Bame entla abahlali baseNkanini belwela amalungelo abo

Enkanini, Ekapa

Liphika lima ngozwane isebe lamanzi nogutyulo ukuba lalikhe lafumana nasinye isikhalazo esiphuma kubahlali basenkanini malunga nokungacocwa kwezindlu zangasese eziphantsi kwenkampani uMshengu kulammandla. Othethela elasebe kwisixeko sekapa unkosazana Xanthea Limberg uthi uyazinyevulela iingxelo zokuba kwakho imbalelwano malunga nokungacocwa kwezazindlu zangasese ngelithi bazinyusile izihlandlo zokucocwa kwazo ngenxa yokunwenwa kwentsholongwane iCovid19 egqugqisayo. Konke oku kulandela emva kokuba abahlali kulammandla bebambe uqhankqalazo malunga nenyathelo lesixeko sekapa lokutshintsha izindlu zangasese eziphantsi koMshengu befaka omnye umniki zinkonzo emva kokuphela kwesivumelwano sabo. Ababahlali bathi abazokubuya ngamva ekulweleni amalungelo abo ogutyulo nantoleyo ikhokelele ekubeni bavale indlela iBaden Powel ngamatayala avuthayo ukanti usihlalo walammandla umnumzana Sinethemba Mphini sele kuzintsuku eziliqela bengasacocelwa. Sithetha nje bathathu abantu ababanjelwe udushe lwasesidlangaleni malunga nolwaqhankqalazo

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *