News

During the time of Lockdown Zibonele FM as one of the most prominent radio stations will be operating though broadcasting and will continue with programming as usual, keeping you updated on the news and with the status updates of the Corona Virus pandemic and the Lockdown. Should you wish to keep your business alive or […]

Masizameni ukuthobela imiyalelo kaMongameli

Usanqunyanyisiwe umhla we-4 kaApril 2020 we-Indumezulu Gospel Show Emva kwengxelo esuka kuMnumzana Cyril Ramaphosa phantsi kwemigaqo ebekiweyo ukuba sikhuseleke kuleCorona Virus siyabandakanyeka kulo wohlengahlengiso lweeNdibano ezinabantu abagqithe ku-100. Ngelo siyaXolisa, kwaye kubobonke aba sebewathengile amaTicket sizobuya nengcazelo yomhla omtsha emva kweentsuku eziyi-30. Umpathi weZibonele FM, CEO uMawande Jara uthembise ngelithi lomhlangano awurhoxiswanga kodwa unqunyanyisiwe ngoba […]

Unomgameli weli umnu. Cyril Ramaphosa  uchaze intsholongwane yeCorona engumbubhane kwihlabathu jikelele njengemeko yongxamiseko kweli  kwaye uthi izakuba nefuthe elibi kwezoqoqosho. Ukuzokuthi ga ngoku ngabantu abangamashumi amathandathu ananye abantu asele befunyaniswe benayo le ntsholongwane  kweli lomzantsi Afrika emva kweveki enye kuphela  indoda yephondo lakwaZulu-Natal ifunyaniswe njengomntu wokuqala onalentsholongwane kweli . Izolo oka Ramaphosa ubhengeze imiqathango  ethatyathwe […]

Today we are shining light to the Gospel Sensation Hlengiwe Mhlaba for being honored at the University of Theology in Johannesburg with an honorary doctorate in Theology. From today the Indumezulu Gospel show headliner will be addressed as Dr Hlengiwe Mhlaba. We are happy that God has chosen you for this honor, nobody deserves it […]

Zibonele FM together with Nothemba Group went to visit Mcheni Primary school on the 3rd of February 2020. Mcheni Primary school has had It’s image painted by multiple media houses for not having a proper school infrastructure, Zibonele FM being a developmental institution, having expanded its reach to the Eastern Cape and having a lot […]

Uthiwe nka ngezigwebo ezintathu zobomi enkolonkoloza emjiva uLuyanda Botha ofunyaniswe enetyala lokudlwengula nokubulala u-Uyinene Mrwetyana. Lo Xhaphithanga uneminyaka engamashumi amane anesibini ubudala wenze isivumelwano necandelo lotshutshiso esenza isivumo sezono. Ngenyanga yeThupha kulo nyaka umfundi weYunivesithi yaseKapa oneminyaka elishumi elinethoba ubudala warhwebeshelwa eposini yile ngcuka yambeth’iskhumba segusha yaza yamqwenga. Emva kokuyigqithis’amafu le nzwakazi uLuyanda Botha waya […]

Indlu yenkosi zomthonyama kwiphondo lase Mpumakoloni iCongress of Traditional Leaders of SA iContralesa igxwale emswaneni nesizwe samaXhosa emva kokusweleka kwenkumnkani yesi sizwe ukumnkani UMpendulo Calvin  Zwelonke Sigcawu ngentsasa yanamhlanje. Usihlalo weContralesa kwelaphondo uNkosi Mwelo Nonkonyane uthi badlulisa amazwi ovelwano kusapho lwakhe nesizwe samaXhosa ngokubanzi emva kokuwa kwalo mthi mkhulu. Oka Nonkonyane umchaze njengeNkosi ebisebenza ngokuzinikela […]

KUZAKUBANJWA IINKONZO ZESIKHUMBUZO ZALOWO UNGASEKHOYO NOBEYIMBONGI EYAZIWAYO. -Kulindeleke ukuba kubanjwe iinkonzo sesikhumbuzo ezimbini e-Kapa kwiveki ezayo,zalowo uyintatheli eyaziwayo nembongi umnu-Sandile Dikeni.Lo ka-Dikeni ubhubhe kwiveki ephelileyo eneminyaka engama-53 ubudala,emva kokujijisana nedabi elide lesifo sephepha.Uzakukhunjulwa kwinkonzo yesikhumbuzo ezakubanjelwa e-Woodstock ngo-Mvulo kwiveki ezayo,ize enye inkonzo yesikhumbuzo ibengo-Lwesine e-St.Georges Cathedral kumbindi-dolophu wesixeko sase-Kapa.Umnu-Dikeni uzakubekwa kwikhaya lakhe lokugqibela ngomhla wama-23 […]

We are pained and saddened by the passing of the Radio veteran Xolani Gwala has passed at the age of 44, Gwala has been battling with colon cancer for a while and only shared with the public in late 2017 . Everyone who knew Xolani knows him to be a fighter and when he made […]


Zibonele FM

Zibonele FM

Current track
TITLE
ARTIST

Background