Iindaba zesiXhosa

Ekugqibeleni bade bazifumana izindlu zethutyana e-Cederberg Umphathiswa wesebe lokuhlaliswa koluntu kwiphondo le-Ntshona Koloni umnu-Tertuis Simmers unikezele ngezakhiwo zethutyana ezingama-53 kubahlali bommandla i-Wupperthal kwingingqi ye-Cederberg.Oku kuza emva komlilo omandla owagqugqisa kunyaka ophelileyo,nowatshabalalisa izindlu ezingama-53,waze washiya abantu abangama-200 bengooding’indawo,ze kwabhubha inkondekazi eneminyaka engama-90 ubudala.Lowo wonakalisa ne-Hostele yesikolo,iziko lempilo,iholo kwakunye ne-Moravian Mission Station.Umnu-Simmers uthi elilinge,nelaqaliswa ekupheleni kwenyanga ka-Tshazimpunzi,belabelwe […]

uMaimane uvumelene ne EFF ba maluphandwe ulonyulo luka 2017 Inkokheli yombutho we-DA umnu-Mmusi Maimane uvakalise ukuba ngelixa ibililungelo lakhe umongameli weli umnu-Cyril Ramaphosa,ukuba athabathele kwingqwalasela yezomthetho engxamisekileyo ingxelo yomkhuseli woluntu,ipalamente kufuneka nayo iqwalasele ukuba ingaba ngenene lo ka-Ramaphosa wayilahlekisa kusini na.Oka-Maimane ukwavumelene nombutho we-EFF ukuba umnikelo wephulo lolonyulo likamongameli ngonyaka ka-2017,mawuphandwe ligunya-bantu lezotshutshiso i-NPA.I-EFF ikwamemelele […]

Amabanjwa aphila kamandi entolongweni Amabanjwa kweli lizwe makayeke ukutya nje imali yabahlawuli berhafu asogqiba alale. Esi siphakamiso sombutho wezopolitiko  I African Transfomation Movement ( ATM ) . Umongameli walo mbutho umnu. Vuyolwethu Zungula uthi amabanjwa aphila ubomi obumnandi kakhulu kweli Izakwandiswa indlela yase Belhar Main Road Sibekele bucala imali engamashumi amane anesithoba  ezigidi zeerandi (R49 […]

AmaJoni agalelekile ePhillipi mphathiswa wamapolisa unjengele Bheki Cele uxelele uluntu lommandla wase-Phillipi ukuba umkhosi wokhuselo uzakubonakala kulommandla kwezintsuku zizayo.Umphathiswa u-Cele uxelele abahlali ngethuba ebetyelele lommandla izolo ukuba amajoni asekwinkqubo yokuqhelaniswa nomsebenzi.Oka-Cele uthi ayingomsebenzi wamajoni ukwenza umsebenzi wamapolisa..CELE.. Bathathu abantu abachaneke kudubulo phakathi kwamaPolisa neeMongrels -Kudutyulwe konzakala abantu abathathu kufuphi nommandla i-Grassy Park kubusuku bango-Mgqibelo emva […]

Imbi ingozi eyenzeke ngobusuku bayizolo Amagosa ezothutho kwiphondo le-Ntshona Koloni aphinde alivula icandelo lendlela u-N7 kummandla i-Mooreensburg kulandela ingozi emasikizi ebandakanya ibhasi kwakunye nesithuthi esincinane.Lengozi yokungqubana kwezizithuthi yenzeke kubusuku bayizolo.Umqhubi wesithuthi esincinane uye wasweleka ndawonye nabakhweli bebhasi abahlanu.Ukanti abanye abakhweli abaliqela bafumene umonzakalo,emva kokuvaleleka phantsi kwebhasi… Catzavelos makabhatale ngeentetha zakhe ezimbi Ikomishoni yamalungelo oluntu kweli […]

Imbi imeko yabangathathi ntweni kwisixeko seKapa Azakudibana nosodolophu wesixeko sase-Kapa umnu-Dan Plato kuleveki amagosa ekomishoni yamalungelo oluntu kweli malunga nomgaqo-nkqubo obhekiselele kubantu abangenamakhaya.Lekomishoni sele ifumene amakhulu-khulu ezikhalazo kubantu abahlala ezitalatweni nezimalunga nendlela abaphethwe ngayo ezandleni zamagosa kamasipala.Kwiveki ephelileyo isixeko sase-Kapa siye sagxekwa ngokukhupha imidliwo ngakubantu abangenamakhaya kwesisixeko.Umasipala wesisixeko ukhuphe imidliwo eli-199 kwisithuba seenyanga ezintandathu kubantu […]

IbisisiKhumbuzo sobom buka Vivian Daniels ongasekhoyo Usapho letsha-ntliziyo elalichasene nengcinezelo elingasekhoyo unkskz-Vivian Daniels,lumchaze njengomama obeyinkokheli ezinikeleyo.Inkonzo yakhe yesikhumbuzo ibisingethwe kwiholo yesikolo i-Comprehensive School cebu kuhle e-Bellville kumazantsi e-Kapa kubusuku obugqithileyo.Inkokheli ze-ANC kwiphondo le-Ntshona Koloni ndawonye namatsha-ntliziyo abafundi awayesebenza nonkskz-Daniels kwiminyaka yoo-1980,nazo bezimase lenkonzo.Unyana wakhe umnu-Anthony Daniels,nongakhange akwazi ukuzibamba iinyembezi,uvakalise ukuba umama wakhe ebengumntu onothando kuye […]

Isavaliwe indlela eyi-Piesang Valley Drive ngenxa yoqhanqalazo lwabahlali Amapolisa ku-Mzantsi Kapa abambe abantu ababini ngezimangalo zodushe lwasesidlangalaleni kulandela ugwayimbo kuhola wendlela u-N2 kufutshane nendlela i-Piesang Valley Drive kummandla i-Plattenberg Bay.Abahlali bommandla i-Qolweni bebethintela abantu kwakunye nabakhweli ekubeni bangene kulommandla ngokuvala indlela ngamatayara avuthayo.Ababahlali banyanzelisa ukubonelelwa ngezindlu ezingcono kwakunye neenkonzo ezingundoqo.Bakwaxulube amapolisa ngamatye.Izithuthi ezisixhenkxe eziquka isithuthi […]

Iziko lokuseleko eKapa lijongene nokombathisa abangathathi ntweni Isixeko sase-Kapa sithi senze uhlahlo-lwabiwo mali olumalunga nama-700 000 kulonyaka ukuze sibonelele ngeengubo,oomatrasi kwakunye nokutya kwabo bangenamakhaya.Esisixeko sithi lemali izakunikezelwa kwimibutho engajonganga nzuzo,ebonelela ngeendawo zokufihl’intloko kwimimandla eyohlukeneyo.Olilungu lekomiti kasodolophu kwezokhuselo nokhuseleko umnu-JP Smith uthi le yinxalenye yenkqubo yesisixeko yokulungela ixesha lasebusika rhoqo ngonyaka…SMITH JP.. Kusezobanda kakhulu kwisixeko seKapa […]

Izinga lezikrelemnqa linyukile kweli Ilungu lekomiti kasodolophu kwezokhuselo nokhuseleko kwisixeko sase-Kapa umnu-JP Smith uthi ziphantse zaphinda-phindana iziganeko zodushe lwamaqela emigewu kwezinyanga zimbalwa zigqithileyo.Lo ka-Smithi ndawonye nomphathiswa wokhuseleko loluntu kwiphondo le-Ntshona Koloni umnu-Albert Fritz,badibene kwakunye namagosa aphezulu kwinkonzo yesipolisa ukuze bashukuxe iindlela zokwandisa ungenelelo lokuqubisana nolwaphulo-mthetho.Umnu-Fritz uthi ufuna amasebe karhulumente alishumi ukuba asebenze ngobambiswano ukuze kuqutyiswane […]


Zibonele FM

Zibonele FM

Current track
TITLE
ARTIST

Background