Mayihlaziywe Indlela iPosi Esebenza Ngayo.

Imanyano emele abasebenzi benkonzo yezonxibelelwano kwiposi yeli ibibambe umngcelelekuzwelonke ngomhla wamashumi mabini anesine kwinyanga yeNkanga. Kwiphondo leNtshonakoloni le manyano yabasebenzi iCommunication Workers Union (CWU) ibijongise imibombokwizakhiwo zendlu yowiso mthetho kazwelonke eKapa. Phakathi kwezikhalazo abathe bazithi thaca kumqulu wezikhalazo ebebezihambise k ...