Ipalamente iphawule inyanga yabantu abatsha ngokuphelela imiboniso yabo

Ibhalwe ngu-Anezwa Tom Ipalamente kazwelonke nezinze kumbindi dolophu yaseKapa izolo ibibambe  umsitho wokuphehlelela ngokusesisikweni iphulo  likazwelonke lemiboniso yolutsha njengenxalenye yokubhiyozela ulutsha olwenze umahluko ngokuza needlela ezininzi ezahlukeneyo zokwenza izinto kwingququ yesine yezoshishino ngokobuxhaka-xhaka bale mihla.Ipalamente ikwenze oku njengenxalenye yoku ...

Livuliwe ithuba lokufaka izicelo ngamajelo eendaba kuMDDA

NguNomaxabiso Mgqawule   I-arhente ejongene nokuphuhlisa amajelo osasazo kuzwelonke, iMedia Development Diversity Agency (MDDA) ikwiphulo lokuxakathisa ngolwazi kumajelo oosasazo malunga neendlela ezifanelekileyo zokufaka iizicelo zenkxaso-mali kuyo.Le arhente ithi la maphulo ayo iwenza nanjengoko ivule ngokusesikweni ithuba lokufaka izicelo zenkxaso-mali isithuba seeveki ezin ...

Yambethwe ziziganeko zokugwintwa kwabantu iMacassar ngethuba likacimi-cimi

Abahlali bommandla waseMacassar bathi bahleli ngoloyiko nanjengoko izaphuli-mthetho zigqugqisa ngexesha lokucima kombane, kwesi sixeko seKapa. Oku kuza nanjengoko umzimba omnye uthe wabhaqwa ulahlwe kwindawo ekwiikhilomitha ezingamashumi amane ngaphandle kweKapa, kwimfumba yenkunkuma ehlathini ngoMgqibelo womhla wesithathu kweyeSilimela kulo umiyo. Ukanti oku kulandela ukufunyanwa kwemiz ...

“Andiyanga kuphiswano kwi Cape Town City FC”- Luyolo Slatsha

Ibhalwe nguMbuyiselo Sinxonxo   Icandelo  lezemidlalo kwijelo losasazo lasekuhlaleni iZibonele Fm nelizinze kwisixeko sase Kapa likhe lafuman’ inyhweba yokuncokola nomdlali oseze ngobus’ezweni, uLuyolo Slatsha. Ngethamsanqa nomakhulu wakhe ebekhona ukubonakalisa inkxaso kumzukulwana wakhe. Loka Slatsha kule season kujongwe kuyo kunyakamali  ka2023/24 uzakubonakala kwi DStv Pre ...

UMphathiswa uLindiwe Zulu uchithe usuku nabantu abadala kwilokishi yakwaLanga

Ibhalwe ngu Anezwa Tom   Ibizele ime ngembambo iholo yetyalike yamaKhatholikhi kummandla wakwaLanga kwisixeko saseKapa ziinkonde nenkondekazi  nalapho uMphathiswa wesebe lophuhliso lwentlalo kuzwelonke, unkosikazi Lindiwe Zulu ebeyokuthetha nazo malunga nomba wokuhanjiswa kweenkonzo ukuya eluntwini. Oku kuza nanjengoko uZulu ebesothula  intetho engohlahlo-lwabiwo mali yesebe l ...

Lide lavel’ enkundleni ipolisa laseRwanda elityholwa ngokubulala inqwaba ngo 1994 elibanjwe eMzantsi Afrika

Ipolisa laseRwanda uFulgence Kayishema, otyholwa ngokuyalela ukuba kubulawe malunga nangamawaka amabini 2 000 ohlanga lwamaTutsi awayebalekela ecaweni ngexesha lembubhiso lonyaka ka-1994, uvele kancinane kuMantyi eKapa namhlanje. UKayishema ujamelene namatyala amahlanu eMzantsi Afrika aquka amabini obuqhophololo. Amatyala obuqhophololo anxulumene nezicelo azenzileyo zembacu kunye newonga ...

La ngamapolisa kufuphi nesithuthi secandelo loqhaqho lwemizimba kwindawo yexhwayelo

Uluntu lulilisana nosapho Loyiso Nkohla

Ibhalwe nguNomaxabiso Mgqawule noZizipho Ninzi. Ithi igqebheke olungophiyo ngokusweleka kwetshantliziyo umnumzana Loyiso Nkohla imibutho yokuhlala kwiphondo leNtshona Koloni.Umbutho omele abahlali bemimandla yoogobityholo obizwa ngokuba ‘Yintlungu yasematyotyombeni’  nawo uphefumle .“Umnumzana Nkohla ebeyinkokheli ethetha phandle, ebisilwela abahlali basematyotyombe kakhulu. LokaNkohla ...