News

Page: 5

Abasebenzi beNEHAWU bangxangile phambi kweeOofisi zakwa SARS Abasebenzi abaphantsi kwemanyano yabasebenzi i-NEHAWU bangungelene gaphandle kwe Ofisi zakwa Sar’s kumbindi dolophu waseKapa abasebenzi benkonzo eziqokelela iRhafu kweli beyokuthabatha inxaxheba koluqhankqalazo lale manyano emva kokuphanza kwengxoxo zonyuso mivuzo emva kokuba abasebenzi besikhabile isixhenxe sepesenti ekhulwini sokunyuso mivuso esibekwe ngu Sars logama abasebenzi benyanzelisa uchatha weshumi elinanye nomvo […]

INHEGTENISNEEMING VIR DRONKBESTUUR ‘N 29-jarige taxi-bestuurder is vanoggend op die ou Paarlweg in Bellville naby Kaapstad gearresteer vir dronk bestuur. Die stad Kaapstad se verkeerswoordvoerder Richard Coleman sê daar was 17 passasiers in die taxi. Coleman sê die voertuig het vanaf Kraaifontein na Bellville gereis. SKIETVOORVAL SLAGOFFER ‘N 5-jarige seun van Bonteheuwel, wat tydens ‘n […]

Izakuqhuba intetho yolwabiwo mali lwoVoto namhlanje Ngamasebe amabini angundoqo karhulumente wephondo leNtshona Koloni azakuthi thaca intetho yevoti yohlahlo-lwabiwo mali namhlanje epalamente. Umphathiswa wesebe lezemfundo unkosikazi Debbie Schafer uzakuchaza eyona miba iphambili ifuna ingqwalasela kwakunye nendlela ezakwabiwa ngayo imali kunyaka-mali ka2019/20. Ukanti naye umphathiswa wophuhliso lentlalo yoluntu umnumzana Albert Fritz uzakuzeka mzekweni. USchafer uthi uzakugxila ekuqinisekiseni […]

GROND EIS BEVEL Meer as 900 eisers van Distrik Ses in Kaapstad het ‘n hofaansoek teen die Minister van Landelike Ontwikkeling, Maite Nkoana Mashabane, in haar persoonlike kapasiteit ingedien vir minagting van die hof. Die Distrik Ses-werkskomitee sê Nkoana-Mashabane het versuim om restitusie vir die inwoners van Distrik Ses te verseker soos wat die Hooggeregshof […]

Kubonakala ukuba luzosokolisa ulonyulo lwevoti yalonyaka Kanye nje kwisithuba seeveki ezingeninzi kuyaphi phambi kolonyulo jikelele lwalo nyaka iqela elilawulayo kweli phondo i-DA ivumile ukuba lunzima ugqatso lokuphumelela eli phondo. I-DA inoloyiko lokufumana iivoti ezingaphantsi kweepesenti ezingamashumi amahlanu nto leyo ingavumela amaqela aphikisayo i-ANC neEFF ukuba zenze urhulumente wobambiswano ozakuguzula lona elulawulweni. Uphando lubonisa ukuba inkxaso […]

Baphume ngobuninzi abahlali base Mandela Park Abahlali baseMandela Park eKhayelitsha bamemelela inkxaso ngakwixhoba lodlwengulo eliyintwazana eneminyaka elithoba ubudala. Abahlali bathi kungokunje basenkundleni yamatyala yaseKhayelitsha apho kulindeleke ukuba kuvele indoda eneminyaka engamashumi amane anesine ubudala etyholwa ngokudlwengula le ntwazana. Iingxelo zithi ummangalelwa usiphinda okwesibini esi siganeko kwaye uhlala kwalapho kwisitalato ehlala kuso le ntwazana. U-Malema ukhokelela […]

Uyabuya umhlaba wabahlali base District six Inkundla yephondo leNtshona Koloni iyalele urhulumente ukuba afezekise isithembiso sakhe sokubuyisela umhlaba kumakhulu-khulu abantu ababefake amabango baseDistrict Six. Ngolwesithathi le nkundla ifumanise urhulumente enetyala lokunyhasha amalungelo abafaki bamabango ngokufeda ukubuyisa umhlaba. Abahlali ababefake amabango omhlaba ngomhla wamashumi amathathu ananye kwinyanga yoMnga ngomnyaka ka1998 bachwechwele enkundleni besiya kufuna iimpendulo kurhulumente […]

Ikhululwe indoda ibithyolwa ngokubulala umfazi wayo Ikhululekile indoda yaseMitchell’s Plain ebijamelene nezityholo zokugqithis’amafu unyana wayo olikhoboka leziyobisi. Umnumzana Sedick Abrahams oneminyaka engamashumi amathandathu anesithathu ubudala, ukhululwe yinkundla kamantyi yaseMitchell’s Plain izolo emva kokubanjelwa ukuhlaba abulale uClinton Abrahams obeneminyaka engamashumi amabini anesibhozo ubudala ngethuba loxambuliswano apho unyana wakhe wayemgrogrisa ngesinkempe kwinyanga yoMqungu kunyaka ophelileyo. Emva kojijiswano […]

Bazakuvela enkundleni abanamatyala e-Etoll Basengazibhaqa sele bebekwa kuluhlu labantu abangafanelanga ukuthengiselwa ngetyala abaqhubi abangazithatheli ngqalelo iimbalelwano kwakunye nomsila wengwe wokuba bavele enkundleni mayelana namatyala e-Etoll. Inkampani i-Electronic Toll Collection eqokelela amatyala e-Etoll phantsi komyalelo weArhente yezendlela yeli lizwe uSanral ithi zingaphaya kwamawaka amabini ukuya kumawaka amane iimbalelwano ezithunyelwe kwabo bangekawahlawuli amatyala abo. I-ETC ithi azakugqwaliswa […]

WAAKDIENS Inwoners van Kaapstad het gisteraand tydens `n nagwaak `n vurige beroep gedoen vir verdraagsaamheid en vrede in die wêreld. Oud en jonk het hul medelye betoon met die mense van Christchurch in Nieu-Seeland waar ‘n man Vrydag 50 mense in twee moskees doodgeskiet het. Die aanval is wyd veroordeel. Inwoners sê mense van alle […]


Zibonele FM

Zibonele FM

Current track
TITLE
ARTIST

Background