Ipalamente iphawule inyanga yabantu abatsha ngokuphelela imiboniso yabo

Ibhalwe ngu-Anezwa Tom

Ipalamente kazwelonke nezinze kumbindi dolophu yaseKapa izolo ibibambe  umsitho wokuphehlelela ngokusesisikweni iphulo  likazwelonke lemiboniso yolutsha njengenxalenye yokubhiyozela ulutsha olwenze umahluko ngokuza needlela ezininzi ezahlukeneyo zokwenza izinto kwingququ yesine yezoshishino ngokobuxhaka-xhaka bale mihla.Ipalamente ikwenze oku njengenxalenye yokubhiyozela inyanga yolutsha.

 

Kulo msitho kuqhutywa ingxoxo mpikiswano phantsi kwesihloko esithi ‘Celebrating Youth Innovation in the “4IR” and Beyond’. Usekela Mpathiswa wesebe lemfundo ephakamileyo,inzululwazi nobuchwebetsha kuzwelonke umnumzana Buti Manamela ubesisithethi sosuku kulo msitho nobuzinyaswe ngabafundi abaliqela abaphuma kwizikolo ezahlukeneyo zesixeko saseKapa nabathabathi nxaxheba abohlukeneyo.

 

UManamela uqhwabele izandla ulutsha lweli lizwe oluze neendlela ezininzi ukuzisa inguqu yesine yezoshishino (4IR) ngenxa yongenelelo lobuxhaka-xhaka bale mihla. 

 

Kumsitho wokuphehlelela iphulo lemiboniso yolutsha kuzwelonke njengenxalenye yokubhiyozela ulutsha oluze ngaphambili neendlela ezohlukeneyo zokuphila nobubanjelwe epalamente eKapa ngomhla wamashumi amabini ku Ncanzibe kulo umiyo. 

 

”Ndibongoza  ulutsha ukuba luqhubeke nokuza neendleza zokuphila lusebenzisa ubuxhakaxhaka bale mihla nezizakuthi zikhululise uqoqosho lweli lizwe” oku kutshiwo ngusekela mphathiswa umnumzanan Buti Manamela .Kwaye nolutsha lwasetyhini nalo malonyuse ikawusi ekuphuhliseni izakhono zabo” Loka Manamela uqhube watsho.

Livuliwe ithuba lokufaka izicelo ngamajelo eendaba kuMDDA

NguNomaxabiso Mgqawule

 

I-arhente ejongene nokuphuhlisa amajelo osasazo kuzwelonke, iMedia Development Diversity Agency (MDDA) ikwiphulo lokuxakathisa ngolwazi kumajelo oosasazo malunga neendlela ezifanelekileyo zokufaka iizicelo zenkxaso-mali kuyo.Le arhente ithi la maphulo ayo iwenza nanjengoko ivule ngokusesikweni ithuba lokufaka izicelo zenkxaso-mali isithuba seeveki ezintandathu nokuqale ngomhla wesihlanu kule nyanga ukuyakuthi ga ngomhla weshumi elinesixhenxe kwinyanga ezayo.

 

I-MDDA iqale ukuqhuba eli phulo kwiphondo leMpuma Koloni. Ukanti ngomhla weshumi elinothoba kule yeSilimela kulo nyaka ibibambe eli liphulo  kwiphondo leNtshona Koloni. Lo msitho ubanjelwe eCape Sun Confrence Centre kummbindi dolophu yaseKapa.Igosa lakwaMdda, umnumzana Lennox Klaas uthe injongo yalo msitho kukufundisa amajelo osasazo ngemiqathango elandelelwayo ukuze afumane inkxaso-mali kule arhente.

“Ukuze isicelo senkxaso-mali samkelwe kufuneka ijelo losasazo ngalinye liwafake onke amaxwebhu afanelekileyo. La maxwebhu ewonke alishumi elinanye. Xa ubani efaka isicelo kufuneka athumele isicelo kumnatha othi Applications@mdda.org.za”.

 

Amajelo eendaba abezimase lo msitho afumene ithuba lokunika ingcaciso malunga nemiceli mngeni aye ajongane nayo xa esenza ezi zicelo, kuquka naleyo abayifumanayo kubanikezeli ngeenkonzo xa sele befumene inkxaso-mali .Ukanti zonke iprojekti  zamaziko osasazo asekuhlaleni aqhuka unomathotholo ,umabonakude  namaphephandaba zamkelekile ukuba zifake isicelo sebkxasomali.

 

Ukanti uKlaas utyityimbisele umnwe amajelo osasazo  azimisele ukwenza ubuqhetsheba xa efaka ezi zicelo nanjengoko esithi zininzi iziganeko ezikumila kunje abake bahlangabezana nazo.

Limiselwe inyanga ezayo ityala likaMafe ukuze kunikwe ingqwalasela iingxelo zikagqirha

NguZukhanye Gam

Limiselwe umhla weshumi elinesithathu kwinyanga yeKhala kulonyaka (13 July 2023)  kwinkundla ephakamileyo yaseKapa ityala elijongene nomtyholwa ojamelene netyala lokuntumeka ipalamente uZandile Mafe. Oku kukunika ithuba amagqwetha akhe abonisane naye kumcimbi wengxelo yengqondo.

 

UMafe ugqibezele uvavanyo lwengqondo kwiziko lonyango eFort England kwiphondo laseMpuma Koloni. UJaji uNathan Erasmus ugwebe ngelithi okubhalwe kule ngxelo akufuneki kubhengezwe esidlangalaleni okwangoku.  U- Erasmus uxelele inkundla ukuba uMafe wayengayazi le ngxelo kwaye ngenxa yeziphumo zokuqala lokaMafe uzokugcinwa eluvalelweni ePollsmoor

 

Amagqwetha akhuselayo axelele inkundla ukuba angabiza iingcali zonyango ngalo mba. UMafe ujongene namatyala amaninzi, aquka ukutshisa, ubunqolobi kunye nobusela kulandela umlilo owagubungela iPalamente kunyaka ophelileyo.

U-Erasmus ukwayalele ukuba uMafe agcinwe eluvalelweni kwiphiko lezonyango kwintolongo yasePollsmoor eTokai de avele enkundleni kwakhona.

Yambethwe ziziganeko zokugwintwa kwabantu iMacassar ngethuba likacimi-cimi

Abahlali bommandla waseMacassar bathi bahleli ngoloyiko nanjengoko izaphuli-mthetho zigqugqisa ngexesha lokucima kombane, kwesi sixeko seKapa. Oku kuza nanjengoko umzimba omnye uthe wabhaqwa ulahlwe kwindawo ekwiikhilomitha ezingamashumi amane ngaphandle kweKapa, kwimfumba yenkunkuma ehlathini ngoMgqibelo womhla wesithathu kweyeSilimela kulo umiyo. Ukanti oku kulandela ukufunyanwa kwemizimba emine nebikwalahlwe kula mmandla ukusukela ngomhla wamashumi amabini anesixehenxe kwinyanga kaCanzibe.

 

Uceba wala wadi umnumzana Peter Helfrich uthi iMacassar ibijongene nengxaki yokucinywa kombane kwaye abophuli-mthetho basebenzisa eli thuba.

 

Uqhube wathi “le ndawo, nebonelelwa ngqo nguEskom, inyamezele ukucinywa kombane ixesha elide, ukongezelela ekucinyweni kombane, ngenxa yokusilela kweziseko zombane”

 

Nangona kunjalo, lo kaHelfrich uthumele imbalelwalo kuMongameli weli umnumzana Cyril Ramaphosa kwiiveki ezimbini ezidlulileyo emcela ukuba angenelele kwinqanaba eliphezulu lokucinywa kombane khon’ukuze kupheliswe lo mceli mngeni kacimi-cimi wombane bajongene nawo.

 

Ukongeza kwingxaki yokucinywa kombane, uHelfrich uthi isikhululo samapolisa sasekuhlaleni asinazo izixhobo ezaneleyo zokusebenza. Kusenjalo, kwimbalelwano yakhe eya kumongameli uthe, “ndikubhalela ndikwenye yezona ndawo zimnyama eMzantsi Afrika. Uluntu olujongene nokucinywa kombane ixesha elide kwiinyanga ezilishumi elinesibini ezidlulileyo. Uluntu oluthi ngezinye iimini lube nombane iiyure ezimbalwa ze ngezinye iintsuku alunawo kwaphela umbane”.

 

UHelfrich uvale ngelithi kubonakala ngathi amaxhoba ayingobahlali bala mmandla, koko abulawa kwenye indawo ze emva koko alahlwa kula mmandla.

UMphathiswa uLindiwe Zulu uchithe usuku nabantu abadala kwilokishi yakwaLanga

Ibhalwe ngu Anezwa Tom

 

Ibizele ime ngembambo iholo yetyalike yamaKhatholikhi kummandla wakwaLanga kwisixeko saseKapa ziinkonde nenkondekazi  nalapho uMphathiswa wesebe lophuhliso lwentlalo kuzwelonke, unkosikazi Lindiwe Zulu ebeyokuthetha nazo malunga nomba wokuhanjiswa kweenkonzo ukuya eluntwini. Oku kuza nanjengoko uZulu ebesothula  intetho engohlahlo-lwabiwo mali yesebe lakhe ePalamente eKapa ngentsasa yangoLwesibini. UMphathiswa ukhethe ukuya kuchitha ixesha lakhe nabantu abadala bala mmandla nanjengoko iyeyona lokishi indala eKapa negqiba ikhulu leminyaka kulo nyaka umiyo. UZulu ubephelekwe ngamagosa esebe lakhe ndawonye ne-arhente ejongene nemali yesibonelelo sikarhulumente kuluntu uSASSA.

 

UMphathiswa uthe, ngexesha ebethetha kulo msitho nobuqale ngentsimbi yesibini, injongo yokuba akhethe uzokuchitha ixesha lakhe nabantu bakwaLanga kukuba la mmandla ugqiba iminyaka elikhulu . Kulo msitho bekushukuxwa kucakacwa kubaliswa imbali nemvelaphi yale ndawo nazo zonke iziganeko sukela kurhulumente wengcinezelo. 

 

“Ngumyinge wamakhulu alithoba eepesenti kuhlahlo lwabiwo-mali yesebe esithi siyidlulisele kwi-arhente ejongene nesibonelelo sikarhulumente ze ibesisibonelelo kubantwana, abantu abadala,nakunye nabo baphila nenkubazeko”, utshilo uZulu. Woleke ngelithi, abantu abadala zininzi izinto abazenzayo ngesisibonelelo.  “Ndingomnye wabo bantu abathi babanenyweba yokufundiswa ngumakhulu no tatomkhumkhulu wam”, laa ngamazwi kaZulu.

 

Uthe uziva echulumance ngeyona ndlela emveni kokugudlan’ amagxa nezi nkonde neenkondekazi zeyona lokishi endala eKapa nenembali yeziganeko zikarhulumente wengcinezelo kweli. Uncumo belunqandwa ziindlebe kubantu abadala ngethuba besamkela iingutyana zokombatha ‘fleece’ kulo kaZulu.

Bebesonwatyiswa ngomculo wakudala ze bafumana isidlo kunye nomphathiswa.

 

Ukanti othethela inqwanqwa elijongene nabantu abadala umnumzana Hendricks yena uthe, eyona njongo yabo kukuqiniseka ukuba abantu abadala bakhuselekile nanjengoko kuthe mbende iziganeko zokuhlukunyezwa kwabantu abadala nabantwana. “Abantu abadala bayabulawa badlwengulwe bohluthelwe imali yabo yesibonelelo lee kanye bakhulisa ngayo abantwana ndawonye nabazukulwana. Siyaqinisekisa ke uba lowo othe wabandakanyeka koku uyabanjwa avalelwe kwezimnyama izisele.”

 

Lide lavel’ enkundleni ipolisa laseRwanda elityholwa ngokubulala inqwaba ngo 1994 elibanjwe eMzantsi Afrika

Ipolisa laseRwanda uFulgence Kayishema, otyholwa ngokuyalela ukuba kubulawe malunga nangamawaka amabini 2 000 ohlanga lwamaTutsi awayebalekela ecaweni ngexesha lembubhiso lonyaka ka-1994, uvele kancinane kuMantyi eKapa namhlanje. UKayishema ujamelene namatyala amahlanu eMzantsi Afrika aquka amabini obuqhophololo. Amatyala obuqhophololo anxulumene nezicelo azenzileyo zembacu kunye newonga lokubhaca eMzantsi Afrika, apho iGunyabantu lezoTshutshiso leSizwe (NPA) lityhola ukuba wanikela ngobuzwe bakhe njengowaseBurundi kwaye wasebenzisa igama lobuxoki.

UKayishema akakhange anikwe nethuba lokuba alivume ityala , nangona elityala limiselwe umhla wesibini kweyeSilimela, 02 June 2023. Ngelixa evela enkundleni, uKayishema ebuzwa yintatheli ukuba unayo na into anokuyithetha kwiintsapho zamaxhoba, uphendule ngelithi, “ndingathini, siyaxolisa ukuva okwenzekayo.” Wongeze ngelithi, akazange abe nendima ayidlalayo ngexesha lobundlobongela. Ebaleka iminyaka engamashumi amabini, uKayishema ubanjwe ngoLwesithathu phantsi kwegama lobuxoki kwifama yomdiliya ePere. Ubeyimbacu  kwezomthetho ukusukela ngonyaka ka-2001, xa inkundla yaMazwe ngaMazwe yaseRwanda yammangalela ngokubulala abantu ngenxa yendima yakhe ekutshatyalalisweni kweCawe yamaKhatholika iNyange eKibuye Prefecture.

Kuqikelelwa ukuba bangamawaka asibhozo amakhulu 800,000 amaTutsi namaHutu  abulawa ngexesha lembubhiso yaseRwanda, eyayiququzelelwa ngurhulumente wamaHutu anenzondelelo yempambano kwaye yabulawa ngobuchule ngamagosa asekuhlaleni kunye nabemi abaqhelekileyo kuluntu olungqongqo lwezikhundla.

 

UKayishema ebekuluhlu lwabafunwa lisebe lelizwe laseMelika phantsi kweNkqubo yomvuzo wezobulungisa, enikwa umvuzo wezigidi ezi-5 zeerandi ngokubanjwa kwakhe. Ukanti ngelixa kuqhuba ityala bekukho abakwantsasana  bezigqume ubuso nebebexhobe bef’ amacala.

 

picc

Lizibophelele ukubuyisa ixesha lokufunda isebe lemfundo eNtshona Koloni

Lusindiso Mayambela 

 

Isebe lemfundo kwiphondo leNtshona Koloni lisungule iphulo lokubuyisela ixesha lokufunda eliphulukene nalo ngexesha lokugqugqisa kobhubhane we-Covid-19. Eli sebe lithi nangona lo bhubhane efikelele esiphelweni,kodwa ifuthe lakhe lisekhona. 

 

Ebutsheni balo nyaka,eli sebe likhuphe iziphumo zovavanyo  zonyaka ophelileyo kwizifundo zezibalo nokufunda,neziye zaqinisekisa ukuba ngexesha lalo bhubhane,iziphumo zokufunda ziye zehla enkcochoyini. UMphathiswa weli sebe umnumzana David Maynier, uthi kubalulekile ukuba abafundi baqhube  kakuhle kwizifundo zezibalo nokufunda. “Asinakutsho ukuba umntwana ufumana imfundo esemgangathweni ukuba  abafundi abangaphezulu kwesiqingatha abaliphumezanga inqaku elisiseko kwizifundo zezibalo nokufunda kwibanga lokuqala (Grade 3),elesine (Grade 6) nelesixhenkxe (Grade 9)”,utshilo uMaynier. 

 

UMaynier uthi benza utyalo-mali lwe-R1.2 billion kule minyaka mithathu izayo kwinkqubo yabo yokubuyisa ixesha lokufunda abaphulukene nalo ngexesha le-Covid-19 ukuze baphucule iziphumo zokufunda,esithi oku kuzakukhokhelela kwikamva elingcono kubantwana beli phondo. Uthi le nkqubo ibonakalisa inguqu emandla kwizikolo zeli phondo. “Izikolo ezingamakhulu  amathathu anamashumi amathathu anesithathu (333) ziye zachongwa  ukuze zifumane inkxaso ngokweziphumo zazo kwizifundo ezikhankanyiweyo,ngaphezu kwezo ziliwaka elinekhulu (1 100) esele zifumana inkxaso eyongezelelekileyo kwisigaba sokuqala ukususela ngonyaka ka 2022”,utsho uMphathiswa uMaynier. 

 

Ukanti  izikolo ezintsha ezichongiweyo zizakuqwalasela abafundi abalikhulu elinamashumi amabini anesithandathu amawaka (126 000),ootitshala abangamawaka asibhozo anamakhulu alithoba namashumi asibhozo (8 980) kwakunye nabazali abangamashumi amabini anesibhozo amawaka (28 000),ukuze bathabathe inxaxheba kule nkqubo. Ukanti iinqununu zezikolo kwakunye nabafundisi-ntsapho bavakalise uchulumanco malunga neli phulo. Inqununu yesikolo samabanga aphantsi iHazendal Primary e-Athlone umnumzana Warren Rossiter wenze umbulelo kwisebe lemfundo kweli phondo ngokusingatha le nkqubo. “Sinovuyo ngokuba isebe lemfundo lisixhasa nokwenza utyalo-mali kule nkqubo”,utshilo umnumzana Rossiter.   

Unemployment-Rate

Yehlile intswelangqesho kwisixeko saseKapa.

NguNomaxabiso Mgqawule

Nangona kubhengezwe ukonyuka kwezinga lentswela-ngqesho kwilizwe loMzantsi Afrika, kodwa isixeko saseKapa sona sithi siyakhuthazeka kukwehla kwezinga lentswela-ngqesho ngomyinge wesine ekhulwini (4%) rhoqo ngonyaka.Oku kudizwe nguSodolophu wesi sixeko, umnumzana Geordin Hill-Lewis.Uqhayise ngelithi, esi sixeko sinkqenkqeza phambili ngezinga eliphantsi lentswela-ngqesho kubo bonke oomasipala kodwa uthi nangona kunjalo usemninzi umsebenzi osafanele ukweziwa ukuqinisekisa ngokuhluma koqoqosho ukuze uluntu lwesi sixeko luphume kwindlala.

Ukanti iingxelo  zamva nje zophando lokuqokelela iinkcukacha manani zekota yokuqala ukusukela kwinyanga yoMqungu neyokwindla kulo nyaka,  zibonisa ukuba izinga lentswela-ngqesho kwisixeko saseKapa likumyinge wamashumi amabini anesithandathu ekhulwini .

“Injongo yethu kukwenza isixeko sibeyeyona ndawo yethemba ,nangona besebaninzi abantu bangaphangeliyo, ziyasikhuthaza ezi ngxelo zokwehla kwezinga le ntswela-ngqeso kanye ngelilixa ucimi-cimi wombane uthwaxa ngamandla uqoqosho lwethu”,utshilo okaHill-Lewis.Woleke ngelithi bafuna ukwenza isixeko sibeyeyona ndawo kulula ukwenza nayo ushishini kwilizwekazi i-Afrika.

Ukanti imanyano yabasebenzi  iSouth African Federation of Trade Unions (SAFTU), ithi uqoqosho lweli lizwe luyafeda ukudala amathuba emisebenzi esisigxina. Le manyano ithi oku kubonakaliswe ziinkcukacha manani zamva nje zekota yokuqala yalo nyaka  ezibonakalisa ukonyuka kwezinga lentswela-ngqesho kweli lizwe ngomyinge wesibini ekhulwini (2%).

Le manyano ikuutsho oku kwingxelo yayo ebhaliweyo eyikhuphele amajelo eendaba, isithi nangaphambili ngethuba kuphuma iingxelo zentswela-ngqesho zekota yesine ka2022 babetshilo ukuba eli lizwe lijamelene nentlekele yentswela-ngqesho nakulo nyaka  iziphumo ziyangqinelana nentetho yabo.Iziphumo zalo nyaka zentswela- ngqesho zekota yokuqala ka2023 zibonisa ukuba izinga lentswela-ngqesho kweli lenyukile ukusuka ku32.7% ukuya ku32.9%

Geordin

Kuzakuqhuba uphando-nzulu emva kwezigrogriso nentlawuliso ngakubasebenzi besixeko seKapa

Ibhalwe ngu Abaongile Booi

Isixeko saseKapa sithi sizakutyumba umphandi okhethekileyo kwicandelo laso lokhuselo nokhuseleko ukuze aphande izityholo zokubanjwa ngobhongwana kwabantu, behlawuliswa imali ebizwa njengeyokubakhusela (Protection fee) nantoleyo ichaphazela ukuqokelelwa kwenkunkuma. Izolo usodolophu wesixeko umnumzana Geordan Hill-Lewis uzibandakanye nabasebenzi abathutha inkunkuma ukubonisa ubumbano ndawonye nokubabulela ngeenzame zabo zokugcina iinkonzo ezisisiseko kumatyotyombe aseKosovo kunye nePhilippi East ngokubanzi, phakathi kwezoyikiso zobundlobongela kunye neenzame zokurhwaphiliza. 

Omnye wabasebenzi nesingenakumkhankquza ngagama uthe, ebesenenyanga enye nje kuphela ephangela kodwa kwanyanzeleka ukuba akhe aphinde ahlale phantsi ngenxa yezigrogriso abazifumeneyo

Kwelinye icala, inkokheli yokuhlala kulammandla umnumzana Luvuyo Mamba yena uzigxeke kabukhali eziziganeko ngelithi zibeka ubomi babantu esichengeni nanjengoko ukungacocwa kweendawo zokuhlala kubangela izifo.

Ngokweengxelo ezikhutshiweyo, isixeko kunyanzeleke sikhuphe amagosa onyanzeliso-mthetho ukuze bakhaphe ababasebenzi ukuqinisekisa ukuba iinkonzo ziyaqhuba kulo mmandla nabasebenzi bakhuselekile. UHill-Lewis uhlabe ikhwelo kubahlali ngelithi lowo unokubanalo nesuntswana lolwazi malunga neziganeko ezikumila kunje aqhagamshelane nabasemagunyeni yaye oko kuzakwenziwa ekhusini ukukhusela lowo uze nengxelo. 

“Singababeka emva kwezitshixo aba baphangi ngoncedo loluntu. Ndihlaba ikhwelo kubahlali basePhilippi East nabani na onolwazi ukuba eze ngaphambili ukuze sibambe abo bavala iinkonzo kubahlali” utshilo uHill Lewis.

Iingxelo zihambisa ngelithi iikontraka ezilungiselela uthutho ngeenqanawa ukuthumela iimpahla kumazwe angaphaya kwemida yeli loMzantsi Afrika kunyanzeleke ukuba zimise iinkonzo zazo kulandela izigrogriso nezinyanzeliso zokuba mazikhuphe lomrhumo. 

“Isixeko sizibophelele ekuqinisekiseni ukunikezelwa kweenkonzo ezisisiseko kunye nendawo engqongileyo ecocekileyo kubahlali, kwaye asisokuze sirhoxe ngenxa yabarhwaphilizi,” utshilo uHill-Lewis.

Umfanekiso unikeziwe

Ilungu lekomiti kasodolophu kulawulo lwenkukuma umnumzana Grant Twigg uthe inkonzo yolawulo lwenkunkuma yesixeko iphazanyiswe ngokumandla ePhilippi East ngabaphangi kwezi veki zidlulileyo.

“Sikwazile ukuqalisa iinkonzo kwakhona nanjengoko besiphelekwa ngamagosa onyanzeliso mthetho kodwa loonto izakusibetha kakhulu sisisixeko, kuba kuzakubanzima ukuba sisoloko sisebenzisa lamagosa onyanzeliso mthetho ukukhusela abasebenzi bethu” utsho uTwigg. 

 

Limisele izicwangciso zokulungela ubusika isebe lophuhliso lwezentlalo eNtshona Koloni 

Ibhalwe nguLusindiso Mayambela

 

Isebe lophuhliso lwezentlalo kwiphondo leNtshona Koloni likwinyathelo lokumilisela izicwangciso zalo nanjengoko kufika ixesha lobusika ukuqinisekisa ukuba limisela imigqaliselo efanelekileyo yokuqwalasela intlekele. Eli sebe lithi, iimeko zobusika ezimandundu ziyenza maxongo intlalo yabo bahlala kwimimandla yamatyotyombe,iindawo ezisemaphandleni nasezitalatweni. Ukanti elisebe lihlabele mgama lisithi lisebenza ngokuzinikela ukuqinisekisa ukuba ziyasebenza iinkqubo zalo zokulungela ubusika kwingingqi nganye kweli phondo jikelele nanjengoko kulindeleke ukuba kugaleleke izandyondyo zemvula neemeko zengqele eqhaqhazelisa amazinyo. UMphathiswa weli sebe ephondweni unkosikazi Sharna Fernandez uthi isebe lizakusebenzisana kwakunye nezinye ii-arhente zikarhulumente ukuze kuthonyalaliswe ifuthe leentlekele kwabo bahlelelekileyo.

“Nanjengoko ubusika buqalisa kweli phondo,isebe lophuhliso lwezentlalo lilungiselela ukunceda uluntu oluhlelelekileyo,oluzakufuna uncedo ngelixesha. Isebe lethu lizakusebenza ngobambiswano kwakunye nezinye ii-arhente zikarhulumente ukuze kuthonyalaliswe ifuthe leentlekele kwabo bahlelelekileyo”,utshilo uMphathiswa uFernandez.

 

Ukanti isicwangciso seli sebe siquka iinkonzo zentlalo-ntle kumaziko akhathalela abantu abangenamakhaya nangamashumi amathathu anesixhenkxe. Ezi nkonzo zijoliswe ekubeni  kudityaniswe iintsapho nobonelelo lweenkonzo zenkxaso ngokwasengqondweni. UFernandez ubongoze uluntu ukuba nalo ludlale indima yalo. 

 

“Ndikhuthaza abahlali abanakho ukuba bazibandakanye ekuncedeni abo badinga uncedo kweli xesha lasebusika,nokuba bangasebenza bengajonganga nzuzo okanye banikele kwimibutho ebhalisiweyo, engekho phantsi korhulumente kweli               phondo”,utshilo umphathiswa uFernandez.

 

Kulindeleke ukuba bathwaxeke ngokumandla abo bakwimimandla yamatyotyombe ngelixesha lasebusika-Umfanekiso:Linda Menziwa

 

Kusenjalo omnye wemibutho engekho phantsi kolawulo lukarhulumente,nonjongo zawo ikukunceda abo bahlala ematyotyombeni iSouth African Inmates Human Right Development eKhayelitsha, uyaqhuba nokunyusa ingxowa-mali yokunceda abo bangamaxhoba eemvula zasebusika neempuphuma zeemvula. Umseki walo mbutho umnumzana Linda Menziwa uthi badinga inkxaso ukuze bancede amaxhoba. “Isidingo soncedo sininzi apha ematyotyombeni,kuyanetha,kungena amanzi ngaphantsi ezindlini zabantu. Ezinye izindlu zisemingxunyeni,badinga uncedo abantu kuba urhulumente ngulo ungancediyo okanye othatha ixesha lakhe ukuze ancede. Sidinga iingubo,iimpahla nee Soup Kitchen ngeli xesha lasebusika”,utshilo uMenziwa.