Author: Ashia Nkontsa

YOTHUKILE I-KDF EMVA KWEENDABA ZOKUSWELEKA KONONGXOWA WAYO. Livakalise umothuko nonxunguphalo inqwanqwa lophuhliso kummandla i-Khayelitsha i-KDF (ngamafutshane) emva kweendaba zokusweleka konongxowa walo umnu-Siyamcela Jingose.Iingxelo zithi lo ka-Jingose uhlatywe ngoqhiza ngentsasa yayizolo.Umnu-Jingose wathabatha inxaxheba kumsebenzi we-KDF kwiminyaka yobutsha bayo nakumasebe oomasipala beengqingqi de yangunyaka ka-2017.Wonyulwa kwisikhundla sokuba ngunongxowa welinqwanqwa kwinkomfa yalo yesibhozo eyayisingethwe  kwidyunivesithi yobuchwepheshe e-Kapa i-CPUT.Usihlalo […]

Silapho Ukhoyo!! DSTV841 If you don’t know what time it is, you’re clearly on the wrong side of the track. Zibonele FM has launched its DSTV bouquet audio channel 841, It has taken the station over three years working on getting DSTV to give them a platform, with hardwork and resources put in, well done […]

Lirhoxisiwe ityala kwabo bamangalelwe ngokudala udushe esidlangalaleni Lirhoxisiwe ityala ngakubarhanelwa abalishumi elinanye ebebejamelene nezityholo zikuqhway’udushe esidlangalaleni. Ababarhanelwa ekuquka kubo intatheli babanjwa bavalelwa kwisikhululo samapolisa saseKapa  ngoLwesithathu weveki ephelileyo ze bakhululwa ngesilumkiso ngentsasa yangoLwesine. Omnye wabafundi ebebebanjiwe uMbuyiseni Jelwane uphefumle wathi…JELWANA..Ukanti ngoLwesithathu kuleveki kulindeleke kuvele omnye umrhanelwa ozakujamelana nesisityholo sinye kuleNkundla kaMantyi eKapa obebanjwe ngoLwesine weveki […]

Luyakuqhuba kwakho uqhankqalazo lwabafundi kunye nabazali namhlanje phambi kweziko leengqungquthela zamazwe ngamazwe e-KAPA…ATHANDILE SIYO.. Abafundi kunye nabazali balindeleke ukuba baphinde kwakho baqhubekeke noqhanqalazo ebebeluqalile izolo phambi kweeziko leengqungquthela ekapa ICTICC. Oluqhanqalazo luququzelelwa ngabafundi bedyunivesithi yasekapa IUCT nalapho kuthe kwadlwengulwa ze kwabulawa ngolungenalusini omnye wabo uUyinene Mrhwetyana obeneminyaka ilishumi elinethoba. Oluqhanqalazo lujolise ekubeni amanina akhuphe imbilini […]

Rest in eternal Peace Uyinene Mrwetyana “Where should we raise our Daughters” A 19 year old student from UCT was reported missing a couple of weeks back, the lovely young girl that had her life cut short was raped and murdered by a 42 years old male who works at the Post office who has […]

Buphela nini ubundlobongela kweli laseKapa I-EFF namanye amaqela abandakanyekayo,azibandakanye nendibano yokuqwalasela umba wabafundi besikolo sase-Blue Downs.   Izolo kusingethwe indibano equka abafundi besikolo samabanga aphakamileyo i-Malibu High cebu kuhle e-Blue Downs,abazali babafundi,umbutho we-EFF,umbutho wabafundi i-COSASAS kwakunye nebhunga nebhunga kweli lo-Mzantsi Afrika.Lendibano iza emva kokuba abafundi abanenenwelwe zohlobo lwe-Afro,baye banqunyanyiswa kwesisikolo ngo-Lwesihlanu ngenxa yeenwele zabo ezingamkelekanga.Oligosa […]

ANC iphumelele phambili ngeeVoti kwaWard 95 Livakalis’uchulumanco olumandla iqela leANC yimpumelelo yomgqatswa walo kulonyulo lovalo zikhewu lakwaWard 95 eKhayelitsha. Isithuba sikaCeba kule wadi sivuleleke emva kokuba obefudula enguceba umnumzana Andile Lili ethe wathunyelwa kwindlu yowiso-mthetho yephondo. Ukanti amaqela ebezigqatsile kolu lonyulo yi-ANC, i-EFF,I-DA, i-SRWP, i-OHM kwakunye nomngqatswa ozimeleyo. i-ANC iphumelele ngeevoti ezingamawaka amane anamakhulu amabini […]

Umbuzo umile kutheni uCR engekabi-Captured kukho ubungqina nje.. Azichaze njengezingenasidima izenzo zawo amalungu amabini kumbutho we-EFF naye alahla kwizikhundla zobunkokheli kulombutho,emva kokuba kufunyaniswe ukuba amkela imali kwiphulo likamongameli u-Cyril Ramaphosa i-CR17.U-Tebogo Mokwele kwakunye no-Nkagisang Mokgosi baye balahla kulombutho izolo emva kokuba beye bavuma ukuba bafumana imali ebalelwa kuma-80 amawaka eerandi emnye kubo kweliphulo likamongameli u-Ramaphosa.Bakwavakalise […]

Izithethi ezininzi ebezisina zidedelana kwingxoxompikiswano yezopolitiko ebibanjelwe kwiholo iSolomon Mahlangu  ngokuhlwa izolo zingxininise ukuba uceba ozakungena ezintanjeni emva kolonyulo lovalo zikhewu  kwaward 95 kufuneka aqinisekise ukuba uwunika ingqwalasela emandla umba woluhlu lwabo balindele ukufumana imisebenzi (data base )okhetha iphela emasini .Ezi zithethi ebeziphuma kwimibutho yezopolitiko eyahlukeneyo zidize ukuba baphindaphindwa iminyaka eliqela efikelela eshumini  abanye abantu […]

Babhokile abazali babafundi base St Michaels Babhinqe omfutshane abazali besikolo sabucala iSt Michaels esizinze eHarare apha eKhayelitsha  baya kumasango esi sikolo kwinzame zokuya kusombulula imbambano ephakathi kwenqununu nabefundisi -ntsapho besi sikolo namhlanje. Aba bazali bagqibe kwelokuba bangalibeki esikolweni namhlanje abantwana babo ze kuye bona endaweni yabo.  Ukanti inzame zokufumana inqununu yesi sikolo ukuze iphefumle malunga […]


Zibonele FM

Zibonele FM

Current track
TITLE
ARTIST

Background