Blog one column

Lenzwakazi imanzandonga uZozibini ibisayikuba nguMiss South Africa kulonyaka ka2019, yaze yayakukhuphiswano woonobuhle wezwelonke uyokumela uMzansi Africa, apho khona aye waphumelela khona ukuba nguMiss Universe. uZozi waziwa kakhulu ngokuzithemba ngobuhle bakhe bokuzingca ngeenwele zakhe nangombala wakhe, uMzansi Africa wonke uyabhiyoza ubhiyozela lentombi yase Mpumakoloni ngokuthi ibeke uMzansi emanqwanqweni. Enye into emenze waphuma bucala ngempumelelo uZozi yintetho […]

Uthiwe nka ngezigwebo ezintathu zobomi enkolonkoloza emjiva uLuyanda Botha ofunyaniswe enetyala lokudlwengula nokubulala u-Uyinene Mrwetyana. Lo Xhaphithanga uneminyaka engamashumi amane anesibini ubudala wenze isivumelwano necandelo lotshutshiso esenza isivumo sezono. Ngenyanga yeThupha kulo nyaka umfundi weYunivesithi yaseKapa oneminyaka elishumi elinethoba ubudala warhwebeshelwa eposini yile ngcuka yambeth’iskhumba segusha yaza yamqwenga. Emva kokuyigqithis’amafu le nzwakazi uLuyanda Botha waya […]

Indlu yenkosi zomthonyama kwiphondo lase Mpumakoloni iCongress of Traditional Leaders of SA iContralesa igxwale emswaneni nesizwe samaXhosa emva kokusweleka kwenkumnkani yesi sizwe ukumnkani UMpendulo Calvin  Zwelonke Sigcawu ngentsasa yanamhlanje. Usihlalo weContralesa kwelaphondo uNkosi Mwelo Nonkonyane uthi badlulisa amazwi ovelwano kusapho lwakhe nesizwe samaXhosa ngokubanzi emva kokuwa kwalo mthi mkhulu. Oka Nonkonyane umchaze njengeNkosi ebisebenza ngokuzinikela […]

KUZAKUBANJWA IINKONZO ZESIKHUMBUZO ZALOWO UNGASEKHOYO NOBEYIMBONGI EYAZIWAYO. -Kulindeleke ukuba kubanjwe iinkonzo sesikhumbuzo ezimbini e-Kapa kwiveki ezayo,zalowo uyintatheli eyaziwayo nembongi umnu-Sandile Dikeni.Lo ka-Dikeni ubhubhe kwiveki ephelileyo eneminyaka engama-53 ubudala,emva kokujijisana nedabi elide lesifo sephepha.Uzakukhunjulwa kwinkonzo yesikhumbuzo ezakubanjelwa e-Woodstock ngo-Mvulo kwiveki ezayo,ize enye inkonzo yesikhumbuzo ibengo-Lwesine e-St.Georges Cathedral kumbindi-dolophu wesixeko sase-Kapa.Umnu-Dikeni uzakubekwa kwikhaya lakhe lokugqibela ngomhla wama-23 […]

We are pained and saddened by the passing of the Radio veteran Xolani Gwala has passed at the age of 44, Gwala has been battling with colon cancer for a while and only shared with the public in late 2017 . Everyone who knew Xolani knows him to be a fighter and when he made […]

Sivukela ezindabeni ezibuhlungu namhlanje zokushiywa nguZola Kaso-Majiza obenguMsasazi ophumizandla waseMhlobo wenene, kuyinene ukuthi u2019 ubengu nyaka kaRIP ngakumbi kwabo baziwayo. LokaMajiza usweleke eneminyaka eyi67 ubudala.. Abalandeli bakaZola basothukile kukushiywa kwabo nguMakhwekhwetha oneminyaka ekonomathotholo wabo. Iminqweno yakhe nje kwakuba iDSTV channel yabo ibonise xa esasaza ngenxa yendlela yayimonwabisa ngayo into yosasazela abalandeli bakhe.

-Isube umphefumlo wamnye ingozi eyehle ku-N2 phakathi kwe-Tous River ne-DEDOORNS -Kubhubhe umntu wamnye,ngelixa abanye abali-14 befumene umonzakalo kwingozo emasikizi eyehle ngoqhiza ngalentsasa  phakathi kwe-Tousrive ne-Dedoorns kuhola wendlela u-N1.Oyintloko yamagosa endlela kwiphondo le-Ntshona Koloni umnu-Kenny Afriaka uthi umqhubi we-Taxi uphulukene nolawulo,yaze yabhukuqa isihlandlo eziliqela.Uthi abo bonzakeleyo babalekiselwe kwisibhedlele esikufuphi…AFRIKA-07 OCT..  I-IPID IPHANDA ISIGANEKO SODUBULO ESEHLE KUMMANDLA […]

AMANYE AMAQUMRHU KARHULUMENTE AWAZUKUBANAKHO UKUNGENISA IINGXELO ZONYAKA. -Abaphathiswa abaliqela babhalele usomlomo wepalamente bemazisa ukuba amaqumrhu karhulumente afedayo phantsi kwamasebe ayo,awakwazi ukungenisa iingxelo zawo zonyaka.Ukanti umthetho wolawulo lwezimali zoluntu udandalazisa ukuba onke amaqumrhu karhulumente angenise iingxelo zonyaka eziphicothiweyo epalamente zingaphelanga iinyanga ezintandathu emva kokuphela konyaka-mali.Nangona kunjalo,umphathiswa wamaqumrhu karhulumente umnu-Pravin Gordhan,umphathiswa wesebe lemfundo ephakamileyo umnu-Blade Nzimande kwakunye […]

LUSATHE XHA GWAYIMBO LWABAQHUBI-ZITAXI KUMMANDLA I-DUNOON -Zisanqunyanyisiwe iintshukumo zogwayimbo kummandla i-Dunoon kwiphondo le-Ntshona Koloni, kulandela indibano yoluntu.Imibutho yabaqhubi-zitaxi,abahlali nooceba, baye badibana izolo ngeenjongo zokuphelisa ukujamelana ngezikhondo zamehlo.Kwezintsuku zigqithileyo,lommandla ubumiswe ngxi ngelixa abaqhubi zitaxi bezibandakanye neentshukumo ezinodushe,bekhalazela into abayichaze njengohlaselo olwenziwa yi-Arhente yonyazeliso-mthetho kwezothutho.Usihlalo wekomiti yommandla i-Du-noon umnu-Sinethemba Matomela uvakalise ukuba zizakuqhubekeka iinkonzo zeetaxi kulommandla namhlanje.Kwezintsuku […]

KUHLATYWE KWABHUBHA UMFUNDI WEDYUNIVESITHI YASE-KAPA -Babandakanyeke  kwisiganeko  esothusayo  abafundi  abane bedyunivesithi  yase-Kapa i-UCT  kunxweme lwesithathu cebu  kuhle  e-Clifton,  nalapho  omnye  wabo  oselityendyana  elineminyaka  eli-19  ubudala  ehlatywe  wamnabel’uqaqaqa  ngokuhlwa  ngo-Mgqibelo.Lomfundi  nohlatywe esifubeni ,ebesenza  izifundo  zonyaka  wokuqala  kwaye ebesuka  kwiphondo lakwa-Zulu Natal.Osisithethi  saledyunivesithi  umnu-Elijah  Moholola  uthi umhlobo  wakhe  yena uye  wahlatywa  emlenzeni,ngelixa  abanye  ababini abangamantombazana  baye  babhunca  […]


Zibonele FM

Zibonele FM

Current track
TITLE
ARTIST

Background