Iindaba zesiXhosa

Usanqunyanyisiwe umhla we-4 kaApril 2020 we-Indumezulu Gospel Show Emva kwengxelo esuka kuMnumzana Cyril Ramaphosa phantsi kwemigaqo ebekiweyo ukuba sikhuseleke kuleCorona Virus siyabandakanyeka kulo wohlengahlengiso lweeNdibano ezinabantu abagqithe ku-100. Ngelo siyaXolisa, kwaye kubobonke aba sebewathengile amaTicket sizobuya nengcazelo yomhla omtsha emva kweentsuku eziyi-30. Umpathi weZibonele FM, CEO uMawande Jara uthembise ngelithi lomhlangano awurhoxiswanga kodwa unqunyanyisiwe ngoba […]

Uthiwe nka ngezigwebo ezintathu zobomi enkolonkoloza emjiva uLuyanda Botha ofunyaniswe enetyala lokudlwengula nokubulala u-Uyinene Mrwetyana. Lo Xhaphithanga uneminyaka engamashumi amane anesibini ubudala wenze isivumelwano necandelo lotshutshiso esenza isivumo sezono. Ngenyanga yeThupha kulo nyaka umfundi weYunivesithi yaseKapa oneminyaka elishumi elinethoba ubudala warhwebeshelwa eposini yile ngcuka yambeth’iskhumba segusha yaza yamqwenga. Emva kokuyigqithis’amafu le nzwakazi uLuyanda Botha waya […]

Indlu yenkosi zomthonyama kwiphondo lase Mpumakoloni iCongress of Traditional Leaders of SA iContralesa igxwale emswaneni nesizwe samaXhosa emva kokusweleka kwenkumnkani yesi sizwe ukumnkani UMpendulo Calvin  Zwelonke Sigcawu ngentsasa yanamhlanje. Usihlalo weContralesa kwelaphondo uNkosi Mwelo Nonkonyane uthi badlulisa amazwi ovelwano kusapho lwakhe nesizwe samaXhosa ngokubanzi emva kokuwa kwalo mthi mkhulu. Oka Nonkonyane umchaze njengeNkosi ebisebenza ngokuzinikela […]

KUZAKUBANJWA IINKONZO ZESIKHUMBUZO ZALOWO UNGASEKHOYO NOBEYIMBONGI EYAZIWAYO. -Kulindeleke ukuba kubanjwe iinkonzo sesikhumbuzo ezimbini e-Kapa kwiveki ezayo,zalowo uyintatheli eyaziwayo nembongi umnu-Sandile Dikeni.Lo ka-Dikeni ubhubhe kwiveki ephelileyo eneminyaka engama-53 ubudala,emva kokujijisana nedabi elide lesifo sephepha.Uzakukhunjulwa kwinkonzo yesikhumbuzo ezakubanjelwa e-Woodstock ngo-Mvulo kwiveki ezayo,ize enye inkonzo yesikhumbuzo ibengo-Lwesine e-St.Georges Cathedral kumbindi-dolophu wesixeko sase-Kapa.Umnu-Dikeni uzakubekwa kwikhaya lakhe lokugqibela ngomhla wama-23 […]

Sivukela ezindabeni ezibuhlungu namhlanje zokushiywa nguZola Kaso-Majiza obenguMsasazi ophumizandla waseMhlobo wenene, kuyinene ukuthi u2019 ubengu nyaka kaRIP ngakumbi kwabo baziwayo. LokaMajiza usweleke eneminyaka eyi67 ubudala.. Abalandeli bakaZola basothukile kukushiywa kwabo nguMakhwekhwetha oneminyaka ekonomathotholo wabo. Iminqweno yakhe nje kwakuba iDSTV channel yabo ibonise xa esasaza ngenxa yendlela yayimonwabisa ngayo into yosasazela abalandeli bakhe.

-Isube umphefumlo wamnye ingozi eyehle ku-N2 phakathi kwe-Tous River ne-DEDOORNS -Kubhubhe umntu wamnye,ngelixa abanye abali-14 befumene umonzakalo kwingozo emasikizi eyehle ngoqhiza ngalentsasa  phakathi kwe-Tousrive ne-Dedoorns kuhola wendlela u-N1.Oyintloko yamagosa endlela kwiphondo le-Ntshona Koloni umnu-Kenny Afriaka uthi umqhubi we-Taxi uphulukene nolawulo,yaze yabhukuqa isihlandlo eziliqela.Uthi abo bonzakeleyo babalekiselwe kwisibhedlele esikufuphi…AFRIKA-07 OCT..  I-IPID IPHANDA ISIGANEKO SODUBULO ESEHLE KUMMANDLA […]

LUSATHE XHA GWAYIMBO LWABAQHUBI-ZITAXI KUMMANDLA I-DUNOON -Zisanqunyanyisiwe iintshukumo zogwayimbo kummandla i-Dunoon kwiphondo le-Ntshona Koloni, kulandela indibano yoluntu.Imibutho yabaqhubi-zitaxi,abahlali nooceba, baye badibana izolo ngeenjongo zokuphelisa ukujamelana ngezikhondo zamehlo.Kwezintsuku zigqithileyo,lommandla ubumiswe ngxi ngelixa abaqhubi zitaxi bezibandakanye neentshukumo ezinodushe,bekhalazela into abayichaze njengohlaselo olwenziwa yi-Arhente yonyazeliso-mthetho kwezothutho.Usihlalo wekomiti yommandla i-Du-noon umnu-Sinethemba Matomela uvakalise ukuba zizakuqhubekeka iinkonzo zeetaxi kulommandla namhlanje.Kwezintsuku […]

IKWILINGE LOKUPHELISA UBUQHOPHOLOLO INKONZO YEPOSI KWELI. -Inkonzo yeposi kweli izolo ivakalise ukuba izakuthabatha amanyathelo akhawulezileyo ukuthintela obunye ubuqhophololo obubandakanya amakhadi ezibonelelo zikarhulumente.Lenkozno yeposi ishicilele ilahleko ebalelwa kwi-14 lezigidi zeerandi ukususela ngenyanga yo-Mqungu ngenxa yobuqhophololo obunento yokwenza namakhadi amatsha akwa-SASSA.Lenkonzo yeposi ikwavakalise ukuba amakhadi akwa-SASSA angaphantsi kwama-250 achazwe njengabiweyo,asetyenziswa kushishini lobuqhophololo.Nangona kunjalo lenkonzo yeposi ithi abaxhamli […]

YOTHUKILE I-KDF EMVA KWEENDABA ZOKUSWELEKA KONONGXOWA WAYO. Livakalise umothuko nonxunguphalo inqwanqwa lophuhliso kummandla i-Khayelitsha i-KDF (ngamafutshane) emva kweendaba zokusweleka konongxowa walo umnu-Siyamcela Jingose.Iingxelo zithi lo ka-Jingose uhlatywe ngoqhiza ngentsasa yayizolo.Umnu-Jingose wathabatha inxaxheba kumsebenzi we-KDF kwiminyaka yobutsha bayo nakumasebe oomasipala beengqingqi de yangunyaka ka-2017.Wonyulwa kwisikhundla sokuba ngunongxowa welinqwanqwa kwinkomfa yalo yesibhozo eyayisingethwe  kwidyunivesithi yobuchwepheshe e-Kapa i-CPUT.Usihlalo […]

Buphela nini ubundlobongela kweli laseKapa I-EFF namanye amaqela abandakanyekayo,azibandakanye nendibano yokuqwalasela umba wabafundi besikolo sase-Blue Downs.   Izolo kusingethwe indibano equka abafundi besikolo samabanga aphakamileyo i-Malibu High cebu kuhle e-Blue Downs,abazali babafundi,umbutho we-EFF,umbutho wabafundi i-COSASAS kwakunye nebhunga nebhunga kweli lo-Mzantsi Afrika.Lendibano iza emva kokuba abafundi abanenenwelwe zohlobo lwe-Afro,baye banqunyanyiswa kwesisikolo ngo-Lwesihlanu ngenxa yeenwele zabo ezingamkelekanga.Oligosa […]


Zibonele FM

Zibonele FM

Current track
TITLE
ARTIST

Background