News

-Isube umphefumlo wamnye ingozi eyehle ku-N2 phakathi kwe-Tous River ne-DEDOORNS -Kubhubhe umntu wamnye,ngelixa abanye abali-14 befumene umonzakalo kwingozo emasikizi eyehle ngoqhiza ngalentsasa  phakathi kwe-Tousrive ne-Dedoorns kuhola wendlela u-N1.Oyintloko yamagosa endlela kwiphondo le-Ntshona Koloni umnu-Kenny Afriaka uthi umqhubi we-Taxi uphulukene nolawulo,yaze yabhukuqa isihlandlo eziliqela.Uthi abo bonzakeleyo babalekiselwe kwisibhedlele esikufuphi…AFRIKA-07 OCT..  I-IPID IPHANDA ISIGANEKO SODUBULO ESEHLE KUMMANDLA […]

LUSATHE XHA GWAYIMBO LWABAQHUBI-ZITAXI KUMMANDLA I-DUNOON -Zisanqunyanyisiwe iintshukumo zogwayimbo kummandla i-Dunoon kwiphondo le-Ntshona Koloni, kulandela indibano yoluntu.Imibutho yabaqhubi-zitaxi,abahlali nooceba, baye badibana izolo ngeenjongo zokuphelisa ukujamelana ngezikhondo zamehlo.Kwezintsuku zigqithileyo,lommandla ubumiswe ngxi ngelixa abaqhubi zitaxi bezibandakanye neentshukumo ezinodushe,bekhalazela into abayichaze njengohlaselo olwenziwa yi-Arhente yonyazeliso-mthetho kwezothutho.Usihlalo wekomiti yommandla i-Du-noon umnu-Sinethemba Matomela uvakalise ukuba zizakuqhubekeka iinkonzo zeetaxi kulommandla namhlanje.Kwezintsuku […]

IKWILINGE LOKUPHELISA UBUQHOPHOLOLO INKONZO YEPOSI KWELI. -Inkonzo yeposi kweli izolo ivakalise ukuba izakuthabatha amanyathelo akhawulezileyo ukuthintela obunye ubuqhophololo obubandakanya amakhadi ezibonelelo zikarhulumente.Lenkozno yeposi ishicilele ilahleko ebalelwa kwi-14 lezigidi zeerandi ukususela ngenyanga yo-Mqungu ngenxa yobuqhophololo obunento yokwenza namakhadi amatsha akwa-SASSA.Lenkonzo yeposi ikwavakalise ukuba amakhadi akwa-SASSA angaphantsi kwama-250 achazwe njengabiweyo,asetyenziswa kushishini lobuqhophololo.Nangona kunjalo lenkonzo yeposi ithi abaxhamli […]

YOTHUKILE I-KDF EMVA KWEENDABA ZOKUSWELEKA KONONGXOWA WAYO. Livakalise umothuko nonxunguphalo inqwanqwa lophuhliso kummandla i-Khayelitsha i-KDF (ngamafutshane) emva kweendaba zokusweleka konongxowa walo umnu-Siyamcela Jingose.Iingxelo zithi lo ka-Jingose uhlatywe ngoqhiza ngentsasa yayizolo.Umnu-Jingose wathabatha inxaxheba kumsebenzi we-KDF kwiminyaka yobutsha bayo nakumasebe oomasipala beengqingqi de yangunyaka ka-2017.Wonyulwa kwisikhundla sokuba ngunongxowa welinqwanqwa kwinkomfa yalo yesibhozo eyayisingethwe  kwidyunivesithi yobuchwepheshe e-Kapa i-CPUT.Usihlalo […]

Buphela nini ubundlobongela kweli laseKapa I-EFF namanye amaqela abandakanyekayo,azibandakanye nendibano yokuqwalasela umba wabafundi besikolo sase-Blue Downs.   Izolo kusingethwe indibano equka abafundi besikolo samabanga aphakamileyo i-Malibu High cebu kuhle e-Blue Downs,abazali babafundi,umbutho we-EFF,umbutho wabafundi i-COSASAS kwakunye nebhunga nebhunga kweli lo-Mzantsi Afrika.Lendibano iza emva kokuba abafundi abanenenwelwe zohlobo lwe-Afro,baye banqunyanyiswa kwesisikolo ngo-Lwesihlanu ngenxa yeenwele zabo ezingamkelekanga.Oligosa […]

Isebe lemfundo ephondweni  lisigxeke kabukhali isiganeko sesiphithiphithi esehle kwisikolo samabanga aphakamileyo iSalt River High emva kokulwa kwabafundi. Eli sebe lithi oku akwamkelekanga kwaphela. Kulwe abafundi ababibi bebakala le shumi  abangamantombazana nalapho omnye wabo aye wonzakala ze wabalekiselwa esibhedlela. Isithethi sesebe unkosikazi Bronagh Hammond uthi kuye kwacelwa amapolisa ukuba apheleke lo mfundi ukuya esibhedlela.  Amapolisa eli phondo aqhuba […]

ANC iphumelele phambili ngeeVoti kwaWard 95 Livakalis’uchulumanco olumandla iqela leANC yimpumelelo yomgqatswa walo kulonyulo lovalo zikhewu lakwaWard 95 eKhayelitsha. Isithuba sikaCeba kule wadi sivuleleke emva kokuba obefudula enguceba umnumzana Andile Lili ethe wathunyelwa kwindlu yowiso-mthetho yephondo. Ukanti amaqela ebezigqatsile kolu lonyulo yi-ANC, i-EFF,I-DA, i-SRWP, i-OHM kwakunye nomngqatswa ozimeleyo. i-ANC iphumelele ngeevoti ezingamawaka amane anamakhulu amabini […]

Umbuzo umile kutheni uCR engekabi-Captured kukho ubungqina nje.. Azichaze njengezingenasidima izenzo zawo amalungu amabini kumbutho we-EFF naye alahla kwizikhundla zobunkokheli kulombutho,emva kokuba kufunyaniswe ukuba amkela imali kwiphulo likamongameli u-Cyril Ramaphosa i-CR17.U-Tebogo Mokwele kwakunye no-Nkagisang Mokgosi baye balahla kulombutho izolo emva kokuba beye bavuma ukuba bafumana imali ebalelwa kuma-80 amawaka eerandi emnye kubo kweliphulo likamongameli u-Ramaphosa.Bakwavakalise […]

Babhokile abazali babafundi base St Michaels Babhinqe omfutshane abazali besikolo sabucala iSt Michaels esizinze eHarare apha eKhayelitsha  baya kumasango esi sikolo kwinzame zokuya kusombulula imbambano ephakathi kwenqununu nabefundisi -ntsapho besi sikolo namhlanje. Aba bazali bagqibe kwelokuba bangalibeki esikolweni namhlanje abantwana babo ze kuye bona endaweni yabo.  Ukanti inzame zokufumana inqununu yesi sikolo ukuze iphefumle malunga […]

Ziivaliwe iindlela ezininzi kweli leKapa Umbutho i-Shutdown Movement uthi uzakuqhubekeka nokuvakalisa isikhalo sabo  bangabanxusi ndawonye nokufikelela kumhlaba nezindlu.Abaqhankqalazi abaxhasa iphulo lalombutho bavale amacandelo eendlela ezohlukeneyo kwisixeko sase-Kapa jikelele kuquka indlela i-Voortrekker,u-R-300,U-M5 kummandla i-Parkwood kwakunye nesitalato i-Wale esikhokhelela kummandla i-Bo-Kaap.Kukho imbonakalo yamapolisa aliqela kulommandla ngalentsasa.Osisithethi salombutho u-Oscar Samuels uthi bazakunikezela ngoxwebhu lwezikhalazo zabo kurhulumente emva kwemini […]


Zibonele FM

Zibonele FM

Current track
TITLE
ARTIST

Background