0 0

Zibonele Publishing

The station has definitely been on its peak this year with not only launching a DSTV channel 841 but has now a fully viable publication with three books written in-house by Ashia Nkontsa in both IsiXhosa and English, the first book called #Ndingubanina that talks about the identity of a black child, preserving culture and […]

0 0

Heritage Month

ZiboneleFM Celebrates Heritage Month 2019.

Heritage poster
0 0

Ingxoxo mpikiswano yezoPolitiko

Izithethi ezininzi ebezisina zidedelana kwingxoxompikiswano yezopolitiko ebibanjelwe kwiholo iSolomon Mahlangu  ngokuhlwa izolo zingxininise ukuba uceba ozakungena ezintanjeni emva kolonyulo lovalo zikhewu  kwaward 95 kufuneka aqinisekise ukuba uwunika ingqwalasela emandla umba woluhlu lwabo balindele ukufumana imisebenzi (data base )okhetha iphela emasini .Ezi zithethi ebeziphuma kwimibutho yezopolitiko eyahlukeneyo zidize ukuba baphindaphindwa iminyaka eliqela efikelela eshumini  abanye abantu […]

0 0

A Week on Twitter

by ASHIA NKONTSA Pearl Thusi, Bonnie Mbuli and Ntsiki Mazwai dragging each other on Twar Pearl Thusi started the Twar by expressing how she doesn’t get certain black roles because she was light skinned and it was not fair on her talents, It was then when Ntsiki Mazwai called her on not being talented at […]

Zibonele Logo

We are pained and saddened by the passing of the Radio veteran Xolani Gwala has passed at the age of 44, Gwala has been battling with colon cancer for a while and only shared with the public in late 2017 . Everyone who knew Xolani knows him to be a fighter and when he made […]

Sivukela ezindabeni ezibuhlungu namhlanje zokushiywa nguZola Kaso-Majiza obenguMsasazi ophumizandla waseMhlobo wenene, kuyinene ukuthi u2019 ubengu nyaka kaRIP ngakumbi kwabo baziwayo. LokaMajiza usweleke eneminyaka eyi67 ubudala.. Abalandeli bakaZola basothukile kukushiywa kwabo nguMakhwekhwetha oneminyaka ekonomathotholo wabo. Iminqweno yakhe nje kwakuba iDSTV channel yabo ibonise xa esasaza ngenxa yendlela yayimonwabisa ngayo into yosasazela abalandeli bakhe.

-Isube umphefumlo wamnye ingozi eyehle ku-N2 phakathi kwe-Tous River ne-DEDOORNS -Kubhubhe umntu wamnye,ngelixa abanye abali-14 befumene umonzakalo kwingozo emasikizi eyehle ngoqhiza ngalentsasa  phakathi kwe-Tousrive ne-Dedoorns kuhola wendlela u-N1.Oyintloko yamagosa endlela kwiphondo le-Ntshona Koloni umnu-Kenny Afriaka uthi umqhubi we-Taxi uphulukene nolawulo,yaze yabhukuqa isihlandlo eziliqela.Uthi abo bonzakeleyo babalekiselwe kwisibhedlele esikufuphi…AFRIKA-07 OCT..  I-IPID IPHANDA ISIGANEKO SODUBULO ESEHLE KUMMANDLA […]

AMANYE AMAQUMRHU KARHULUMENTE AWAZUKUBANAKHO UKUNGENISA IINGXELO ZONYAKA. -Abaphathiswa abaliqela babhalele usomlomo wepalamente bemazisa ukuba amaqumrhu karhulumente afedayo phantsi kwamasebe ayo,awakwazi ukungenisa iingxelo zawo zonyaka.Ukanti umthetho wolawulo lwezimali zoluntu udandalazisa ukuba onke amaqumrhu karhulumente angenise iingxelo zonyaka eziphicothiweyo epalamente zingaphelanga iinyanga ezintandathu emva kokuphela konyaka-mali.Nangona kunjalo,umphathiswa wamaqumrhu karhulumente umnu-Pravin Gordhan,umphathiswa wesebe lemfundo ephakamileyo umnu-Blade Nzimande kwakunye […]

LUSATHE XHA GWAYIMBO LWABAQHUBI-ZITAXI KUMMANDLA I-DUNOON -Zisanqunyanyisiwe iintshukumo zogwayimbo kummandla i-Dunoon kwiphondo le-Ntshona Koloni, kulandela indibano yoluntu.Imibutho yabaqhubi-zitaxi,abahlali nooceba, baye badibana izolo ngeenjongo zokuphelisa ukujamelana ngezikhondo zamehlo.Kwezintsuku zigqithileyo,lommandla ubumiswe ngxi ngelixa abaqhubi zitaxi bezibandakanye neentshukumo ezinodushe,bekhalazela into abayichaze njengohlaselo olwenziwa yi-Arhente yonyazeliso-mthetho kwezothutho.Usihlalo wekomiti yommandla i-Du-noon umnu-Sinethemba Matomela uvakalise ukuba zizakuqhubekeka iinkonzo zeetaxi kulommandla namhlanje.Kwezintsuku […]

KUHLATYWE KWABHUBHA UMFUNDI WEDYUNIVESITHI YASE-KAPA -Babandakanyeke  kwisiganeko  esothusayo  abafundi  abane bedyunivesithi  yase-Kapa i-UCT  kunxweme lwesithathu cebu  kuhle  e-Clifton,  nalapho  omnye  wabo  oselityendyana  elineminyaka  eli-19  ubudala  ehlatywe  wamnabel’uqaqaqa  ngokuhlwa  ngo-Mgqibelo.Lomfundi  nohlatywe esifubeni ,ebesenza  izifundo  zonyaka  wokuqala  kwaye ebesuka  kwiphondo lakwa-Zulu Natal.Osisithethi  saledyunivesithi  umnu-Elijah  Moholola  uthi umhlobo  wakhe  yena uye  wahlatywa  emlenzeni,ngelixa  abanye  ababini abangamantombazana  baye  babhunca  […]

The station has definitely been on its peak this year with not only launching a DSTV channel 841 but has now a fully viable publication with three books written in-house by Ashia Nkontsa in both IsiXhosa and English, the first book called #Ndingubanina that talks about the identity of a black child, preserving culture and […]

IKWILINGE LOKUPHELISA UBUQHOPHOLOLO INKONZO YEPOSI KWELI. -Inkonzo yeposi kweli izolo ivakalise ukuba izakuthabatha amanyathelo akhawulezileyo ukuthintela obunye ubuqhophololo obubandakanya amakhadi ezibonelelo zikarhulumente.Lenkozno yeposi ishicilele ilahleko ebalelwa kwi-14 lezigidi zeerandi ukususela ngenyanga yo-Mqungu ngenxa yobuqhophololo obunento yokwenza namakhadi amatsha akwa-SASSA.Lenkonzo yeposi ikwavakalise ukuba amakhadi akwa-SASSA angaphantsi kwama-250 achazwe njengabiweyo,asetyenziswa kushishini lobuqhophololo.Nangona kunjalo lenkonzo yeposi ithi abaxhamli […]

YOTHUKILE I-KDF EMVA KWEENDABA ZOKUSWELEKA KONONGXOWA WAYO. Livakalise umothuko nonxunguphalo inqwanqwa lophuhliso kummandla i-Khayelitsha i-KDF (ngamafutshane) emva kweendaba zokusweleka konongxowa walo umnu-Siyamcela Jingose.Iingxelo zithi lo ka-Jingose uhlatywe ngoqhiza ngentsasa yayizolo.Umnu-Jingose wathabatha inxaxheba kumsebenzi we-KDF kwiminyaka yobutsha bayo nakumasebe oomasipala beengqingqi de yangunyaka ka-2017.Wonyulwa kwisikhundla sokuba ngunongxowa welinqwanqwa kwinkomfa yalo yesibhozo eyayisingethwe  kwidyunivesithi yobuchwepheshe e-Kapa i-CPUT.Usihlalo […]

Silapho Ukhoyo!! DSTV841 If you don’t know what time it is, you’re clearly on the wrong side of the track. Zibonele FM has launched its DSTV bouquet audio channel 841, It has taken the station over three years working on getting DSTV to give them a platform, with hardwork and resources put in, well done […]


Zibonele FM

Zibonele FM

Current track
TITLE
ARTIST

Background