Iindaba zesiXhosa, 07 eyeDrwarha 2019

Written by on 07/10/2019

-Isube
umphefumlo wamnye ingozi eyehle ku-N2 phakathi kwe-Tous River ne-DEDOORNS

-Kubhubhe
umntu wamnye,ngelixa abanye abali-14 befumene umonzakalo kwingozo emasikizi
eyehle ngoqhiza ngalentsasa  phakathi kwe-Tousrive ne-Dedoorns kuhola
wendlela u-N1.Oyintloko yamagosa endlela kwiphondo le-Ntshona Koloni umnu-Kenny
Afriaka uthi umqhubi we-Taxi uphulukene nolawulo,yaze yabhukuqa isihlandlo
eziliqela.Uthi abo bonzakeleyo babalekiselwe kwisibhedlele
esikufuphi…AFRIKA-07 OCT.. 

I-IPID
IPHANDA ISIGANEKO SODUBULO ESEHLE KUMMANDLA I-MANENBERG.

-Iqumrhu eliphando izenzo ezigwenxa zamapolisa i-IPID lisungule uphando malunga
nesiganeko sodubulo esimasikizi kummandla i-Manenberg e-Kapa izolo.Kubhubhe
indoda ngethuba kuqhum’irhuluwa phakathi kwamapolisa kwisiganeko
sokuqweqwediswa kwesithuthi.Ngethuba abarhanelwa bezama ukubaleka,isithuthi
ebehamba ngaso siye saphelelwa ngamafutha.Kukholeleka ukuba bebezama ukweba
esinye isithuthi,kodwa baye bagagana namapolisa.Osisithethi se-IPID
umnu-Sontanga Seisa uthi abanye abarhanelwa ababini,baye banqakulwa
ngamapolisa,ngelixa omnye oneminyaka eli-19 ubudala efumene umonakalo
omandla. 

ZISATHE
GQOLO IZIGANEKO ZOKUHLASELWA KWABANTU KUMANXWEME  ASE-KAPA.

-Isiganeko sokuhlaselwa ngokumasikizi komnye umntu ebetyelele unxweme
lwase-Kapa,kukhokhelele kwizimemelelo zokuba kumiliselwe eminye imigqaliselo
yokhuselo nokhuseleko.Kwinyanga ephelileyo kuhlatywe kwasweleka umfundi
wedyunivesithi yase-Kapa u-Cebo Mbatha kwisiganeko sophango kunxweme
lwesithathu cebu kuhle e-Clifton.Kwisithuba seentsuku ezimbini emva
kwesisiganeko,kwaye kwahlatywa omnye umntu kwesinye isiganeko esikumila kunje
kolunxweme,ngelixa omnye wabethwa ngesitena.Olilungu lekomiti kasodolophu
kwezokhuselo nokhuseleko umnu-JP Smith uthi utywala budlala indima enkulu
kulwaphulo-mthetho nokurhaxwa kwabantu emalwandle.Uthi kuthinjwe inqwaba
yotywala kumanxweme kwimpela-veki egqithileyo.Uthi batyale amagosa
ongezelelekileyo kumanxweme,nanjengoko abantu bezakungungelana kuwo kwiiholide
zalonyaka.

-Imalunga nama-767 imiba yezomthetho ebandakanya isixeko sase-Kapa,nalapho
engama-37 iye yaqosheliswa kwi-nkundla ephakamileyo yephondo le-Ntshona
Koloni,kwaye oku kutyabule esisixeko i-19 lezigidi zeerandi.Osisithethi
sesixeko sase-Kapa umnu-Luthando Tyhalibhongo uvakalise ukuba kweminye imiba,basalindele
ingcebiso kwakunye nemiyalelo malunga nokuba bangaqhubela njani
phambili.Oka-Tyhalibongo uvakalise ukuba,kubalulekile ukuba uluntu luqonde
ukuba esisixeko asinalo ulawulo lokuba ungathatha ixesha elingakanani na
umbandela womthetho ukuba uqosheliswe.Uthi imiba emithandathu,kuleyo ingama-37
iye yarhoxiswa,ukanti yona emithandathu ikhokhelele kwisigwebo
ngakwesisixeko,ize yona elishumi ikhokhelele kwisigwebo ngakwicala
lesisixeko,ngelixa yona eli-15 sele ixazululwe.Kutshanje esisixeko siye
sajamelana nezigxeko ezimandla emva kokuba  siye safikelela kwisigqibo
sokukhupha imidliwo ngakubantu abangenamakhaya.Abasixhenkxe kubo bafaka
isithintelo senkundla malunga nelinyathelo,emva kokuba i-Arhente
yonyanzeliso-mthetho ndawonye namagosa
ophuculo kwesisixeko aqhubekeka nokukhupha imidliwo ngakubo. 


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Zibonele FM

Zibonele FM

Current track
TITLE
ARTIST

Background
%d bloggers like this: