Written By

Olwethu Mboto

Photo by Enca

Bangazibhaqa bethe bhakada kwi-Lockdown kwakho abemi base-Kapa

Inkulu-baphathiswa yephondo le-Ntshona Koloni umnu-Alan Winde namhlanje ufunge ngelithi kungakho ukunyanzeliswa okumandla kwenkqubo yokumiswa ngxi kwezinto kweliphondo.Umphathiswa wesebe lezempilo kuzwelonke ugqirha Zweli Mkhize ukweli le-Kapa,epheleke abasemagunyeni kwingingqi ye-Garden Route kwiphulo lokuxhobisa uluntu.Lengingqi yenye yeendawo ezithiwe mbende ngulobhubhane,kodwa ibenakho ukuphepha ukubuyela kwimiqathango engqingqwa ye-Lockdown.Ukanti umasipala we-Nelson Mandela Bay kwiphondo le-Mpuma Koloni yenye yeendawo ekumiliselwe imiqathango engqingqwa ye-Lockdown. Umnu-Winde ulumkise abemi beliphondo ukuba kungenzeka ukuba urhulumente kazwelonke amilisele lemiqathango ingqingqwa nakweliphondo.

News Editor

Xolisa Sindaphi

You have successfully subscribed to Zibonele Newspaper

There was an error while trying to send your request. Please try again.

zibonele fm will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.