Livuliwe ithuba lokufaka izicelo ngamajelo eendaba kuMDDA

NguNomaxabiso Mgqawule

 

I-arhente ejongene nokuphuhlisa amajelo osasazo kuzwelonke, iMedia Development Diversity Agency (MDDA) ikwiphulo lokuxakathisa ngolwazi kumajelo oosasazo malunga neendlela ezifanelekileyo zokufaka iizicelo zenkxaso-mali kuyo.Le arhente ithi la maphulo ayo iwenza nanjengoko ivule ngokusesikweni ithuba lokufaka izicelo zenkxaso-mali isithuba seeveki ezintandathu nokuqale ngomhla wesihlanu kule nyanga ukuyakuthi ga ngomhla weshumi elinesixhenxe kwinyanga ezayo.

 

I-MDDA iqale ukuqhuba eli phulo kwiphondo leMpuma Koloni. Ukanti ngomhla weshumi elinothoba kule yeSilimela kulo nyaka ibibambe eli liphulo  kwiphondo leNtshona Koloni. Lo msitho ubanjelwe eCape Sun Confrence Centre kummbindi dolophu yaseKapa.Igosa lakwaMdda, umnumzana Lennox Klaas uthe injongo yalo msitho kukufundisa amajelo osasazo ngemiqathango elandelelwayo ukuze afumane inkxaso-mali kule arhente.

“Ukuze isicelo senkxaso-mali samkelwe kufuneka ijelo losasazo ngalinye liwafake onke amaxwebhu afanelekileyo. La maxwebhu ewonke alishumi elinanye. Xa ubani efaka isicelo kufuneka athumele isicelo kumnatha othi Applications@mdda.org.za”.

 

Amajelo eendaba abezimase lo msitho afumene ithuba lokunika ingcaciso malunga nemiceli mngeni aye ajongane nayo xa esenza ezi zicelo, kuquka naleyo abayifumanayo kubanikezeli ngeenkonzo xa sele befumene inkxaso-mali .Ukanti zonke iprojekti  zamaziko osasazo asekuhlaleni aqhuka unomathotholo ,umabonakude  namaphephandaba zamkelekile ukuba zifake isicelo sebkxasomali.

 

Ukanti uKlaas utyityimbisele umnwe amajelo osasazo  azimisele ukwenza ubuqhetsheba xa efaka ezi zicelo nanjengoko esithi zininzi iziganeko ezikumila kunje abake bahlangabezana nazo.

“Andiyanga kuphiswano kwi Cape Town City FC”- Luyolo Slatsha

Ibhalwe nguMbuyiselo Sinxonxo

 

Icandelo  lezemidlalo kwijelo losasazo lasekuhlaleni iZibonele Fm nelizinze kwisixeko sase Kapa likhe lafuman’ inyhweba yokuncokola nomdlali oseze ngobus’ezweni, uLuyolo Slatsha. Ngethamsanqa nomakhulu wakhe ebekhona ukubonakalisa inkxaso kumzukulwana wakhe. Loka Slatsha kule season kujongwe kuyo kunyakamali  ka2023/24 uzakubonakala kwi DStv Premiership kwiqela laseNtshona Kapa. Eli tyendyana liminyaka engamashumi amabini ananye (22) ubudala, lizakudlala namagqal’ afana nooLebohang Manyama, Thato Mokeke, Thabo Nodada,Darwin Gonzalez. 

 

Ephendula kumbuzo wokuba  unalo kusini na ithemba lokuphumelela xa equbisana nala magqala, uphendule ngelithi, “andiyanga kukhuphiswano kwi Cape Town City FC, ndizakufunda okuninzi kumagqala eli qela.” 

 

Le ndzwana ezinze kweli leNtshona Kapa sikhe sayibona kumdlalo omnye kwiDStv Premiership, engena njengelalela.

Xa sijonga kwindlela ehanjwe ngulo ubude bayo buyInkuthazo kulutsha. USlatsha uthi umonde yeyonanto embeke kule ndaw’ akuyo namhlanje. Ngehlombe lokubona umzali, asikwazanga ukumyeka singathethanda naye. Yonwabile intomb’endala ithethe yenjenje,“umntwana ufun’ ukulandelelwa esemncinci ukuze usibone isakhono sakhe. 

 

Kweli xesha siphila kulo kunzima abantwana bahleli kwiziyobisi, ikamva liyatshabala sibajongile abantwana bethu.”

Abaqeqeshi basekuhlaleni abawuval’umlomo ngendlela umzali kaSlatsha ayibonisa ngayo inkxaso kunyana wakhe. 

“Lento ayenzayo umama iyandichulumancisa kuba njengabantu abaqeqesh’abantwana kwezemidlalo siyalifuna ifuthe lomzali,”  utsholo omnye wabaphula-phuli beZibonele FM.