unnamed (2)

IZIMVO ZIYABETHANA EMVA KOKUTYUNJWA KOMQEQESHI WEQELE LE KAIZER CHIEFS

Athi Ngangali   Ziyagxalathelana izimvo neembono ezahlukeneyo zabalandeli bebhola ekhatywayo kulandela ukuchongwa komqeqeshi omtsha welinye lamaqela amakhulu kweli loMzantsi Afrika nelidlala kwinqanaba eliphezulu iDSTV Premiership iKaizer Chiefs. Izolo iqela leKaizer Chiefs libhengeze ukuchonga kwalo mqeqeshi mtsha nowayesayakuba ngumqeqeshi weqela lesizwe iBafana Bafana umnum ...

picc

Lizibophelele ukubuyisa ixesha lokufunda isebe lemfundo eNtshona Koloni

Lusindiso Mayambela    Isebe lemfundo kwiphondo leNtshona Koloni lisungule iphulo lokubuyisela ixesha lokufunda eliphulukene nalo ngexesha lokugqugqisa kobhubhane we-Covid-19. Eli sebe lithi nangona lo bhubhane efikelele esiphelweni,kodwa ifuthe lakhe lisekhona.    Ebutsheni balo nyaka,eli sebe likhuphe iziphumo zovavanyo  zonyaka ophelileyo kwizifundo zezibalo noku ...

Unemployment-Rate

Yehlile intswelangqesho kwisixeko saseKapa.

NguNomaxabiso Mgqawule Nangona kubhengezwe ukonyuka kwezinga lentswela-ngqesho kwilizwe loMzantsi Afrika, kodwa isixeko saseKapa sona sithi siyakhuthazeka kukwehla kwezinga lentswela-ngqesho ngomyinge wesine ekhulwini (4%) rhoqo ngonyaka.Oku kudizwe nguSodolophu wesi sixeko, umnumzana Geordin Hill-Lewis.Uqhayise ngelithi, esi sixeko sinkqenkqeza phambili ngezinga eliphantsi lentswela- ...

image (1)

Usothukile umqhubi webhasi emva kwengozi eyenzeke kwindlela uN2

Ibhalwe nguSanelisiwe Qayi    Inkampani yeebhasi yaseKapa ejongene nokuthutha abantu abangaphezulu kwamashumi amahlanu abebesuka kwinkonzo yaseSt Aidan eLansdowne besingisa eMazantsi eKapa, ​​ithi umqhubi wayo wonzakele ngokumasikizi kwaye usenomothuko emva kwengozi ethe yasuba imiphefumlo yabantu abane ababhinqileyo nababhengezwe njengabaswelekileyo kwindawo yexhwayelo ze ink ...

gbv

UGCIS uzakubamba iphulo lokulumkisa ngempatho gadalala.

Ibhalwe nguNomaxabiso Mgqawule. Iziganeko zempatho gadalala ejoliswe ngokwesini ezigqubayo kwisithili sase Khayelitsha kwisixeko sase Kapa zibangele ukuba iziko elijongene nezonxibelelwano eburhumenteni i-Government Communication and Information Systems(GCIS) aqhube iphulo elichasene nezi ziganeko. Ngomhla wesihlanu kuCanzibe kulo nyaka  iGCIS izakubhinqa omfutshane ingena umzi nomzan ...

SASSA

“Kugqith’iswa usana kunina ngurhulumente kwisibonelelo sikaSASSA” – Fernandez

Ibhalwe nguNomaxabiso Mgqawule.   Umphathiswa wesebe lophuhliso lwentlalo kwiphondo leNtshona Koloni unkosikazi Sharna Fernandez, uvakalise inkxalabo malunga nengxelo ekhutshwe  yiposi yeli loMzantsi Afrika  emalunga nenkqubo entsha yokuhlawulwa kwabaxhamli bemali yesibonelelo sikarhulumente ngaphandle kwamakhadi e-arhente uSASSA. “Ukufumana imali ngaphandle kwekhadi kubonakal ...