News

Xolisa Sindaphi: News Editor   Inkokheli yeDA kweli incoma imisebenzi kaZille Inkokheli ye DA kwiphondo lentshona koloni umnumzana Bonginkosi Madikezela uthi eliphondo liye liphucuka ngokuphucuka phantsi kwesikhokelo sika nkosikazi Helen Zille. Unkosikazi Zille kulindeleke ukuba awise intetho yakhe yobume bephondo ngalentsasa. Inkulumbuso izakudandalazisa izinto eziyimpumelelo kurhulumente wephondo kuleminyaka imbalwa igqithileyo kuquka nesicwangciso sexesha elide sephondo. […]

News Editor: Xolisa Sindaphi Metrorail’s Enforcement Unit has been succesful  Metrorail has suffered no major infrastructure damage since October. It coincides with the launch of the 100-member Rail Enforcement Unit.The rail operator has on Thursday briefed the media on the unit’s successes. Between October and January, the Rail Enforcement Unit conducted 133 joint operations which […]

Xolisa Sindaphi: News Editor Abaphathi beUCT bajongene nesisombululo sabafundi Abasemagunyeni kwiYunivesithi yaseKapa bathi bazinikele ekusombululeni imingeni abajamelene nayo abanfundi kwela ziko. Phakathi kwale mingeni kuquka ukwenziwa amakheswa kwezemfundo nakwezezimali kananjalo neengxaki ezambethe abafundi abaphuma kwelakwaMzilikazi. Ingxelo ye-UCT ithi ifumene malunga nezibheno ezingamakhulu asixhenxe zokufuna ukubhaliswa kwakho emva kokuba aba bafundi bekhutshwe ngenxa yokungaqhubi kakuhle kwizifundo […]

  News Editor: Xolisa Sindaphi Abafundisi baziva bengakhuselekanga eCPUT Uthi abaziva bekhuselekile bengamabhinqa omnye wabafundisi kwidyunivethi yezobuchwepheshe iCPUT eBellville, kulandela uqhankqalazo lwabafundikula khampasi kubusuku bayizolo. Abafundi kula dyunivesithi bazakhele amatyotyombe izolo bebanga ngelithi ladyunivesithi ayibaniki indawo zokuhlala. Ingxelo zidiza ukuba kukho indawo yokuhlala abafundi eyavalwayo kuthenjiswa ngokuba izakulungiswa kunyaka opelileyo kodwa kube ngoku ayikavulwa.Ukanti koluqhankqalazo […]

From a small town in the Eastern Cape called Mdantsane, born and raised musician with a strong inspiration of music and entertainment, Luyolo Lenga visited our studios today and performed a deep rooted song for us that is infused and influenced by African cultures this evening, he mostly uses instruments that are handcrafted and are […]

On the 11th of February 2019 Zibonele welcomed 32 energetic students for the Radio Production class, this was an auspicious day for all our learners as it was their orientation day. The programme was led by the stations Chief Executive Officer (CEO) Mawande Jara , Ntebaleng Shete (Training and Development Manager), Zweli Nokhatywa(Programme Manager), Fundi […]

    Ifuna ukuva inkqubela yebutho elikhethekileyo ikomiti yesipolisa epalamente.  Ikomiti yepalamente kwisipolisa izakuva namhlanje ukuba lingakanani igalelo elenziwe kukutyalwa kwebutho elichasene nemigewu kwiindawo ezibolileyo yimigewu. Eli butho lisekwe ngenyanga yeNkanga kunyaka ophelileyo khon’ukuze liqubisane nokwanda kweziganeko zolwaphulo-mthetho olucwangcisiweyo kumaphondo amane eli lizwe. Kutyalwe amalungu eli butho kwiindawo ezithiwe mbende ngamandla lulwaphulo-mthetho kwiphondo leNtshona Koloni,eMpuma […]

  News Editor: Xolisa Sindaphi   Ubanjiwe umqhubi otshayise kwindlela ka N2 Ubanjiwe umqhubi ekutyholwa ngelithi ubeqhuba ezitshize kanobom ngobhelu lomsele waza waya kutshayisa kwindawo ekwenzeke kuyo ingozi kuhola wendlela u N2 eKapa. Intloko yezothutho kwiphondo leNtshona Koloni umnumzana Kenny Afrika uthi igosa lesipolisa ebeliye kuhlola umonakalo eHospital Bend ngentsasa yanamhlanje lisinde cebetshu ngethuba umrhanelwa […]

News Editor: Xolisa sindaphi Wenzekile umonakalo eHout Bay emva koMlilo Abasemagunyeni kwindawo yotyelelo i-Tintswalo eHout Bay baxakeke kukuphonononga umonakalo kulandela umlilo ogqogqise izolo. Malunga nesiqingatha sale hotele izinze kummandla weChapman’s Peak Drive kumazantsi ePeninsula sitshabalele kulo mlilo. Kusthe kwangqongqa isakhiwo secandelo elingundoqo lale hotele kuquka igumbi lolonwabo,igumbi lokutyela kwakunye nalawo akufutshan neendawo zikawonke-wonke. Igosa eliyintloko […]

News Editor: Xolisa Sindaphi     Kuvuthe amadangatye kwiHotela Konakele IHotela emva kokugutyungelwa ngamadangatye omlilo kwi Cape Peninsula ngentseni yanamhlanje. Igosa eliphezulu kwisixeko seKapa kwicandelo lemilo nohangulo umnumzana uTheo Layne uthi igqiza lezicima mlilo likwazile ukulwa nalamdangatye omlilo ebebonakala njengesigrogriso kwenye impahla , esithi izixhobo zokusebenza zisekwindawo yexhwayelo. Zange kuyalelwe ba iClifton beach mayivale kutsho […]


Zibonele FM

Zibonele FM

Current track
TITLE
ARTIST

Background