0 0

Class of 2018 Graduation

On the 1st of May Zibonele FM Academy hosted Its first graduation for the Class of 2018, the day was emotional for many of the graduates as It was their first formal graduation and have been presented the chance by Zibonele FM. The event was well attended by the stations “Izihlobo zomoya” that have membership […]

0 2

Silapho Ukhoyo ekuncedeni umphakathi wethu

Izibonele Fm inikezele ngezitulo zokuhamba kubantu abasokolayo nekunzima ukuzifumana.Zizitulo ezine esele zinikezelwe eDelft nase Khayelitsha. Bekuzinyembezi eDelft kwikhaya lakwa Johanness ngethuba kunikezelwa isitulo.Esisi tulo sicelwe ngabamelwane abahlala kwesinye isitalato ekukudala bemjongile ehlupheka.Ingxelo ithi utata akasakhathelelwanga yinzala kwaye liyatshona ilanga engakhange ayifumane esiwa phantsi kwempumlo . Kwaye unyana wakhe uye wazimela akafuna nokuvela emva kokuva ukuba […]

0 0

Babes Wodumo Arrest

Bongekile Simelane known as Babes Wodumo has been served with an issue of arrest for failing to show up in the Durban Magistrate court for assault charges against her

0 0

Sad passing of Zibonele FM reporter Unathi Tuta!

Press Statement Zibonele fm news reporter passes away. It is with great sadness to confirm that Miss Unati Tuta passed away just after 19h00 on Tuesday 02 April 2019 in Groote Schuur .Ms Tuta has been in and out of hospital for a number of years. She fought lung cancer and it’s after effects until […]

Lirhoxisiwe ityala lesincwaso nokuphathaphatha Lirhoxiselwe inyanga ye-Khala kulonyaka ityala lempatho-gadalala ngokwesondo ngakulowo wayesakuba ngusihlalo we-ANC kwiphondo le-Ntshona Koloni umnu-Marius Fransman.Umnu-Fransman uvele kancinane kwinkundla kamantyi yase-Kimberly izolo.Utyholwa ngokuphatha-phatha ngesincwaso lowo wayengumncedisi wakhe u-Louisa Wynand ngethuba besingise kumbhiyozo we-ANC wokufinca iminyaka eli-104 kwiphondo lo-Mntla-Ntshona ngonyaka ka-2016.Iingxelo zithi ezizityholo zenzeka kwiphondo le-Ntshona Koloni,elo-Mntla Ntshona nelo-Mntla Koloni.Nangona kunjalo lombandela […]

BRAND VOORVAL ‘N Moeder en haar drie kinders het gisteroggend in Khayelitsha in ‘n vuur gesterf, het die Stad Kaapstad berig.’N Vyfde persoon het beserings opgedoen die voorval.Jermaine Carelse, woordvoerder van die Kaapse brandweerdienste, het gesê dat die stad se brand- en reddingsdiens het om 04:50 in die oggend ‘n oproep van ‘n brand in […]

Wamkelwe ngokusesikweni uCameroon Dugmore Umbutho we-ANC kwiphondo le-Ntshona Koloni ukwamkele ukuchongwa kuka-mnu-Cameron Dugmore njengenkokheli yombutho ophikisayo kwindlu yowiso-mthetho ephondweni.Ukuchongwa kwakhe kuye kwafumana inkxaso ngethuba kubanjwe indibano yekomiti yephondo ngo-Lwesihlanu waze wathunyelwa ngokusesikweni  kwikomiti kazwelonke yalombutho,neye yakwamkela yaze yakuqinisekisa ukuchongwa kwakhe.Lekomiti kazwelonke iye yadibana e-Kapa izolo nalapho phakathi kweminye imiba,kuye kwathatyathwa isigqibo sokuba ngubani ozakubayinkulu-baphathiswa kwiphondo […]

SANCO icela uncedo kumbutho okhokelayo i-ANC Umbutho wezentlalo kuzwelonke u-SANCO ucele isikhokhelo sikazwelonke kumbutho we-ANC ukuba singenelele ukusombulula iingxaki ezijamelene nalombutho kwiphondo le-Ntshona Koloni.Lombutho uthi ngelixa uwuxhasa ngokumandla lombutho kweliphondo,kodwa uxhalabile malunga nezityholo zokusetyenziswa gwenxa ndawonye nokunyamalala kwezimali koovimba balombutho.Uthi lemali ibifuneka ngamandla ngexesha lolonyulo jikelele lwangaphambili.Ikomiti yalombutho ephondweni iye yasiguqula isigqibo seveki ephelileyo esithatyathwe […]

Kuzoqinisekiswa uKhuseleko kwisikolo Woodlands Isebe lemfundo kwiphondo le-Ntshona Koloni livakalise ukuba lizakuqinisekisa ukuba isikolo samabanga aphezulu i-Woodlands Secondary  esizinze kummandla i-Mitchellsplain  silwenza luqilima ukhuseleko  emva kokuhlatywa kubulawe unogada kuso ngempelaveki.Lonogada ufunyenwe emnabel’uqaqaqa  kwi-ofisi yoonogada kwesisikolo ngoqhiza  nge-Cawa enamanxeba okuhlatywa esifubeni.Ngokokutsho kwelisebe lemfundo,lonogada ugqibele ukunxibelelana  necandelo lakhe emva kwentsimbi yesihlanu nge-Cawa.Osisithethi selisebe unkszana Jessica Shelver uvakalise […]

SKOOL PROTES ‘N Groep ouers en leerders by die Bloekombos Sekondêre Skool in Kraaifontein het buite die skool geprotesteer teen oorbevolking. Ouers sê die skool het kapasiteit vir een duisend 200 leerders, maar meer as twee duisend is ingeskryf. Hulle sê die doel van die protes is om hul eise vir ‘n nuwe skool in […]

People have been evacuated from the SABC building because of a generator that spilled about 2 000 litres of diesel on their 5th floor. There are some other staff members that had been rushed to hospital because of the fumes, and some that are still trapped inside the building. Zibonele FM wishes everyone who has […]

On the 1st of February 2014, the former Presidents son Duduzane Zuma was involved in a fatal car crash between him who was then driving a Porsche and a Taxi, the accident resulted to the driver of the taxi whose name was Phumzile Dube’s tragic death. Its only now the trial has resumed after 5 […]

Abahlali bayivalile indlela kude kuphendulwe iinfuneko zabo ikeIvaliwe indlela phakathi kwe-Sir Lowry’s Pass kwakunye ne-Grabouw ngenxa yogwayimbo oluqhutywa ngabasenzi basefama abangaxolanga.Osisithethi sombutho i-Socialist Revolutionary Workers Party kwiphondo le-Ntshona Koloni umnu-Shahid Mohamed uthi aba basebenzi banyanzelisa umvuzo wama-250 eerandi ngosuku.Bakwamemelela ukuba malifikelele esiphelweni ixesha lengcinezelo.Uthi ababahlali bazakuvala indlela u-N2 de baphendulwe kwizinyanzeliso zabo….SHAHID..  Abaqhubi bezithuthi babongozwe […]

Abavoti banethemba lenguqu Abanye abavoti kwiphondo le-Ntshona Koloni bathi banethemba lenguqu emandla kwimimandla yabo kulandela ulonyulo lwayizolo.Eyona nto ingumceli-mngeni omandla kwimiba abajamelene nayo ababahlali,kukuhanjiswa kweenkonzo okungekho semgangathweni.Ukusuka kwimimandla eku-Mantla e-Kraaifontein nase-Durbanville ukuya kwiidolophu ezikwithambeka elise-Ntshona ye-Atlantis ne-Mamre,abavoti bavumelene ngento enye yokuba kuphuculwe imimandla yabo.Kummandla i-Atlantis,abahlali bazele lithemba leenkonzo ezingcono eziquka amaziko empilo kummandla wamatyotyombe i-Witsand.Ukanti […]


Zibonele FM

Zibonele FM

Current track
TITLE
ARTIST

Background