Iindaba zesiXhosa, 03 eyeDwarha 2019

Written by on 03/10/2019

AMANYE AMAQUMRHU KARHULUMENTE AWAZUKUBANAKHO UKUNGENISA IINGXELO
ZONYAKA.

-Abaphathiswa abaliqela babhalele usomlomo wepalamente bemazisa
ukuba amaqumrhu karhulumente afedayo phantsi kwamasebe ayo,awakwazi ukungenisa
iingxelo zawo zonyaka.Ukanti umthetho wolawulo lwezimali zoluntu udandalazisa
ukuba onke amaqumrhu karhulumente angenise iingxelo zonyaka eziphicothiweyo
epalamente zingaphelanga iinyanga ezintandathu emva kokuphela
konyaka-mali.Nangona kunjalo,umphathiswa wamaqumrhu karhulumente umnu-Pravin
Gordhan,umphathiswa wesebe lemfundo ephakamileyo umnu-Blade Nzimande kwakunye
nomphathiswa wezimbiwa namandla umnu-Gwede Mantashe,bazise usomlomo wepalamente
ukuba amaqumrhu aliqela awuzukuzingenisa iingxelo zawo kwangexesha.Umnu-Gordhan
uthi ibhodi yakwa-SAA imazisile ukuba amagosa amatsha asandukuchongwa,adinga
ixesha elongezelelekileyo ukuba angenise iingcombolo eyimfuneko ukuze
iphicothwe ngumphicothi-zincwadi jikelele.Uthi ibhodi yakwa-SA-Expres,nayo
khange ibenakho ukuqoshelisa iingxelo zayo zezimali zonyaka,ngenxa yemiqobo
yezimali.

SISAVALIWE ISIBHEDLELE SASE-HOUTBAY DE KUBHENGEZWE KWAKHO.

-Isebe lezempilo kwiphondo le-Ntshona Koloni lisikhusele
isigqibo salo sokuvala isibhedlele sase-Hout Bay e-Kapa.Elisebe lithi
esisigqibo sithatyathwe ngenxa yeentshukumo zogwayimbo ebeziqhubeka
kulommandla.Amatsha-ntliziyo oluntu kulommandla athi abike lombandela
kwikomishoni yamalungelo oluntu.Ukanti kusenjalo oligosa lonxibelelwano
kwezempilo kulommandla,u-Natalie Watlingtonn uthi isebe lixhalabile malunga
nokhuseleko lwabasebenzi.Uthi esisibhedlele sizakuhlala sivaliwe de kubuye
kubhengezwe kwakho,esithi abahlali bangafumana iinkonzo zempilo kwiziko lempilo
kulommandla.

INKOKHELI YE-DA ITHI AYIGUNGQI KWIZIMEMELELO ZOKUBA ILAHLE
KWISIKHUNDLA SAYO.

-Inkokheli ye-DA umnu-Mmusi Maimane uthi akanakukhothama kwiziko
lezobudlelwane kwiintlanga.Oku kuza emva kokuba umhlalutyi kweliziko
umnu-Herman Pretorius epapashe umhlathi woluvo lwakhe,nalapho amemelela kulo
ka-Maimane ukuba ashenxe esikhundleni sakhe njengenkokheli yalombutho,kuze
endaweni yakhe kungene inkulubaphathiswa yephondo le-Ntshona Koloni umnu-Alan
Winde.Ukanti umnu-Winde ucacisile ukuba akanamdla 
kwesisikhundla.Oka-Maimane uthi eliziko lizama ukuqhuba iphulo lobuhlanga 
kubunkokheli balombutho.Oka-Maimane umemelela uphando olusesikweni malunga
nokuziphatha kwalombutho.Kwinyanga ephelileyo,uye watyholwa ngokuxhamla
ngokungafanelekanga kumbandela wokuqesha indlu e-Kapa,waze wala ukubuyisa
isithuthi esasingumnikelo wekhampani u-Steinhoff… MAIMANE-03 OCT..

– Umbutho we-ANC ukhuphe
 isilumkiso esingqingqwa kumagosa awo kwinqanaba loorhulumente bamakhaya
kwilizwe jikelele,sokuba anyuse imixakatho okanye ajamelane neziphumo
ezingancumisiyo, xa engawenzi ngokufanelekileyo umsebenzi.Unobhala jikelele
walombutho umnu-Ace Magashule uthi indibano yekomiti kazwelonke kulombutho
nebisingethwe ngempela-veki e-Benoni kwimpuma-Randi ye-Rhawuti,ifikelele
kwisivumelwano sokuba amagosa ayo koomasipala,mabazikhwebule kwizenzo
zorhwaphilizo.Oka-Magashule uthethe nabeendaba kundlu-nkulu we-ANC e-Rhawutini…ACE-03
OCT..
  


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Zibonele FM

Zibonele FM

Current track
TITLE
ARTIST

Background
%d bloggers like this: