News

Page: 2

Buphela nini ubundlobongela kweli laseKapa I-EFF namanye amaqela abandakanyekayo,azibandakanye nendibano yokuqwalasela umba wabafundi besikolo sase-Blue Downs.   Izolo kusingethwe indibano equka abafundi besikolo samabanga aphakamileyo i-Malibu High cebu kuhle e-Blue Downs,abazali babafundi,umbutho we-EFF,umbutho wabafundi i-COSASAS kwakunye nebhunga nebhunga kweli lo-Mzantsi Afrika.Lendibano iza emva kokuba abafundi abanenenwelwe zohlobo lwe-Afro,baye banqunyanyiswa kwesisikolo ngo-Lwesihlanu ngenxa yeenwele zabo ezingamkelekanga.Oligosa […]

Isebe lemfundo ephondweni  lisigxeke kabukhali isiganeko sesiphithiphithi esehle kwisikolo samabanga aphakamileyo iSalt River High emva kokulwa kwabafundi. Eli sebe lithi oku akwamkelekanga kwaphela. Kulwe abafundi ababibi bebakala le shumi  abangamantombazana nalapho omnye wabo aye wonzakala ze wabalekiselwa esibhedlela. Isithethi sesebe unkosikazi Bronagh Hammond uthi kuye kwacelwa amapolisa ukuba apheleke lo mfundi ukuya esibhedlela.  Amapolisa eli phondo aqhuba […]

ANC iphumelele phambili ngeeVoti kwaWard 95 Livakalis’uchulumanco olumandla iqela leANC yimpumelelo yomgqatswa walo kulonyulo lovalo zikhewu lakwaWard 95 eKhayelitsha. Isithuba sikaCeba kule wadi sivuleleke emva kokuba obefudula enguceba umnumzana Andile Lili ethe wathunyelwa kwindlu yowiso-mthetho yephondo. Ukanti amaqela ebezigqatsile kolu lonyulo yi-ANC, i-EFF,I-DA, i-SRWP, i-OHM kwakunye nomngqatswa ozimeleyo. i-ANC iphumelele ngeevoti ezingamawaka amane anamakhulu amabini […]

Umbuzo umile kutheni uCR engekabi-Captured kukho ubungqina nje.. Azichaze njengezingenasidima izenzo zawo amalungu amabini kumbutho we-EFF naye alahla kwizikhundla zobunkokheli kulombutho,emva kokuba kufunyaniswe ukuba amkela imali kwiphulo likamongameli u-Cyril Ramaphosa i-CR17.U-Tebogo Mokwele kwakunye no-Nkagisang Mokgosi baye balahla kulombutho izolo emva kokuba beye bavuma ukuba bafumana imali ebalelwa kuma-80 amawaka eerandi emnye kubo kweliphulo likamongameli u-Ramaphosa.Bakwavakalise […]

Babhokile abazali babafundi base St Michaels Babhinqe omfutshane abazali besikolo sabucala iSt Michaels esizinze eHarare apha eKhayelitsha  baya kumasango esi sikolo kwinzame zokuya kusombulula imbambano ephakathi kwenqununu nabefundisi -ntsapho besi sikolo namhlanje. Aba bazali bagqibe kwelokuba bangalibeki esikolweni namhlanje abantwana babo ze kuye bona endaweni yabo.  Ukanti inzame zokufumana inqununu yesi sikolo ukuze iphefumle malunga […]

Ziivaliwe iindlela ezininzi kweli leKapa Umbutho i-Shutdown Movement uthi uzakuqhubekeka nokuvakalisa isikhalo sabo  bangabanxusi ndawonye nokufikelela kumhlaba nezindlu.Abaqhankqalazi abaxhasa iphulo lalombutho bavale amacandelo eendlela ezohlukeneyo kwisixeko sase-Kapa jikelele kuquka indlela i-Voortrekker,u-R-300,U-M5 kummandla i-Parkwood kwakunye nesitalato i-Wale esikhokhelela kummandla i-Bo-Kaap.Kukho imbonakalo yamapolisa aliqela kulommandla ngalentsasa.Osisithethi salombutho u-Oscar Samuels uthi bazakunikezela ngoxwebhu lwezikhalazo zabo kurhulumente emva kwemini […]

Kubulewe umkhenkethi e-Hout Bay Nanjengoko kuphakanyiswe iinkxalabo ezimalunga nokhuseleko emva kokubulawa komkhenkethi kummandla i-Hout Bay,isebe lezokhenketho livakalise ukuba liqoshelisa iqhinga-buchule lalo elinethemba lokuba lingaphehlelelwa kweziveki zizayo.Umphathiswa wezokhenketho unkskz-Mmamoloko Kubayi Ngubane kwakunye necandelo lezokhenketho,bebesoloko bethe gqolo bezama ukuthomalalisa uloyiko kwabo batyelela ilizwe lo-Mzantsi Afrika.Kwimpela-veki egqithileyo,kuhlatywe kwasweleka umkhenkethi welizwe i-Ukrain umnu-Ivan Ivanov ngethuba eqabela i-Chapman’s Peak Drive.Umphathiswa […]

Awancedinto amajoni kwimimandla ebekwe kuyo Iinkokheli zokuhlala kwimimandla ekhungethwe ngamaqela oonqevu zithi nangona kutyalwe amajoni kulemimandla,abahlali basaqhubekeka nokubangamaxhoba alamaqela.Babalelwa kwishumi abantu esele bedutyulwe bamnabela uqaqaqa kwimpelaveki egqithileyo kummandla i-Mitchellsplain,i-Manenberg,i-Elsies River kwakunye ne-Lavender Hill,kwaye ababini kubo baye bamnabel’uqaqaqa.Usihlalo wenqwanqwa lezokhuseleko kummandla i-Manenberg unkskz-Roeshanda Pascoe uvakalise ukuba khange kubekho tshintsho kulommandla,nalapho kudutyulwe konzakala intwazana eneminyaka eli-16 ubudala […]

Ezizantyala ntyala zemvula zichaphazele izindlu ezininzi Amalunga nama-300 amakhaya achatshazelwe zizikhukhula zemvula emandla kwisixeko sase-Kapa.Imimandla ethwaxeke ngokumandla iquka i-Masiphumelele,i-Wallacedene,Imizamo Yethu kwakunye ne-Khayelitsha,nalapho abahlali abachaphazelekileyo babonelelwe ngeendawo zokufihla iintloko.Osisithethi secandelo lolawulo kumngcipheko wentlekele kwisixeko sase-Kapa unkszana-Charlotte Powel uthi iindlela eziliqela ziye zagutyungelwa ziimpuphuma kummandla i-Southfield,i-Mitchellsplain,i-Durbanville kwakunye neminye imimandla…Uthi zikhona ezinye izindlu ezimbalwa ezitshatyalaliswe ngumoya kummandla i-Delft […]

Ekugqibeleni bade bazifumana izindlu zethutyana e-Cederberg Umphathiswa wesebe lokuhlaliswa koluntu kwiphondo le-Ntshona Koloni umnu-Tertuis Simmers unikezele ngezakhiwo zethutyana ezingama-53 kubahlali bommandla i-Wupperthal kwingingqi ye-Cederberg.Oku kuza emva komlilo omandla owagqugqisa kunyaka ophelileyo,nowatshabalalisa izindlu ezingama-53,waze washiya abantu abangama-200 bengooding’indawo,ze kwabhubha inkondekazi eneminyaka engama-90 ubudala.Lowo wonakalisa ne-Hostele yesikolo,iziko lempilo,iholo kwakunye ne-Moravian Mission Station.Umnu-Simmers uthi elilinge,nelaqaliswa ekupheleni kwenyanga ka-Tshazimpunzi,belabelwe […]


Zibonele FM

Zibonele FM

Current track
TITLE
ARTIST

Background