Iindaba zesiXhosa, 13 eyeNkanga 2019

Written by on 13/11/2019

KUZAKUBANJWA IINKONZO ZESIKHUMBUZO ZALOWO UNGASEKHOYO
NOBEYIMBONGI EYAZIWAYO.

-Kulindeleke ukuba kubanjwe iinkonzo sesikhumbuzo ezimbini
e-Kapa kwiveki ezayo,zalowo uyintatheli eyaziwayo nembongi umnu-Sandile
Dikeni.Lo ka-Dikeni ubhubhe kwiveki ephelileyo eneminyaka engama-53
ubudala,emva kokujijisana nedabi elide lesifo sephepha.Uzakukhunjulwa kwinkonzo
yesikhumbuzo ezakubanjelwa e-Woodstock ngo-Mvulo kwiveki ezayo,ize enye inkonzo
yesikhumbuzo ibengo-Lwesine e-St.Georges Cathedral kumbindi-dolophu wesixeko
sase-Kapa.Umnu-Dikeni uzakubekwa kwikhaya lakhe lokugqibela ngomhla wama-23
kulenyanga.Ebesaziwa ngemibongo yakhe ezihloko zithi:Guava Juice no-The
Spear.Wazenzela igama ngokunik’inkuthazo kwihlokondiba labantu abaliqela
ngexesha lomzabalazo wenkululeko kweli.

UMKHUSELI WOLUNTU UZAKUQHUBA UPHANDO MALUNGA NOKUCHONGWA
KOMKOMISHINALA WAMAPOLISA WEPHONDO LE-NTSHONA KOLONI

-I-Office
yomkhuseli woluntu izakusungula uphando malunga nezityholo zongenelelo
lwezopolitiko kumbandela wokuchongwa komkomishinala wamapolisa kwiphondo
le-Ntshona Koloni,oku kuqinisekiswe sisithethi somkhuseli woluntu u-Oupa Segalwe
izolo.Uvakalise ukuba ukufumana kwabo uxwebhu,bazakulugqithisela kwisebe
elifanelekileyo,lize lona  ligqithisele lombandela kumphandi.Oku kuza emva
kokuba umkomishinala wamapolisa kuzwelonke unjengele-Khehla Sitole eyalele
ukuba esisikhundla sirhoxiswe,size sipapashwe kwakhona.Isigqibo sakhe siza emva
kokuba unjengele Jeremy Vearey ,oyintloko yabacuphi,nobebonwa njengomntu
ophambili onokungena kwesisikhundla eye wafaka isikhalazo ngakunjengele Stole
emva kokuba engakhange akhethe abona bagqatswa baphambili abanokungena
kwesisikhundla..Umphathiswa wokhuseleko loluntu kweliphondo umnu-Albert Fritz
ufake isikhalazo kwi-Office yomkhuseli woluntu ephondweni ngakulo
ka-Stole,ebanga ngelithi kukho ungenelelo lwezopolitiko kwinkqubo yokuchongwa
komkomishinala wamapolisa kweliphondo.            

KUKHANGELWA ABARHANELWA EMVA KOKUBULAWA KWABANTU ABANE
E-MITCHELLSPLAIN

-Amapolisa ase-Kapa akhangela amadoda amathathu ekutyholwa ukuba
adubule abulala abantu abane kwindlu ekummandla i-Portlands cebu kuhle
e-Mitchell’s Plain kwi-Cape Flats.Amaxhoba esisiganeko aquka amadoda amathathu
kwakunye nomnye umntu olinina.Abanye abahlali bathi lendlu nekwisitalato
i-Hezeldene yaziwa njengendawo yokugcina iziyobisi.Amapolisa athi kuye kwamisa
isithuthi ngaphandle kulendlu,kwaze kwaphuma abantu,bophula ucango,baze kamva
bavulela ngeembumbulu.

ISEBE LEZONXIBELELWANO LILUNGISELELA ABEMI BELI UKUBA
BABEKUNXIBELELWANO LWE-DIGITAL

-Ziyaqhuba iingxoxo ezimalunga nokuba izigidi-gidi zabemi beli
lo-Mzantsi Afrika babekunxibelelwano lohlobo lwe-digital ukulungiselela inguqu
yesine kwezoshishino.Umphathiswa wezonxibelelwano unkskz-Stella Ndabeni
Abrahams uthi abantu abazizigidi ezingama-20 abakabinalo unxibelelwano lohlobo
lwe-Digital kwaye oku kubangela inkxalabo.Umphathiswa u-Ndabeni Abrahams
udibene kwakunye nabathabathi-nxaxheba abohlukeneyo ngethuba besingethe ingxoxo
e-Kapa.Uthi inguqu yesine kwezoshishino izakutshintsha ngokumandla indlela
abaphila nabasebenza ngayo abantu kwaye babenobudlelwane kwakunye
nabanye.Ngethuba ebethetha kulengxoxo,unjingalwazi kwidyunivesithi yeli
lo-Mzantsi Afrika i-UNISA u-Siyasanga Tyali uvakalise ukuba iidyunivesithi
zinendima ezimele ukuyidlala ekubeni zenze abemi beli babenonxibelelwano lwalamaxesha
lohlobo lwe-digital.     


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Zibonele FM

Zibonele FM

Current track
TITLE
ARTIST

Background
%d bloggers like this: