Written By

Olwethu Mboto

Photo by Rodger Bosch

Azakuvela enkundleni namhlanje amalungu e-EFF

Liqela lamalungu ombutho we-Economic Freedom Fighters ekulindeleke ukuba livele kwinkundla kamantyi yase-Blue Down’s namhlanje kwiphondo le-Ntshona Koloni malunga nesiganeko sezityholo zodushe lwasesidlangalaleni. Oku kuza emva koqhankqalazo lwangolwesihlanu weveki ephelileyo ngaphandle kwesikolo samabanga aphakamileyo i-Brackenfell e-Kapa. Abaqhankqalazi bangquzulene namapolisa ngethuba lalemisadulo ibisenziwa ngamalungu alombutho etyhola ucalu-calulo adiza ukuba lutyagquba ngamandla ngaphakathi kwesisikolo. Kwangaxeshanye isiXeko se-Kapa sithi sizimisele ukuthatha amanyathelo ze lenyewe siyise enkundleni ukuze kuhlawuleke umonakalo owenzeke kwesisikolo. Kusenjalo yenye indoda ezakuvela enkundleni kulandela isiganeko sokuqweqwedisa unobhala jikelele walombutho umnu u-Marshall Dlamini.

News Editor

Xolisa Sindaphi

Eli bali lisaqhubeka

You have successfully subscribed to Zibonele Newspaper

There was an error while trying to send your request. Please try again.

zibonele fm will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.