Usinde chebetyu utata uLennox kubhubhane i-Covid19

Written by on 23/05/2020

Lennox Bonile esesiBhedlele sase Melomed

Uthi usinde ngokulambisa ngomqgibelo weveki ephelileyo emva kokuba ejike emlonyeni wengcwaba umnu.Lennox Bonile ongusihlalo wenqila wemanyano yabasebenzi bakwamasipala iSouth African Municipal Workers Union (Samwu) kummandla iCape Metro kwiphondo leNtshonakoloni .Loka Bonile oqinisekiswe njengonetsholongwane ikorona nochacha kuhle kwisibhedlela sabucala iMitchells Plain eMelomed uthi uhlaselwe kukugula nalapho aye wanqamkelwa ngumphefumlo  ngesaquphe ” Ndisinde cebeshu Saturday umphefumlo uvele wanqamka ngesiquphu.

Kushote umzuzu ukuyakungena kwiAmblance nokufumana i oxygen. Ndincedwe ngu Jambaze inkosikazi yam NoLubabalo unyana ukuyokufika kweloncedo   eMithells Plain High Care kulapho ndichacha kuhle. “-utshilo ubonile. Loka Bonile udize ukuba uqaphele ukuba amagosa ezempilo asebenza phantsi konxinzelelo olumandla emisebenzini. Ukhuphe isilumkiso kwintsapho zabantu baqinisekiswe njengabanale ntsholongwane ukuba baqiniseke ngokuba bakhuselekile kule ntsholongwane nokuthi balandele lemiqathango.

1.Bakunike ithuba ubewedwa de kuqinisekiswe ukuba i COVID-19  iphelile emzimbeni

2. Bangasondeli kuwe kuphele elothuba. Uqhube wathi akanalwazi lokuba uyifumenephi le ntsholongwane.

Ubonile uthi mininzi imingeni ezakuthi ajamelane nayo xa ebuyela ekhaya”Umcelimngeni xa ndibuyela e Khaya e Matyontyombe, kufunekabe testelwe ehaya bonke bangaphumi.I toilet kuba kusetyenziswa i pota-pota.Kufuneka kuvalwe amathontsi ndingabi xhala la Mvula.Imalana endinayo ijongane nokutya nezidingo ezingundoqo.Ndibulela iinkokheli zika SAMWU ngokuqinisekisa i SAMWUMED iyahlawula ngaphandle kwamagingxi- ģingxi. Ndibulela wonke umntu ngokuthandaza nokundomeleza, ooDikela naMatshawe, neenkolo yethu yemveli.” Utsholo loka Bonile


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Zibonele FM

Zibonele FM

Current track
TITLE
ARTIST

Background
%d bloggers like this: