Featured

  Win – Zibonele FM golf shirt Ngubani eligqala eliphakathi kwabantu abayiqalayo indaba yomculo ka Maskandi emzantsi afrika? Eligqala lizakube likhona kwi Maskandi festival season 3. SMS UTHI : Maskandi – Igama le artists leyo thumele ku-33524 Sawujonga I Cell number ethumele kakhulu njengomntu ophumeleleyo. I-Winner Izakuchazwa ngolwesihlanu kwinqubo “Ezakuthi Ingoma “ nge 17/08/2018 #Maskandi […]

Izibone isihiya intsana zayo, idada eziseleni indoda yaseZwelihle e- Hermanus kweli lekapa ngezityholo zokuphembelela ubundlobongela esidlangalalelini. Ityala lale ndod lithunyelwe kwinkundla yenqila yase Stellenbosch ukuba kuqalise utshutshiso. Inkundla kamantyi eStrand idize ukuba zikhona zonke inkcukaca ebezifuneka zeDokethi kwaye lungaqala utshutshiso ngakumrhanelwa. UGcobani Ndzongana utyholwa ngokuyalela abantu ukuba bonakalise izakhiwo batshise iivenkile besenza uqulukubhode  eZwelihle ngethuba […]

Uyabuya kwakhona umyhadala wakho wonyaka nosele uzenzele udumo kweliphondo nakwamanye. I-Maskandi festival season 3 kulonyaka ikuphathele intsikizi ezimaphiko, izangxa noomakhwekhwetha ekudala bewuphethe umcimbi ka Maskandi. Idinga lise Mew Hall apha eKhayelitsha, umhla ngowesithathu kuNovemba walonyaka. Hlala ecaleni ko 98.2FM, ukuze ungaphoswa ziinkcukacha. #SilaphoUkhoyo #IsikhululoSonyaka  

Zibonele FM artist support project has seen three young artists to a recording deal by one of the veteran music recording studios, Kalido Sounds. Gabi le Roux of Kalido Sounds is very excited to part of unearthing township talent. He will be recording a full album for our winner, Lutrax (Siviwe Dubeni). Lutrax (stage name) […]

Theme :Students assaulting/fighting their teachers Date :27.07.2018 Venue : Isivivana Centre Close to Khayelitsha Mall Time : 14h00 – 16h00 Entertainment : Bizza Wethu (popular DJ) , Vincent (model & Big event organiser) ,neSdudla somdantso(Demoni lam artist) We invite young people and debate clubs. SMS /Whatsapp 0846267910 for details. Powered by MTN  

If you are a third year journalism student due for your internship ,Zibonele FM is waiting for your application now .

Since the system of audience research ratings was introduced to Zibonele FM, we have never been far off from 200 000 listeners. According to research conducted by AGB Nielsen, Zibonele FM is the only station that has managed to retain loyal listenership for a duration of 14 hours per day. Currently Zibonele FM is sitting […]

Ngabantu ababini abaxinwe ngemibuzo ngamapolisa aseKhayelitsha emva kwesithwakumbe sokutshiswa kwetyotyombe okusube ubomi abantu abasibhozo ngaxeshanye .Bavuswe zizijwili zosizi xa kusayo abahlali base Taiwan eSite C ngethuba kusitsha ityotyombe. Abahlali bafike kulephuza amadangatye angasenakuncedwa, zisitsho izikhalo zabacela uncedo, babe benqatyelwe yindlela yokunceda. Ngabantu abasibhozo abatshe de imiphefumlo yayikhalala inyama kulomlilo okhohlakeleyo. Abafi ngabantu abadala abathathu, oneminyaka […]

Kudutyulwe kwabulawa umrhanelwa ngethuba eleqwa ngamapolisa ebexhobe efamacala ,emdubulela kwingingqi yase Mfuleni. Oku kusemva kokuphanza kwenzame zabathile zokuxhwila isithuthi eMacassar ze amaxhoba akhweba amapolisa ebedlula, asabela. Kuye kwanguqhu-saaa abarhanelwa bababeleka abasicatyana phofu beqhwesha ngesithuthi eso samaxhoba. Amapolisa elele ezithendeni zabo. Kuye kwadutyulwa umqhubi wabarhanelwa kulongxushu-ngxushu, ze kwabanjwa ominyaka engamashumi amabini anesithathu kwaye kulindeleke ukuba avele […]

Reported by: Unathi Tuta Badikwe yeyokosa abahlali kwingingqi yogobityholo ko-S esite B ekhayelitsha kukulindiswa undolinda ngumasipala wesixeko sasekapa malunga nokwakhelwa izindlu. Abahlali bathi ukusukela ngonyaka ka 2011 bebikelwa imbiba kubikw’ibuzi, bathi rhoqo kutshintsha oceba ikomiti ejongene nezindlu kwi ofisi ka sodolophu ifika ingazi nto iqale ekuqaleni. Othethela abahlali uSiphosethu Rhuqu uthi bakhe bathenjiswa ngokubekwa kwindawo […]


Zibonele FM

Zibonele FM

Current track
TITLE
ARTIST

Background