimane ebengumntu onokuthatha lombutho awunyusele
kwizinga elingentla,kodwa ngoku kubonakala ukuba uzinzo alukho,kwaye kukhona
okurhuqisa umrhaji.Lo ka-Pretorius umemelele ukuba inkulu-baphathiswa kwiphondo
le-Ntshona Koloni umnu-Alan Winde ibenguye ongena ezihlangwini zalo ka-Maimane…

-Ikomishoni kamakulinganwe ngokwesini ivakalise udano lwayo
malunga nothotho lweziganeko zokuxhaphaza ngesondo ezikolweni.Lekomishoni
idibene kwakunye nebhunga lootitshala kweli i-Sace kwakunye nesebe lemfundo
esisiseko e-Rhawutini izolo ukushukuxa izindululo zohlolo olwenziwe kwizikolo
eziliqela kwilizwe jikelele..Abaphandi bafumanise ukuba abafundi base-Mpumalanga
nakwa-Zulu Natal ngabona babengamaxhoba olwaphulo-mthetho lokuxhaphaza
ngokwesondo.Ophuma kulekomishoni umnu-Mbuyiselo Botha uthi bamemelela
kubathabathi-nxaxheba abohlukeneyo ukuba baqinisekise ukuba ezimeko
ziyacuthwa,ngelixa beqinisekisa beqinisekisa ukuba abenzi bobubi bajamelana
nengalo yomthetho.Uthi ibhunga lootitshala kweli lifedile ukuqubisana
nezimeko,esithi oku kuyadanisa…BOTHA..


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Zibonele FM

Zibonele FM

Current track
TITLE
ARTIST

Background
%d bloggers like this: