Uncategorized

One show. One stage. 25 Artists.  To celebrate the ten year milestone of Indumezulu Gospel show and Twenty five(25) years of broadcasting, the station has roped in 25 gospel artists to share the stage and mesmerise the audience with Holy melodies and rhymes. For the past decade local community radio station Zibonele FM has kept […]

AMANYE AMAQUMRHU KARHULUMENTE AWAZUKUBANAKHO UKUNGENISA IINGXELO ZONYAKA. -Abaphathiswa abaliqela babhalele usomlomo wepalamente bemazisa ukuba amaqumrhu karhulumente afedayo phantsi kwamasebe ayo,awakwazi ukungenisa iingxelo zawo zonyaka.Ukanti umthetho wolawulo lwezimali zoluntu udandalazisa ukuba onke amaqumrhu karhulumente angenise iingxelo zonyaka eziphicothiweyo epalamente zingaphelanga iinyanga ezintandathu emva kokuphela konyaka-mali.Nangona kunjalo,umphathiswa wamaqumrhu karhulumente umnu-Pravin Gordhan,umphathiswa wesebe lemfundo ephakamileyo umnu-Blade Nzimande kwakunye […]

LUSATHE XHA GWAYIMBO LWABAQHUBI-ZITAXI KUMMANDLA I-DUNOON -Zisanqunyanyisiwe iintshukumo zogwayimbo kummandla i-Dunoon kwiphondo le-Ntshona Koloni, kulandela indibano yoluntu.Imibutho yabaqhubi-zitaxi,abahlali nooceba, baye badibana izolo ngeenjongo zokuphelisa ukujamelana ngezikhondo zamehlo.Kwezintsuku zigqithileyo,lommandla ubumiswe ngxi ngelixa abaqhubi zitaxi bezibandakanye neentshukumo ezinodushe,bekhalazela into abayichaze njengohlaselo olwenziwa yi-Arhente yonyazeliso-mthetho kwezothutho.Usihlalo wekomiti yommandla i-Du-noon umnu-Sinethemba Matomela uvakalise ukuba zizakuqhubekeka iinkonzo zeetaxi kulommandla namhlanje.Kwezintsuku […]

KUHLATYWE KWABHUBHA UMFUNDI WEDYUNIVESITHI YASE-KAPA -Babandakanyeke  kwisiganeko  esothusayo  abafundi  abane bedyunivesithi  yase-Kapa i-UCT  kunxweme lwesithathu cebu  kuhle  e-Clifton,  nalapho  omnye  wabo  oselityendyana  elineminyaka  eli-19  ubudala  ehlatywe  wamnabel’uqaqaqa  ngokuhlwa  ngo-Mgqibelo.Lomfundi  nohlatywe esifubeni ,ebesenza  izifundo  zonyaka  wokuqala  kwaye ebesuka  kwiphondo lakwa-Zulu Natal.Osisithethi  saledyunivesithi  umnu-Elijah  Moholola  uthi umhlobo  wakhe  yena uye  wahlatywa  emlenzeni,ngelixa  abanye  ababini abangamantombazana  baye  babhunca  […]

Silapho Ukhoyo!! DSTV841 If you don’t know what time it is, you’re clearly on the wrong side of the track. Zibonele FM has launched its DSTV bouquet audio channel 841, It has taken the station over three years working on getting DSTV to give them a platform, with hardwork and resources put in, well done […]

Lirhoxisiwe ityala kwabo bamangalelwe ngokudala udushe esidlangalaleni Lirhoxisiwe ityala ngakubarhanelwa abalishumi elinanye ebebejamelene nezityholo zikuqhway’udushe esidlangalaleni. Ababarhanelwa ekuquka kubo intatheli babanjwa bavalelwa kwisikhululo samapolisa saseKapa  ngoLwesithathu weveki ephelileyo ze bakhululwa ngesilumkiso ngentsasa yangoLwesine. Omnye wabafundi ebebebanjiwe uMbuyiseni Jelwane uphefumle wathi…JELWANA..Ukanti ngoLwesithathu kuleveki kulindeleke kuvele omnye umrhanelwa ozakujamelana nesisityholo sinye kuleNkundla kaMantyi eKapa obebanjwe ngoLwesine weveki […]

Luyakuqhuba kwakho uqhankqalazo lwabafundi kunye nabazali namhlanje phambi kweziko leengqungquthela zamazwe ngamazwe e-KAPA…ATHANDILE SIYO.. Abafundi kunye nabazali balindeleke ukuba baphinde kwakho baqhubekeke noqhanqalazo ebebeluqalile izolo phambi kweeziko leengqungquthela ekapa ICTICC. Oluqhanqalazo luququzelelwa ngabafundi bedyunivesithi yasekapa IUCT nalapho kuthe kwadlwengulwa ze kwabulawa ngolungenalusini omnye wabo uUyinene Mrhwetyana obeneminyaka ilishumi elinethoba. Oluqhanqalazo lujolise ekubeni amanina akhuphe imbilini […]

Rest in eternal Peace Uyinene Mrwetyana “Where should we raise our Daughters” A 19 year old student from UCT was reported missing a couple of weeks back, the lovely young girl that had her life cut short was raped and murdered by a 42 years old male who works at the Post office who has […]

IiHawks zigqogqile kuManisipala waseGeorge Ibutho lookhetshe ii-Hawks liqhube inkqubo  yogqogqo nokuthimba kwii-ofisi zikamasipala wase-Goerge ku-Mzantsi Kapa.Oluphando lunxulumene nobuqhophololo kwakunye norhwaphilizo kumba wokugcwaliswa kwezithuba zengqesho.Ngenyanga ka-Tshazimpunzi kunyaka ophelileyo,elibutho langena ngetshova kulomasipala kulandela izityholo zobuqhophololo kwakunye norhwaphilizo ngokuphathelele kubugwenxa kwisiniki-maxabiso.Isithethi selibutho umnu-Philani Nkwalase uthi ugqogqo lwakutshanje luyinxalenye yophando olwahlukileyo.Okwa-Nkwalase uthi akukabikho mntu sele ebanjiwe kwesi isigaba,nanjengoko kusaqhutywa […]

MUNISIPALE REGULASIES ·         Die Kaapstad metroraad sê sy munisipale regulasies is nie so streng soos talle ander munisipaliteite in die land nie. Die burgemeesterskomiteelid vir veiligheid en sekuriteit, JP Smith, sê toe die regulasies opgestel is, is daar besluit om ‘n meer menslike benadering te volg, veral ten opsigte van bedelaars en motorwagte. Hy sê […]


Zibonele FM

Zibonele FM

Current track
TITLE
ARTIST

Background