Uncategorized

IiHawks zigqogqile kuManisipala waseGeorge Ibutho lookhetshe ii-Hawks liqhube inkqubo  yogqogqo nokuthimba kwii-ofisi zikamasipala wase-Goerge ku-Mzantsi Kapa.Oluphando lunxulumene nobuqhophololo kwakunye norhwaphilizo kumba wokugcwaliswa kwezithuba zengqesho.Ngenyanga ka-Tshazimpunzi kunyaka ophelileyo,elibutho langena ngetshova kulomasipala kulandela izityholo zobuqhophololo kwakunye norhwaphilizo ngokuphathelele kubugwenxa kwisiniki-maxabiso.Isithethi selibutho umnu-Philani Nkwalase uthi ugqogqo lwakutshanje luyinxalenye yophando olwahlukileyo.Okwa-Nkwalase uthi akukabikho mntu sele ebanjiwe kwesi isigaba,nanjengoko kusaqhutywa […]

MUNISIPALE REGULASIES ·         Die Kaapstad metroraad sê sy munisipale regulasies is nie so streng soos talle ander munisipaliteite in die land nie. Die burgemeesterskomiteelid vir veiligheid en sekuriteit, JP Smith, sê toe die regulasies opgestel is, is daar besluit om ‘n meer menslike benadering te volg, veral ten opsigte van bedelaars en motorwagte. Hy sê […]

Iziko lokuseleko eKapa lijongene nokombathisa abangathathi ntweni Isixeko sase-Kapa sithi senze uhlahlo-lwabiwo mali olumalunga nama-700 000 kulonyaka ukuze sibonelele ngeengubo,oomatrasi kwakunye nokutya kwabo bangenamakhaya.Esisixeko sithi lemali izakunikezelwa kwimibutho engajonganga nzuzo,ebonelela ngeendawo zokufihl’intloko kwimimandla eyohlukeneyo.Olilungu lekomiti kasodolophu kwezokhuselo nokhuseleko umnu-JP Smith uthi le yinxalenye yenkqubo yesisixeko yokulungela ixesha lasebusika rhoqo ngonyaka…SMITH JP.. Kusezobanda kakhulu kwisixeko seKapa […]

Ubanjiwe umrhanelwa obandakanyeka kwisiganeko sodubula eSamora Amapolisa abambe omnye umrhanelwa onxulunyaniswa nesiganeko sokudutyulwa konzakale kwamalungu ecandelo elichasene namaqela emigewu amathandathu,esenzeka kwilokishi yase-Samora Machel kufutshane nase-Nyanga.Lomrhanelwa uneminyaka engama-30 ubudala unqakulwe kufutshane nase-Qonce kwiphondo le-Mpuma Koloni izolo.Amapolisa athi athabathe amanyathelo emva kokufumana ingcombolo yokuba umrhanelwa uye wabaleka e-Kapa esingise kwiphondo le-Mpuma Koloni kulandela ukuhlaselwa kwamalungu elicandelo amathandathu.Abaphandi […]

Maluphathwe ngononophelo uVoto lwalonyaka U-Archbishop-Thabo Makgoba  we-Anglican Church umemelele kwimibutho yezopolitiko kwiphondo le-Ntshona Koloni ukuba ithobe umoya kwiphulo lawo lolonyulo.U-Archbishop Makgoba ngusihlalo wekomishoni engumakhi mkhanyo kwimigaqo yokuziphatha yolonyulo.Uthi uxhalabile malunga nokugaya inkxaso ngendlela engafanelekanga.Kwingxelo yakhe ,ulumkise ngelithi izenzo zokwenyelisa nokuhlaselana ngokweziqu ngelixa kujongwe kulonyulo ingayinto edala unxunguphalo olufana nokuhlaselwa enyameni.Uthi ulonyulo olungenamkhethe nolukhululekileyo aluqwalaselwa kuphela […]

This weekend was really busy for the station, on Saturday our presenters were promoting Indumezulu Gospel Show in Site B, It was all sorts of fun and our supporter/listeners enjoyed every second getting to know their presenters and dancing with them Tickets are almost gone, Go get yours at just R150 for general and R300 […]

Kuncunciwe kwisibhedlele iGroote Schuur ngezinga layo eliphezulu Bazakufumana ithuba elihle lobomi obungcono abantwana abasandul’ukuzalwa kwisibhedlele i-Groote Schuur eKapa. Emva kophuhliso lweminyaka emibini lisebenza ngokupheleleyo igumbi labantwana abasandul’ukuvela abadinga ukukhathalelwa okukhethekileyo nelinobuxhaka-xhaka bezobuchwephesha. Umzukulwana wogqirha wokuqala wokuthomalalisa iintlungu eGroote Schuur uGqirha Jack Abelson unikezele ngemali yokulungisa eli gumbi ewonga uyisemkhulu ongasekhoyo. Intloko yesebe unjingalwazi Mike Harrison […]

  News Editor: Xolisa Sindaphi Asizamile namhlanje amathontsana emvula entshona koloni Bafumana isiqabu noko abemi bephondo leNtshona Koloni kwingqatsini yelanga yeveki ephelileyo nanjengoko namhlanje bevukele kumathontsana angephi emvula nekulindeleke ukuba iqhubeke kude kube semini emaqanda. Ophum kwi-Ofisi yesimo sezulu eKapa uThabisile Nleko uthi umsinga obandayo kulindeleke ukuba uzise imvula kumbindi wephondo leNtshona Koloni nasemazantsi eKapa […]

Education remains the highest budget item at R386,4bn a year. R111bn for almost 3 million needy students to study at university. R2,8bn allocated to eradicate pit toilets in government schools and money allocated to building more schools and maintaining existing schools

 NDUMEZULU GOSPEL SHOW POSTER UNVEILING!!! don’t forget to listen live @13:05 today for more information 


Zibonele FM

Zibonele FM

Current track
TITLE
ARTIST

Background