News

Page: 4

Iziko lokuseleko eKapa lijongene nokombathisa abangathathi ntweni Isixeko sase-Kapa sithi senze uhlahlo-lwabiwo mali olumalunga nama-700 000 kulonyaka ukuze sibonelele ngeengubo,oomatrasi kwakunye nokutya kwabo bangenamakhaya.Esisixeko sithi lemali izakunikezelwa kwimibutho engajonganga nzuzo,ebonelela ngeendawo zokufihl’intloko kwimimandla eyohlukeneyo.Olilungu lekomiti kasodolophu kwezokhuselo nokhuseleko umnu-JP Smith uthi le yinxalenye yenkqubo yesisixeko yokulungela ixesha lasebusika rhoqo ngonyaka…SMITH JP.. Kusezobanda kakhulu kwisixeko seKapa […]

by ASHIA NKONTSA Pearl Thusi, Bonnie Mbuli and Ntsiki Mazwai dragging each other on Twar Pearl Thusi started the Twar by expressing how she doesn’t get certain black roles because she was light skinned and it was not fair on her talents, It was then when Ntsiki Mazwai called her on not being talented at […]

Izinga lezikrelemnqa linyukile kweli Ilungu lekomiti kasodolophu kwezokhuselo nokhuseleko kwisixeko sase-Kapa umnu-JP Smith uthi ziphantse zaphinda-phindana iziganeko zodushe lwamaqela emigewu kwezinyanga zimbalwa zigqithileyo.Lo ka-Smithi ndawonye nomphathiswa wokhuseleko loluntu kwiphondo le-Ntshona Koloni umnu-Albert Fritz,badibene kwakunye namagosa aphezulu kwinkonzo yesipolisa ukuze bashukuxe iindlela zokwandisa ungenelelo lokuqubisana nolwaphulo-mthetho.Umnu-Fritz uthi ufuna amasebe karhulumente alishumi ukuba asebenze ngobambiswano ukuze kuqutyiswane […]

uMbalula ulenzile ixesha kooLoliwe eKhayelitsha Abakhweli boololiwe kwisikhululo sase-Chris Hani cebu kuhle e-Khayelitsha bavakalise intlungu yabo malunga nolibaziseko kwakunye nokhuseleko koololiwe.Oku kuza nanjengoko umphathiswa wezothutho umnu-Fikile Mbalula ethabathe uhambo ngoliwe ngalentsasa ukusuka kwisikhulullo sase-Chris Hani esingise kwa-Langa,ukuze afumanise imiceli-mngeni ejamelene nabakhweli boololiwe.Ababakhweli nabalugcwabevu ngumsindo baphinde kwakho bajamelana nolibaziseko ngalentsasa nanjengoko bebelungiselela ukuya emsebenzini.Ababakhweli bathi le […]

PROTES OPTREDE ‘n Golden Arrow-bus is tydens protesoptrede in Philippi in Kaapstad aan die brand gesteek. Geen beserings is aangemeld nie. Stockweg tussen Govan Mbeki- en Rochesterweg is weens die protesoptrede gesluit. ‘n Woordvoerder van Golden Arrow, Bronwynne Dyke-Beyer, sê ‘n groep mense het vanoggend die bus met klippe bestook en toe aan die brand […]

Zisindile ii-Bhasi zakwa Golden arrow Awukhomonzakalo obikiweyo emva kokuntunyekwa kwe-bhasi yakwa-Golden Arrow ngomlilo ngethuba kuqhuty’ugwayimbo kummandla i-Philippi.Indlela i-Stock Road ivaliwe phakathi kwe-Govan Mbeki kwakunye ne-Rochester ngenxa yolugwayimbo.Osisithethi sekhampani yakwa-Golden Arrow unkskz-Brownen Dyk Beyer uthi abarhanelwa abangaziwayo,baqalise ukuxuluba ngamatye kulebhasi baze bayintumeka ngomlilo.Uthi ngoku basazirhoxisile iibhasi zabo  kulommandla. Seyiqalisile inkampani yakwaMultichoice urhwexisa abaphangeli Ezinye iimanyano ezimele […]

TREINRIT KANSELASIE Die Minister Vervoer, Fikile Mbalula het sy beplande treinrit vanoggend op die sentrale roete van Khayelitsha na die Kaapstad-stasie gekanselleer. Die treinrit is gekanselleer omdat President Cyril Ramaphosa Mbalula elders benodig. Verdere besonderhede oor die rede vir die kansellasie is nie bekend nie. Mbalula het beplan om tydens se eerste treinrit as Minister […]

NUWE BELEID Die natuurbewaringsliggaam, CapeNature, het ‘n nuwe beleid ingestel waarvolgens die beperkte gebruik van wilde plante vir tradisionele, kulturele en medisinale doeleindes toegelaat word. Die Wes-Kaapse Departement van Omgewingsake steun die beleid. Gemeenskappe en tradisionele genesers sal in die toekoms wilde plante kan oes uit die veld wat Cape Nature bewaar en bestuur. DA […]

Twitter has been a medley of angry people today after the singer Steve Hofmeyer attacked black people with racist threats.

Sekusele kancane singene kwiSONA 2019 Onke amehlo azakugxila kwintetho kamongameli yobume besizwe ngokuhlwa namhlanje,nalapho alindeleke ukuba athethe ngeenkxalabo  ezimalunga noqoqosho oluqhwalelayo ndawonye nengxaki yentswela-ngqesho kweli.Inani labantu abaswele imisebenzi kweli lenyuke layokuthi xhaxhe ngaphaya komyinge wama-27% kwikota yokuqala yalonyaka ngelixa i-GDP yehle ngo-3%.Ukanti abemi beli,amashishini kwakunye nemibutho yezopolitiko ilindele ukuba umongameli athi thaca izisombululo kwintlekele egubungele […]


Zibonele FM

Zibonele FM

Current track
TITLE
ARTIST

Background