Limiselwe inyanga ezayo ityala likaMafe ukuze kunikwe ingqwalasela iingxelo zikagqirha

NguZukhanye Gam

Limiselwe umhla weshumi elinesithathu kwinyanga yeKhala kulonyaka (13 July 2023)  kwinkundla ephakamileyo yaseKapa ityala elijongene nomtyholwa ojamelene netyala lokuntumeka ipalamente uZandile Mafe. Oku kukunika ithuba amagqwetha akhe abonisane naye kumcimbi wengxelo yengqondo.

 

UMafe ugqibezele uvavanyo lwengqondo kwiziko lonyango eFort England kwiphondo laseMpuma Koloni. UJaji uNathan Erasmus ugwebe ngelithi okubhalwe kule ngxelo akufuneki kubhengezwe esidlangalaleni okwangoku.  U- Erasmus uxelele inkundla ukuba uMafe wayengayazi le ngxelo kwaye ngenxa yeziphumo zokuqala lokaMafe uzokugcinwa eluvalelweni ePollsmoor

 

Amagqwetha akhuselayo axelele inkundla ukuba angabiza iingcali zonyango ngalo mba. UMafe ujongene namatyala amaninzi, aquka ukutshisa, ubunqolobi kunye nobusela kulandela umlilo owagubungela iPalamente kunyaka ophelileyo.

U-Erasmus ukwayalele ukuba uMafe agcinwe eluvalelweni kwiphiko lezonyango kwintolongo yasePollsmoor eTokai de avele enkundleni kwakhona.

Yambethwe ziziganeko zokugwintwa kwabantu iMacassar ngethuba likacimi-cimi

Abahlali bommandla waseMacassar bathi bahleli ngoloyiko nanjengoko izaphuli-mthetho zigqugqisa ngexesha lokucima kombane, kwesi sixeko seKapa. Oku kuza nanjengoko umzimba omnye uthe wabhaqwa ulahlwe kwindawo ekwiikhilomitha ezingamashumi amane ngaphandle kweKapa, kwimfumba yenkunkuma ehlathini ngoMgqibelo womhla wesithathu kweyeSilimela kulo umiyo. Ukanti oku kulandela ukufunyanwa kwemizimba emine nebikwalahlwe kula mmandla ukusukela ngomhla wamashumi amabini anesixehenxe kwinyanga kaCanzibe.

 

Uceba wala wadi umnumzana Peter Helfrich uthi iMacassar ibijongene nengxaki yokucinywa kombane kwaye abophuli-mthetho basebenzisa eli thuba.

 

Uqhube wathi “le ndawo, nebonelelwa ngqo nguEskom, inyamezele ukucinywa kombane ixesha elide, ukongezelela ekucinyweni kombane, ngenxa yokusilela kweziseko zombane”

 

Nangona kunjalo, lo kaHelfrich uthumele imbalelwalo kuMongameli weli umnumzana Cyril Ramaphosa kwiiveki ezimbini ezidlulileyo emcela ukuba angenelele kwinqanaba eliphezulu lokucinywa kombane khon’ukuze kupheliswe lo mceli mngeni kacimi-cimi wombane bajongene nawo.

 

Ukongeza kwingxaki yokucinywa kombane, uHelfrich uthi isikhululo samapolisa sasekuhlaleni asinazo izixhobo ezaneleyo zokusebenza. Kusenjalo, kwimbalelwano yakhe eya kumongameli uthe, “ndikubhalela ndikwenye yezona ndawo zimnyama eMzantsi Afrika. Uluntu olujongene nokucinywa kombane ixesha elide kwiinyanga ezilishumi elinesibini ezidlulileyo. Uluntu oluthi ngezinye iimini lube nombane iiyure ezimbalwa ze ngezinye iintsuku alunawo kwaphela umbane”.

 

UHelfrich uvale ngelithi kubonakala ngathi amaxhoba ayingobahlali bala mmandla, koko abulawa kwenye indawo ze emva koko alahlwa kula mmandla.

UMphathiswa uLindiwe Zulu uchithe usuku nabantu abadala kwilokishi yakwaLanga

Ibhalwe ngu Anezwa Tom

 

Ibizele ime ngembambo iholo yetyalike yamaKhatholikhi kummandla wakwaLanga kwisixeko saseKapa ziinkonde nenkondekazi  nalapho uMphathiswa wesebe lophuhliso lwentlalo kuzwelonke, unkosikazi Lindiwe Zulu ebeyokuthetha nazo malunga nomba wokuhanjiswa kweenkonzo ukuya eluntwini. Oku kuza nanjengoko uZulu ebesothula  intetho engohlahlo-lwabiwo mali yesebe lakhe ePalamente eKapa ngentsasa yangoLwesibini. UMphathiswa ukhethe ukuya kuchitha ixesha lakhe nabantu abadala bala mmandla nanjengoko iyeyona lokishi indala eKapa negqiba ikhulu leminyaka kulo nyaka umiyo. UZulu ubephelekwe ngamagosa esebe lakhe ndawonye ne-arhente ejongene nemali yesibonelelo sikarhulumente kuluntu uSASSA.

 

UMphathiswa uthe, ngexesha ebethetha kulo msitho nobuqale ngentsimbi yesibini, injongo yokuba akhethe uzokuchitha ixesha lakhe nabantu bakwaLanga kukuba la mmandla ugqiba iminyaka elikhulu . Kulo msitho bekushukuxwa kucakacwa kubaliswa imbali nemvelaphi yale ndawo nazo zonke iziganeko sukela kurhulumente wengcinezelo. 

 

“Ngumyinge wamakhulu alithoba eepesenti kuhlahlo lwabiwo-mali yesebe esithi siyidlulisele kwi-arhente ejongene nesibonelelo sikarhulumente ze ibesisibonelelo kubantwana, abantu abadala,nakunye nabo baphila nenkubazeko”, utshilo uZulu. Woleke ngelithi, abantu abadala zininzi izinto abazenzayo ngesisibonelelo.  “Ndingomnye wabo bantu abathi babanenyweba yokufundiswa ngumakhulu no tatomkhumkhulu wam”, laa ngamazwi kaZulu.

 

Uthe uziva echulumance ngeyona ndlela emveni kokugudlan’ amagxa nezi nkonde neenkondekazi zeyona lokishi endala eKapa nenembali yeziganeko zikarhulumente wengcinezelo kweli. Uncumo belunqandwa ziindlebe kubantu abadala ngethuba besamkela iingutyana zokombatha ‘fleece’ kulo kaZulu.

Bebesonwatyiswa ngomculo wakudala ze bafumana isidlo kunye nomphathiswa.

 

Ukanti othethela inqwanqwa elijongene nabantu abadala umnumzana Hendricks yena uthe, eyona njongo yabo kukuqiniseka ukuba abantu abadala bakhuselekile nanjengoko kuthe mbende iziganeko zokuhlukunyezwa kwabantu abadala nabantwana. “Abantu abadala bayabulawa badlwengulwe bohluthelwe imali yabo yesibonelelo lee kanye bakhulisa ngayo abantwana ndawonye nabazukulwana. Siyaqinisekisa ke uba lowo othe wabandakanyeka koku uyabanjwa avalelwe kwezimnyama izisele.”