Uncategorized

Bame entla abahlali baseNkanini belwela amalungelo abo

Liphika lima ngozwane isebe lamanzi nogutyulo ukuba lalikhe lafumana nasinye isikhalazo esiphuma kubahlali basenkanini malunga nokungacocwa kwezindlu zangasese eziphantsi kwenkampani uMshengu kulammandla. Othethela elasebe kwisixeko sekapa unkosazana Xanthea Limberg uthi uyazinyevulela iingxelo zokuba kwakho imbalelwano malunga nokungacocwa kwezazindlu zangasese ngelithi bazinyusile izihlandlo zokucocwa kwazo ngenxa yokunwenwa kwentsholongwane iCovid19 egqugqisayo. Konke oku kulandela emva kokuba abahlali …

Bame entla abahlali baseNkanini belwela amalungelo abo Read More »