Livuliwe ithuba lokufaka izicelo ngamajelo eendaba kuMDDA

NguNomaxabiso Mgqawule   I-arhente ejongene nokuphuhlisa amajelo osasazo kuzwelonke, iMedia Development Diversity Agency (MDDA) ikwiphulo lokuxakathisa ngolwazi kumajelo oosasazo malunga neendlela ezifanelekileyo zokufaka iizicelo zenkxaso-mali kuyo.Le arhente ithi la maphulo ayo iwenza nanjengoko ivule ngokusesikweni ithuba lokufaka izicelo zenkxaso-mali isithuba seeveki ezin ...

Limiselwe inyanga ezayo ityala likaMafe ukuze kunikwe ingqwalasela iingxelo zikagqirha

NguZukhanye Gam Limiselwe umhla weshumi elinesithathu kwinyanga yeKhala kulonyaka (13 July 2023)  kwinkundla ephakamileyo yaseKapa ityala elijongene nomtyholwa ojamelene netyala lokuntumeka ipalamente uZandile Mafe. Oku kukunika ithuba amagqwetha akhe abonisane naye kumcimbi wengxelo yengqondo.   UMafe ugqibezele uvavanyo lwengqondo kwiziko lonyango eFort England kwiphondo ...

Yambethwe ziziganeko zokugwintwa kwabantu iMacassar ngethuba likacimi-cimi

Abahlali bommandla waseMacassar bathi bahleli ngoloyiko nanjengoko izaphuli-mthetho zigqugqisa ngexesha lokucima kombane, kwesi sixeko seKapa. Oku kuza nanjengoko umzimba omnye uthe wabhaqwa ulahlwe kwindawo ekwiikhilomitha ezingamashumi amane ngaphandle kweKapa, kwimfumba yenkunkuma ehlathini ngoMgqibelo womhla wesithathu kweyeSilimela kulo umiyo. Ukanti oku kulandela ukufunyanwa kwemiz ...

“Andiyanga kuphiswano kwi Cape Town City FC”- Luyolo Slatsha

Ibhalwe nguMbuyiselo Sinxonxo   Icandelo  lezemidlalo kwijelo losasazo lasekuhlaleni iZibonele Fm nelizinze kwisixeko sase Kapa likhe lafuman’ inyhweba yokuncokola nomdlali oseze ngobus’ezweni, uLuyolo Slatsha. Ngethamsanqa nomakhulu wakhe ebekhona ukubonakalisa inkxaso kumzukulwana wakhe. Loka Slatsha kule season kujongwe kuyo kunyakamali  ka2023/24 uzakubonakala kwi DStv Pre ...

UMphathiswa uLindiwe Zulu uchithe usuku nabantu abadala kwilokishi yakwaLanga

Ibhalwe ngu Anezwa Tom   Ibizele ime ngembambo iholo yetyalike yamaKhatholikhi kummandla wakwaLanga kwisixeko saseKapa ziinkonde nenkondekazi  nalapho uMphathiswa wesebe lophuhliso lwentlalo kuzwelonke, unkosikazi Lindiwe Zulu ebeyokuthetha nazo malunga nomba wokuhanjiswa kweenkonzo ukuya eluntwini. Oku kuza nanjengoko uZulu ebesothula  intetho engohlahlo-lwabiwo mali yesebe l ...

Lide lavel’ enkundleni ipolisa laseRwanda elityholwa ngokubulala inqwaba ngo 1994 elibanjwe eMzantsi Afrika

Ipolisa laseRwanda uFulgence Kayishema, otyholwa ngokuyalela ukuba kubulawe malunga nangamawaka amabini 2 000 ohlanga lwamaTutsi awayebalekela ecaweni ngexesha lembubhiso lonyaka ka-1994, uvele kancinane kuMantyi eKapa namhlanje. UKayishema ujamelene namatyala amahlanu eMzantsi Afrika aquka amabini obuqhophololo. Amatyala obuqhophololo anxulumene nezicelo azenzileyo zembacu kunye newonga ...

picc

Lizibophelele ukubuyisa ixesha lokufunda isebe lemfundo eNtshona Koloni

Lusindiso Mayambela    Isebe lemfundo kwiphondo leNtshona Koloni lisungule iphulo lokubuyisela ixesha lokufunda eliphulukene nalo ngexesha lokugqugqisa kobhubhane we-Covid-19. Eli sebe lithi nangona lo bhubhane efikelele esiphelweni,kodwa ifuthe lakhe lisekhona.    Ebutsheni balo nyaka,eli sebe likhuphe iziphumo zovavanyo  zonyaka ophelileyo kwizifundo zezibalo noku ...

Unemployment-Rate

Yehlile intswelangqesho kwisixeko saseKapa.

NguNomaxabiso Mgqawule Nangona kubhengezwe ukonyuka kwezinga lentswela-ngqesho kwilizwe loMzantsi Afrika, kodwa isixeko saseKapa sona sithi siyakhuthazeka kukwehla kwezinga lentswela-ngqesho ngomyinge wesine ekhulwini (4%) rhoqo ngonyaka.Oku kudizwe nguSodolophu wesi sixeko, umnumzana Geordin Hill-Lewis.Uqhayise ngelithi, esi sixeko sinkqenkqeza phambili ngezinga eliphantsi lentswela- ...

Geordin

Kuzakuqhuba uphando-nzulu emva kwezigrogriso nentlawuliso ngakubasebenzi besixeko seKapa

Ibhalwe ngu Abaongile Booi Isixeko saseKapa sithi sizakutyumba umphandi okhethekileyo kwicandelo laso lokhuselo nokhuseleko ukuze aphande izityholo zokubanjwa ngobhongwana kwabantu, behlawuliswa imali ebizwa njengeyokubakhusela (Protection fee) nantoleyo ichaphazela ukuqokelelwa kwenkunkuma. Izolo usodolophu wesixeko umnumzana Geordan Hill-Lewis uzibandakanye nabasebenzi abathutha inkun ...

Limisele izicwangciso zokulungela ubusika isebe lophuhliso lwezentlalo eNtshona Koloni 

Ibhalwe nguLusindiso Mayambela   Isebe lophuhliso lwezentlalo kwiphondo leNtshona Koloni likwinyathelo lokumilisela izicwangciso zalo nanjengoko kufika ixesha lobusika ukuqinisekisa ukuba limisela imigqaliselo efanelekileyo yokuqwalasela intlekele. Eli sebe lithi, iimeko zobusika ezimandundu ziyenza maxongo intlalo yabo bahlala kwimimandla yamatyotyombe,iindawo ezisemaphandlen ...

image (1)

Usothukile umqhubi webhasi emva kwengozi eyenzeke kwindlela uN2

Ibhalwe nguSanelisiwe Qayi    Inkampani yeebhasi yaseKapa ejongene nokuthutha abantu abangaphezulu kwamashumi amahlanu abebesuka kwinkonzo yaseSt Aidan eLansdowne besingisa eMazantsi eKapa, ​​ithi umqhubi wayo wonzakele ngokumasikizi kwaye usenomothuko emva kwengozi ethe yasuba imiphefumlo yabantu abane ababhinqileyo nababhengezwe njengabaswelekileyo kwindawo yexhwayelo ze ink ...

gbv

UGCIS uzakubamba iphulo lokulumkisa ngempatho gadalala.

Ibhalwe nguNomaxabiso Mgqawule. Iziganeko zempatho gadalala ejoliswe ngokwesini ezigqubayo kwisithili sase Khayelitsha kwisixeko sase Kapa zibangele ukuba iziko elijongene nezonxibelelwano eburhumenteni i-Government Communication and Information Systems(GCIS) aqhube iphulo elichasene nezi ziganeko. Ngomhla wesihlanu kuCanzibe kulo nyaka  iGCIS izakubhinqa omfutshane ingena umzi nomzan ...

SASSA

“Kugqith’iswa usana kunina ngurhulumente kwisibonelelo sikaSASSA” – Fernandez

Ibhalwe nguNomaxabiso Mgqawule.   Umphathiswa wesebe lophuhliso lwentlalo kwiphondo leNtshona Koloni unkosikazi Sharna Fernandez, uvakalise inkxalabo malunga nengxelo ekhutshwe  yiposi yeli loMzantsi Afrika  emalunga nenkqubo entsha yokuhlawulwa kwabaxhamli bemali yesibonelelo sikarhulumente ngaphandle kwamakhadi e-arhente uSASSA. “Ukufumana imali ngaphandle kwekhadi kubonakal ...

La ngamapolisa kufuphi nesithuthi secandelo loqhaqho lwemizimba kwindawo yexhwayelo

Uluntu lulilisana nosapho Loyiso Nkohla

Ibhalwe nguNomaxabiso Mgqawule noZizipho Ninzi. Ithi igqebheke olungophiyo ngokusweleka kwetshantliziyo umnumzana Loyiso Nkohla imibutho yokuhlala kwiphondo leNtshona Koloni.Umbutho omele abahlali bemimandla yoogobityholo obizwa ngokuba ‘Yintlungu yasematyotyombeni’  nawo uphefumle .“Umnumzana Nkohla ebeyinkokheli ethetha phandle, ebisilwela abahlali basematyotyombe kakhulu. LokaNkohla ...

Mayihlaziywe Indlela iPosi Esebenza Ngayo.

Imanyano emele abasebenzi benkonzo yezonxibelelwano kwiposi yeli ibibambe umngcelelekuzwelonke ngomhla wamashumi mabini anesine kwinyanga yeNkanga. Kwiphondo leNtshonakoloni le manyano yabasebenzi iCommunication Workers Union (CWU) ibijongise imibombokwizakhiwo zendlu yowiso mthetho kazwelonke eKapa. Phakathi kwezikhalazo abathe bazithi thaca kumqulu wezikhalazo ebebezihambise k ...

unnamed (2)

IZIMVO ZIYABETHANA EMVA KOKUTYUNJWA KOMQEQESHI WEQELE LE KAIZER CHIEFS

Athi Ngangali   Ziyagxalathelana izimvo neembono ezahlukeneyo zabalandeli bebhola ekhatywayo kulandela ukuchongwa komqeqeshi omtsha welinye lamaqela amakhulu kweli loMzantsi Afrika nelidlala kwinqanaba eliphezulu iDSTV Premiership iKaizer Chiefs. Izolo iqela leKaizer Chiefs libhengeze ukuchonga kwalo mqeqeshi mtsha nowayesayakuba ngumqeqeshi weqela lesizwe iBafana Bafana umnum ...

Ipalamente iphawule inyanga yabantu abatsha ngokuphelela imiboniso yabo

Ibhalwe ngu-Anezwa Tom Ipalamente kazwelonke nezinze kumbindi dolophu yaseKapa izolo ibibambe  umsitho wokuphehlelela ngokusesisikweni iphulo  likazwelonke lemiboniso yolutsha njengenxalenye yokubhiyozela ulutsha olwenze umahluko ngokuza needlela ezininzi ezahlukeneyo zokwenza izinto kwingququ yesine yezoshishino ngokobuxhaka-xhaka bale mihla.Ipalamente ikwenze oku njengenxalenye yoku ...